แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูแล้ง ปี2561/62
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี (2561/62) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 25 พ.ค. 2562
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 25 พ.ค. 2562 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูแล้ง ช่วงฤดูแล้ง
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 6,500 3,000 3,000 3,521 521 117% 117% 0 2,222 2,222 1 พ.ย. 61 - 30 เม.ย. 62
สิริกิติ์ 3,500 3,500 4,126 626 118% 118% 0 1,422 1,422
รวม 6,500 6,500 7,647 1,147 118% 118% 0 3,643 3,643
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 5,700 2,666 2,232 2,199 -33 99% 82% 435 3,673 3,239 1 ม.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62
วชิราลงกรณ 3,034 2,456 2,447 -9 100% 81% 577 1,616 1,039
รวม 5,700 4,688 4,646 -42 99% 82% 1,012 5,289 4,277
หนองหวาย อุบลรัตน์ 189 189 184 135 -49 73% 72% 4 3 -1 1 พ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62
ลำโดมน้อย สิรินธร 203 203 203 224 21 111% 111% 0 25 25 8 ธ.ค. 61 - 12 เม.ย. 62
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 22 22 22 26 4 117% 117% 0 42 42 20 ธ.ค. 61 - 24 เม.ย. 62
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 33 33 33 34 2 105% 105% 0 10 - 20 ธ.ค. 61 - 17 เม.ย. 62
ปัตตานี บางลาง 835 835 332 233 -99 70% 28% 503 676 173 1 เม.ษ.62 - 30 ก.ย. 62
- รัชชประภา 1,300 1,300 1,300 1,386 86 107% 107% 0 2,399 2,399 1 พ.ย. 61 - 30 เม.ย. 62
- น้ำพุง 40 40 40 42 2 106% 106% 0 53 53 28 ธ.ค. 61 - 2 พ.ค. 62
**หมายเหตุ สีแดง คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูแล้งแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง