<
CD01
เขื่อนห้วยกุ่ม
CD02
น้ำพรม
บ้านกุดเลาะ
CD03
ท้ายจุดบบรจบ
น้ำเชิญ-น้ำสุ
CU01
เขื่อนจุฬาภรณ์
TD01
ลำน้ำพอง
เหนือฝายหนองหวาย
TD02
ลำน้ำพอง
โรงเรียนลำน้ำพอง
TD03
แม่น้ำชี เหนือฝาย
มหาสารคาม
TD03_2
แม่น้ำชี ท้ายฝาย
มหาสารคาม
TD05
แม่น้ำชี
บ้านหินกอง
TU01
ลำเชิญ
อ.บ้านแท่น
TU02
น้ำพอง อ.สีชมพู
TU03
ลำพะเนียง อ.เมือง
จ.หนองบัวลำภู
TU07
น้ำพอง
บ้านผานกเค้า
TU10
ลำเชิญ อ.ชุมแพ
TU11
น้ำพวย อ.ผาขาว

ลำดับที่
รหัสสถานี
ชื่อสถานี
ระดับน้ำ(ม.)
ระดับน้ำ(ม. รทก.)
ปริมาณ(ลบ.ม/วินาที)
ณ วดป : เวลา
1 UR CD01 เขื่อนห้วยกุ่ม 7.639 305.639 N/A 21-04-2564 08:00:00
2 UR CD02 น้ำพรม บ้านกุดเลาะ 0.658 227.658 - 21-04-2564 08:00:00
3 UR CD03 น้ำเชิญ (ท้ายจุดบบรจบน้ำเชิญ-น้ำสุ) 2.417 249.417 - 21-04-2564 08:00:00
4 UR CU01 เขื่อนจุฬาภรณ์ 16.5835 747.704 N/A 21-04-2564 08:00:00
5 UR TD01 ลำน้ำพอง (เหนือฝายหนองหวาย) 1.17397 163.174 N/A 21-04-2564 08:00:00
6 UR TD02 ลำน้ำพอง โรงเรียนลำน้ำพอง 2.56708 147.467 17.7847 21-04-2564 08:00:00
7 UR TD03 แม่น้ำชี เหนือฝายมหาสารคาม 0 146.19 N/A 21-04-2564 08:00:00
8 UR TD03_2 2.325 140.355 N/A
9 UR TD05 แม่น้ำชี บ้านหินกอง 2.15274 145.853 43.2032 21-04-2564 08:00:00
10 UR TU01 ลำเชิญ อ.บ้านแท่น (ท้ายฝายน้ำเชิญ) 0.849136 194.029 1.35292 21-04-2564 08:00:00
11 UR TU02 น้ำพอง อ.สีชมพู 1.52078 193.891 28.2563 21-04-2564 08:00:00
12 UR TU03 ลำพะเนียง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 0.350257 204.96 0 21-04-2564 08:00:00
13 UR TU07 น้ำพอง บ้านผานกเค้า (E.29) 3.54704 228.547 18.4704 21-04-2564 08:00:00
14 UR TU10 ลำเชิญ อ.ชุมแพ (ท้ายฝายโครงการชลประทานน้ำเชิญ) 2.36186 215.552 17.8182 21-04-2564 08:00:00
15 UR TU11 น้ำพวย อ.ผาขาว 2.67809 230.788 14.404 21-04-2564 08:00:00

ลำดับที่
รหัสสถานี
ชื่อสถานี
ระดับน้ำ(ม.)
ระดับน้ำ(ม. รทก.)
ปริมาณ(ลบ.ม/วินาที)
ณ วดป : เวลา
1 E.9 แม่น้ำชี บ้านโจด ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 2.98 154.08 0.72 7-04-2564 06:00:00
2 E.22B แม่น้ำพอง บ้านท่าเม่า ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 1.34 152.24 24.44 7-04-2564 06:00:00
3 E.91 แม่น้ำชี บ้านดอนขนวน ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 2.8 140.8 63.01 7-04-2564 06:00:00
4 E.16A แม่น้ำน้ำชี บ้านกุดกว้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 152.1 7-04-2564 06:00:00
5 E.29 แม่น้ำพอง บ้านผานกเค้า ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย 225 7-04-2564 06:00:00
6 E.68A ลำพะเนียง บ้านข้องโป้ บ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 194.7 7-04-2564 06:00:00
7 E.8A แม่น้ำชี บ้านดินดำ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 143.652 7-04-2564 06:00:00