แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูแล้ง ปี2561/62
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี (2561/62) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 24 ส.ค. 2562
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูแล้ง ช่วงฤดูแล้ง
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 6,500 3,000 3,000 3,521 521 117% 117% 0 817 817 1 พ.ย. 61 - 30 เม.ย. 62
สิริกิติ์ 3,500 3,500 4,126 626 118% 118% 0 1,373 1,373
รวม 6,500 6,500 7,647 1,147 118% 118% 0 2,189 2,189
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 5,700 2,666 2,666 2,653 -13 100% 100% 0 3,843 3,843 1 ม.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62
วชิราลงกรณ 3,034 3,034 2,944 -90 97% 97% 0 3,306 3,306
รวม 5,700 5,700 5,597 -103 98% 98% 0 7,149 7,149
หนองหวาย อุบลรัตน์ 189 189 189 135 -54 72% 72% 0 -49 -49 1 พ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62
ลำโดมน้อย สิรินธร 203 203 203 224 21 111% 111% 0 371 371 8 ธ.ค. 61 - 12 เม.ย. 62
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 22 22 22 26 4 117% 117% 0 4 4 20 ธ.ค. 61 - 24 เม.ย. 62
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 33 33 33 34 2 105% 105% 0 4 - 20 ธ.ค. 61 - 17 เม.ย. 62
ปัตตานี บางลาง 835 835 726 634 -92 87% 76% 108 506 398 1 เม.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
- รัชชประภา 1,300 1,300 1,300 1,386 86 107% 107% 0 2,254 2,254 1 พ.ย. 61 - 30 เม.ย. 62
- น้ำพุง 40 40 40 42 2 106% 106% 0 41 41 28 ธ.ค. 61 - 2 พ.ค. 62
**หมายเหตุ สีแดง คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูแล้งแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง