แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูแล้ง ปี2561/62
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี (2561/62) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 17 ม.ค. 2562
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 17 ม.ค. 2562 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูแล้ง ช่วงฤดูแล้ง
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 6,500 3,000 1,355 1,575 220 116% 52% 1,645 4,883 3,238 1 พ.ย. 61 - 30 เม.ย. 62
สิริกิติ์ 3,500 1,648 1,764 115 107% 50% 1,851 4,169 2,318
รวม 6,500 3,003 3,339 335 111% 51% 3,496 9,052 5,556
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 5,700 3,135 221 181 -39 82% 6% 2,914 5,788 2,874 1 ม.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62
วชิราลงกรณ 2,565 181 179 -2 99% 7% 2,384 4,083 1,698
รวม 5,700 402 361 -41 90% 6% 5,298 9,871 4,573
หนองหวาย อุบลรัตน์ 1,200 189 58 43 -16 73% 23% 130 167 36 1 พ.ย. 61 - 15 พ.ค. 62
ลำโดมน้อย สิรินธร 195 203 69 78 9 113% 39% 134 298 164 8 ธ.ค. 61 - 12 เม.ย. 62
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 39 22 6 10 4 161% 45% 16 76 61 20 ธ.ค. 61 - 24 เม.ย. 62
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 48 33 7 7 -0 100% 22% 25 13 - 20 ธ.ค. 61 - 17 เม.ย. 62
ปัตตานี บางลาง 623 657 0 0 0 0% 0% 657 852 195 27 มี.ค.62 - 1 ต.ค. 62
- รัชชประภา 1,300 1,300 492 435 -58 88% 33% 808 3,304 2,496 1 พ.ย. 61 - 30 เม.ย. 62
- น้ำพุง 40 40 6 3 -4 43% 7% 34 107 73 28 ธ.ค. 61 - 2 พ.ค. 62
**หมายเหตุ สีแดง คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูแล้งแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง