<
CD01
เขื่อนห้วยกุ่ม
CD02
น้ำพรม
บ้านกุดเลาะ
CD03
ท้ายจุดบบรจบ
น้ำเชิญ-น้ำสุ
CU01
เขื่อนจุฬาภรณ์
TD01
ลำน้ำพอง
เหนือฝายหนองหวาย
TD02
ลำน้ำพอง
โรงเรียนลำน้ำพอง
TD03
แม่น้ำชี เหนือฝาย
มหาสารคาม
TD03_2
แม่น้ำชี ท้ายฝาย
มหาสารคาม
TD05
แม่น้ำชี
บ้านหินกอง
TU01
ลำเชิญ
อ.บ้านแท่น
TU02
น้ำพอง อ.สีชมพู
TU03
ลำพะเนียง อ.เมือง
จ.หนองบัวลำภู
TU07
น้ำพอง
บ้านผานกเค้า
TU10
ลำเชิญ อ.ชุมแพ
TU11
น้ำพวย อ.ผาขาว

ลำดับที่
รหัสสถานี
ชื่อสถานี
ระดับน้ำ(ม.)
ระดับน้ำ(ม. รทก.)
ปริมาณ(ลบ.ม/วินาที)
ณ วดป : เวลา
1 UR CD01 เขื่อนห้วยกุ่ม 6.985 304.985 N/A 23-10-2562 12:45:00
2 UR CD02 น้ำพรม บ้านกุดเลาะ 1.627 228.627 - 23-10-2562 14:30:00
3 UR CD03 น้ำเชิญ (ท้ายจุดบบรจบน้ำเชิญ-น้ำสุ) 1.81 248.81 - 23-10-2562 14:30:00
4 UR CU01 เขื่อนจุฬาภรณ์ 11.9175 743.038 N/A 23-10-2562 14:00:00
5 UR TD01 ลำน้ำพอง (เหนือฝายหนองหวาย) 0.388957 162.389 N/A 23-10-2562 14:00:00
6 UR TD02 ลำน้ำพอง โรงเรียนลำน้ำพอง - - - 22-10-2562 21:45:00
7 UR TD03 แม่น้ำชี เหนือฝายมหาสารคาม 0.0025 146.193 N/A 23-10-2562 14:00:00
8 UR TD03_2 1.4925 139.523 N/A
9 UR TD05 แม่น้ำชี บ้านหินกอง 2.27626 145.976 50.8303 23-10-2562 14:00:00
10 UR TU01 ลำเชิญ อ.บ้านแท่น (ท้ายฝายน้ำเชิญ) 0.428655 193.609 0 23-10-2562 13:15:00
11 UR TU02 น้ำพอง อ.สีชมพู 0.0758592 192.446 0 23-10-2562 14:00:00
12 UR TU03 ลำพะเนียง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 1.99856 206.609 0 23-10-2562 13:45:00
13 UR TU07 น้ำพอง บ้านผานกเค้า (E.29) 0.957129 225.957 0.853383 23-10-2562 14:30:00
14 UR TU10 ลำเชิญ อ.ชุมแพ (ท้ายฝายโครงการชลประทานน้ำเชิญ) 0.49393 213.684 0 23-10-2562 14:00:00
15 UR TU11 น้ำพวย อ.ผาขาว 1.6672 229.777 0 23-10-2562 14:00:00

ลำดับที่
รหัสสถานี
ชื่อสถานี
ระดับน้ำ(ม.)
ระดับน้ำ(ม. รทก.)
ปริมาณ(ลบ.ม/วินาที)
ณ วดป : เวลา
1 E.9 แม่น้ำชี บ้านโจด ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 0.95 152.05 1.28 22-10-2562 06:00:00
2 E.22B แม่น้ำพอง บ้านท่าเม่า ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 0.27 151.17 1.76 22-10-2562 06:00:00
3 E.91 แม่น้ำชี บ้านดอนขนวน ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 1.33 139.33 2.45 22-10-2562 06:00:00
4 E.16A แม่น้ำน้ำชี บ้านกุดกว้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 4.62 156.72 22-10-2562 06:00:00
5 E.29 แม่น้ำพอง บ้านผานกเค้า ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย 225 22-10-2562 06:00:00
6 E.68A ลำพะเนียง บ้านข้องโป้ บ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 194.7 22-10-2562 06:00:00
7 E.8A แม่น้ำชี บ้านดินดำ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 143.652 22-10-2562 06:00:00