แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูแล้ง ปี2561/62
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี (2561/62) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 18 มี.ค. 2562
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 18 มี.ค. 2562 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูแล้ง ช่วงฤดูแล้ง
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 6,500 3,000 2,479 2,804 325 113% 93% 521 0 -521 1 พ.ย. 61 - 30 เม.ย. 62
สิริกิติ์ 3,500 2,967 3,262 296 110% 93% 533 0 -533
รวม 6,500 5,446 6,067 621 111% 93% 1,054 0 -1,054
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 5,700 3,135 1,284 1,079 -206 84% 34% 1,851 0 -1,851 1 ม.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62
วชิราลงกรณ 2,565 1,051 1,124 73 107% 44% 1,514 0 -1,514
รวม 5,700 2,335 2,202 -132 94% 39% 3,365 0 -3,365
หนองหวาย อุบลรัตน์ 1,200 189 123 91 -32 74% 48% 66 0 -66 1 พ.ย. 61 - 15 พ.ค. 62
ลำโดมน้อย สิรินธร 195 203 164 195 32 119% 96% 39 0 -39 8 ธ.ค. 61 - 12 เม.ย. 62
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 39 22 16 22 6 136% 100% 6 0 -6 20 ธ.ค. 61 - 24 เม.ย. 62
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 48 33 22 32 9 142% 97% 10 0 - 20 ธ.ค. 61 - 17 เม.ย. 62
ปัตตานี บางลาง 623 657 0 0 0 0% 0% 657 842 185 27 มี.ค.62 - 1 ต.ค. 62
- รัชชประภา 1,300 1,300 990 941 -49 95% 72% 310 0 -310 1 พ.ย. 61 - 30 เม.ย. 62
- น้ำพุง 40 40 26 19 -7 74% 49% 14 0 -14 28 ธ.ค. 61 - 2 พ.ค. 62
**หมายเหตุ สีแดง คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูแล้งแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง