แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูแล้ง ปี2562/63
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี (2562/63) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 20 ก.พ. 2563
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 20 ก.พ. 2563 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูแล้ง ช่วงฤดูแล้ง
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 3,000 1,274 784 929 145 119%
73%
490 1,334 844 1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63
สิริกิติ์ 1,584 995 1,152 157 116%
73%
588 1,516 928
รวม 2,858 1,779 2,081 302 117%
73%
1,078 2,850 1,772
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 5,700 2,730 765 836 71 109%
31%
1,965 3,967 2,002 1 ม.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63
วชิราลงกรณ 3,370 828 830 1 100%
25%
2,542 3,094 552
รวม 6,100 1,593 1,665 72 105%
27%
4,507 7,061 2,554
หนองหวาย อุบลรัตน์ 167 190 96 63 -33 66%
33%
94 -156 -250 1 พ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63
ลำโดมน้อย สิรินธร 248 248 196 107 -88 55%
43%
53 630 578 1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 11 8 3 6 3 188%
79%
5 5 0 1 พ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 63
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 0 10 4 8 4 200%
83%
6 1 - 1 พ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 63
- น้ำพุง 40 40 22 4 -18 20%
11%
18 71 53 1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63
- รัชชประภา 1,300 1,300 800 653 -147 82%
50%
500 2,121 1,621 1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63
ปัตตานี บางลาง 290 290 0 0 0 0%
0%
290 778 488 1 พ.ค. 63 - 31 ก.ค. 63
**หมายเหตุ สีแดง คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูแล้งแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง