<
CD01
เขื่อนห้วยกุ่ม
CD02
น้ำพรม
บ้านกุดเลาะ
CD03
ท้ายจุดบบรจบ
น้ำเชิญ-น้ำสุ
CU01
เขื่อนจุฬาภรณ์
TD01
ลำน้ำพอง
เหนือฝายหนองหวาย
TD02
ลำน้ำพอง
โรงเรียนลำน้ำพอง
TD03
แม่น้ำชี เหนือฝาย
มหาสารคาม
TD03_2
แม่น้ำชี ท้ายฝาย
มหาสารคาม
TD05
แม่น้ำชี
บ้านหินกอง
TU01
ลำเชิญ
อ.บ้านแท่น
TU02
น้ำพอง อ.สีชมพู
TU03
ลำพะเนียง อ.เมือง
จ.หนองบัวลำภู
TU07
น้ำพอง
บ้านผานกเค้า
TU10
ลำเชิญ อ.ชุมแพ
TU11
น้ำพวย อ.ผาขาว

ลำดับที่
รหัสสถานี
ชื่อสถานี
ระดับน้ำ(ม.)
ระดับน้ำ(ม. รทก.)
ปริมาณ(ลบ.ม/วินาที)
ณ วัน-เดือน-ปี : เวลา
1CU01เขื่อนจุฬาภรณ์27.51758.6307-12-2564 12:00:00
2CD01เขื่อนห้วยกุ่ม 13.50311.5007-12-2564 12:00:00
3CD02น้ำพรม บ้านกุดเลาะ 0.66227.6607-12-2564 12:00:00
4CD03น้ำเชิญ (ท้ายจุดบบรจบน้ำเชิญ-น้ำสุ) 3.00250.0007-12-2564 12:00:00
5TD01ลำน้ำพอง (เหนือฝายหนองหวาย)1.18163.1807-12-2564 12:00:00
6TD02ลำน้ำพอง โรงเรียนลำน้ำพอง6.09150.9918.3307-12-2564 12:00:00
7TD03แม่น้ำชี ฝายมหาสารคาม8.82146.8507-12-2564 12:00:00
8TD04แม่น้ำชี อ.เมือง จ.มหาสารคาม5.24138.14151.2003-07-2563 11:00:00
9TD05แม่น้ำชี บ้านหินกอง1.02144.7299.2107-12-2564 12:00:00
10TU01ลำเชิญ อ.บ้านแท่น (ท้ายฝายน้ำเชิญ)0.86194.040.0007-12-2564 12:00:00
11TU02น้ำพอง อ.สีชมพู-0.10192.270.0007-12-2564 12:00:00
12TU03ลำพะเนียง อ.เมือง1.93206.540.0007-12-2564 12:00:00
13TU05เขื่อนอุบลรัตน์
14TU07น้ำพอง บ้านผานกเค้า (E.29)1.50226.500.4807-12-2564 12:00:00
15TU09น้ำพรม อ.เกษตรสมบูรณ์0.87223.306.0807-12-2564 12:00:00
16TU10ลำเชิญ อ.ชุมแพ (ท้ายฝายโครงการชลประทานน้ำเชิญ)1.30214.490.0007-12-2564 12:00:00
17TU11น้ำพวย อ.ผาขาว2.17230.281.5207-12-2564 12:00:00

ลำดับที่
รหัสสถานี
ชื่อสถานี
ระดับน้ำ(ม.)
ระดับน้ำ(ม. รทก.)
ปริมาณ(ลบ.ม/วินาที)
ณ วัน-เดือน-ปี : เวลา
1E.16Aบ้านกุดกว้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น4.25146.9585.5007-12-2564 09:00:00
2E.22Bบ้านท่าเม่า อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น5.61156.51148.4707-12-2564 09:00:00
3E.29บ้านผานกเค้า   อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
4E.68Aบ้านข้องโป้ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู2.08196.780.0007-12-2564 09:00:00
5E.8Aบ้านดินดำ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม5.50138.70-07-12-2564 09:00:00
6E.9บ้านโจด อ.ชนบท จ.ขอนแก่น3.65154.7527.5507-12-2564 09:00:00
7E.91บ้านหนองขนวน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม5.35143.35127.0707-12-2564 09:00:00