<
CD01
เขื่อนห้วยกุ่ม
CD02
น้ำพรม
บ้านกุดเลาะ
CD03
ท้ายจุดบบรจบ
น้ำเชิญ-น้ำสุ
CU01
เขื่อนจุฬาภรณ์
TD01
ลำน้ำพอง
เหนือฝายหนองหวาย
TD02
ลำน้ำพอง
โรงเรียนลำน้ำพอง
TD03
แม่น้ำชี เหนือฝาย
มหาสารคาม
TD03_2
แม่น้ำชี ท้ายฝาย
มหาสารคาม
TD05
แม่น้ำชี
บ้านหินกอง
TU01
ลำเชิญ
อ.บ้านแท่น
TU02
น้ำพอง อ.สีชมพู
TU03
ลำพะเนียง อ.เมือง
จ.หนองบัวลำภู
TU07
น้ำพอง
บ้านผานกเค้า
TU10
ลำเชิญ อ.ชุมแพ
TU11
น้ำพวย อ.ผาขาว

ลำดับที่
รหัสสถานี
ชื่อสถานี
ระดับน้ำ(ม.)
ระดับน้ำ(ม. รทก.)
ปริมาณ(ลบ.ม/วินาที)
ณ วดป : เวลา
1 UR CD01 เขื่อนห้วยกุ่ม 4.001 302.001 N/A 05-06-2563 05:45:00
2 UR CD02 น้ำพรม บ้านกุดเลาะ 1.554 228.554 - 05-06-2563 05:45:00
3 UR CD03 น้ำเชิญ (ท้ายจุดบบรจบน้ำเชิญ-น้ำสุ) 2.401 249.401 - 05-06-2563 05:45:00
4 UR CU01 เขื่อนจุฬาภรณ์ 9.36902 740.489 N/A 05-06-2563 05:45:00
5 UR TD01 ลำน้ำพอง (เหนือฝายหนองหวาย) 0.586517 162.587 N/A 05-06-2563 05:45:00
6 UR TD02 ลำน้ำพอง โรงเรียนลำน้ำพอง 2.00694 146.907 9.06939 05-06-2563 05:45:00
7 UR TD03 แม่น้ำชี เหนือฝายมหาสารคาม 0 146.19 N/A 05-06-2563 05:45:00
8 UR TD03_2 0 138.03 N/A
9 UR TD05 แม่น้ำชี บ้านหินกอง 2.8757 146.576 93.4224 05-06-2563 05:45:00
10 UR TU01 ลำเชิญ อ.บ้านแท่น (ท้ายฝายน้ำเชิญ) 0.365331 193.545 0 05-06-2563 05:45:00
11 UR TU02 น้ำพอง อ.สีชมพู 0.582072 192.952 1.83504 05-06-2563 05:45:00
12 UR TU03 ลำพะเนียง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 1.25016 205.86 0 05-06-2563 05:45:00
13 UR TU07 น้ำพอง บ้านผานกเค้า (E.29) 1.85147 226.851 2.67323 05-06-2563 05:45:00
14 UR TU10 ลำเชิญ อ.ชุมแพ (ท้ายฝายโครงการชลประทานน้ำเชิญ) 0.628035 213.818 0 01-06-2563 00:45:00
15 UR TU11 น้ำพวย อ.ผาขาว 1.09675 229.207 0 05-06-2563 05:45:00

ลำดับที่
รหัสสถานี
ชื่อสถานี
ระดับน้ำ(ม.)
ระดับน้ำ(ม. รทก.)
ปริมาณ(ลบ.ม/วินาที)
ณ วดป : เวลา
1 E.9 แม่น้ำชี บ้านโจด ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 1.19 152.29 0 4-06-2563 06:00:00
2 E.22B แม่น้ำพอง บ้านท่าเม่า ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 0.13 151.03 0.67 4-06-2563 06:00:00
3 E.91 แม่น้ำชี บ้านดอนขนวน ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 1.34 139.34 0.48 4-06-2563 06:00:00
4 E.16A แม่น้ำน้ำชี บ้านกุดกว้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 4.09 156.19 4-06-2563 06:00:00
5 E.29 แม่น้ำพอง บ้านผานกเค้า ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย 1.1 226.1 2.8 4-06-2563 06:00:00
6 E.68A ลำพะเนียง บ้านข้องโป้ บ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 0.4 195.1 4-06-2563 06:00:00
7 E.8A แม่น้ำชี บ้านดินดำ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 2.08 145.732 4-06-2563 06:00:00