แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูแล้ง ปี2560/61
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี (2560/61) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 20 เม.ย. 2561
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 20 เม.ย. 2561 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูแล้ง ช่วงฤดูแล้ง
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 6,350 3,333 3,103 3,173 69 102% 95% 230 0 -230 1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61
สิริกิติ์ 3,816 3,563 3,569 6 100% 94% 254 0 -254
รวม 7,150 6,666 6,742 76 101% 94% 484 0 -484
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 5,000 2,354 1,354 1,239 -115 92% 53% 1,000 0 -1,000 1 ม.ค. 61 - 30 มิ.ย. 61
วชิราลงกรณ 2,654 1,659 1,559 -100 94% 59% 996 0 -996
รวม 5,008 3,013 2,798 -214 93% 56% 1,996 0 -1,996
หนองหวาย อุบลรัตน์ 1,200 1,268 1,128 1,180 52 105% 93% 140 0 -140 1 ธ.ค. 60 - 15 พ.ค. 61
ลำโดมน้อย สิรินธร 195 195 195 147 -49 75% 75% 0 0 0 8 ธ.ค. 60 - 12 เม.ย. 61
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 39 33 33 35 2 107% 107% 0 0 0 15 ธ.ค. 60 - 20 เม.ย. 61
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 48 48 48 41 -7 84% 84% 0 0 - 15 ธ.ค. 58 - 12 เม.ย. 59
ปัตตานี บางลาง 623 831 90 88 -2 98% 11% 741 1,019 278 1 เม.ษ.61 - 30 ก.ย.61
- รัชชประภา 1,300 1,300 1,241 839 -402 68% 65% 59 0 -59 1 พ.ย. 60 - 29 เม.ย. 61
- น้ำพุง 40 40 36 53 17 146% 133% 4 0 -4 28 ธ.ค. 60- 1 พ.ค. 61
**หมายเหตุ สีแดง คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูแล้งแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง