แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูแล้ง ปี2562/63
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี (2562/63) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 4 มิ.ย. 2563
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 4 มิ.ย. 2563 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูแล้ง * ช่วงฤดูแล้ง
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 3,000 1,300 1,300 1,416
116
109%
109%
0 354 354 1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63
สิริกิติ์ 1,700 1,700 1,893
193
111%
111%
0 545 545
รวม 3,000 3,000 3,310
310
110%
110%
0 900 900
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 5,500 2,730 2,340 2,531
191
108%
93%
390 2,027 1,637 1 ม.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63
วชิราลงกรณ 3,370 3,041 2,735
-306
90%
81%
328 1,023 694
รวม 6,100 5,381 5,266
-115
98%
86%
718 3,050 2,331
หนองหวาย อุบลรัตน์ 189 98 98 103
5
105%
105%
0.0 -254 -254 1 พ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63
ลำโดมน้อย สิรินธร 248 248 248 199
-49
80%
80%
0.0 179 179 1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 11 8 8.0 10.2
2.2
127%
127%
0.0 4.4 4.4 1 พ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 63
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 10 10 10.0 10.3
0.3
103%
103%
0.0 2.3 - 1 พ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 63
- น้ำพุง 40 40 40.0 20.5
-20
51%
51%
0.0 31 31 1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63
- รัชชประภา 1,300 1,300 1,300 1,318
18
101%
101%
0.0 1,458 1,458 1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63
ปัตตานี บางลาง 638 638 134 133
-1
99%
21%
504 707 202 4 พ.ค. 63 - 30 ก.ย. 63
หมายเหตุ *ไม่รวมปริมาณน้ำไหลเข้าและความสูญเสียอื่นๆ
**แถบสีเทา คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูแล้งแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง