แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูแล้ง ปี2559/60
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี (2559/60) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 16 ส.ค. 2560
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 16 ส.ค. 2560 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูแล้ง ช่วงฤดูแล้ง
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 4,600 1,600 1,600 1,624 24 102% 102% 0 2,857 2,857 พ.ย.59 - เม.ย.60
สิริกิติ์ 3,000 3,000 3,456 456 115% 115% 0 3,063 3,064
รวม 4,600 4,600 5,080 480 110% 110% 0 5,921 5,921
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 2,950 1,475 1,475 1,370 -105 93% 93% 0 3,073 3,073 ม.ค.60 - มิ.ย.60
วชิราลงกรณ 1,475 1,475 1,926 451 131% 131% 0 2,759 2,759
รวม 2,950 2,950 3,296 345 112% 112% 0 5,832 5,832
หนองหวาย อุบลรัตน์ 130 696 696 1,473 777 212% 212% 0 993 993 18 ธ.ค.59 - 13 พ.ค.60
ลำโดมน้อย สิรินธร 185 185 185 0 -185 0% 0% 0 494 494 11 พ.ย.59 - 30 เม.ย.60
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 24 101 101 42 -58 42% 42% 0 57 57 1 ธ.ค.59 - 26 เม.ย.60
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 36 0 0 44 44 0% 0% 0 8 - 15 ธ.ค.58 - 12 เม.ย.59
ปัตตานี บางลาง 580 53 49 976 928 1,997% 1,844% 4 618 614 02 มี.ค.60 - 30 ส.ค.60
- รัชชประภา 0 1,300 1,300 1,102 -198 85% 85% 0 2,955 2,955 1 พ.ย.59 - 1 พ.ค.60
- น้ำพุง 0 12 12 4 -8 35% 35% 0 159 159 28 ธ.ค.59 - 1 พ.ค.60
**หมายเหตุ สีแดง คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูแล้งแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง