TD14
บ้านแม่น้ำน้อย
TD15
วัดใหม่ดงสัก
บ้านลิ่นถิ่น
TD12
วัดวังโพธิการาม
TD09
บ้านนาพลแสน
TD11
วัดท่าแย้
TD01
วัดหนองปรือ
TD02
โรงเรียน
บ้านทุ่งนานางหรอก
TD05
บ้านหนองบัว
TD10
โรงเรียน
บ้านแก่งหลวง
TD04
วัดไชยชุมพล
ชนะสงคราม (วัดใต้)
TD03
เขื่อนแม่กลอง
K.54
สะพานรถยนต์
บ้านลิ่นถิ่น
อ.ทองผาภูมิ
K.31
บ้านน้ำโจน
อ.ไทรโยค
จ.กาญจนบุรี
K.58
บ้านท่าเสา
อ.ไทรโยค
จ.กาญจนบุรี
K.10
บ้านลุ่มสุ่ม
อ.ไทรโยค
จ.กาญจนบุรี
K.17
บ้านบ่อ
อ.สวนผึ้ง
จ.ราชบุรี
K.37
บ้านวังเย็น
อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี
K.12
บ้านทุ่งนานางหรอก
อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี
K.35A
บ้านหนองบัว
อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี
K.3A
บ้านลุ่มดงกระเบา
อ.เมือง
จ. กาญจนบุรี
K.11A
บ้านวังขนาย
อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี

ลำดับที่
รหัสสถานี
ชื่อสถานี
ระดับน้ำ(ม.)
ระดับน้ำ(ม. รทก.)
ปริมาณ(ลบ.ม/วินาที)
ณ วดป : เวลา
1 MK TD01 วัดหนองปรือ - - - 20-04-2562 00:15:00
2 MK TD02 โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก -0.59 40.41 - 20-04-2562 06:30:00
3 MK TD03 เขื่อนแม่กลอง 1.59 22.72 N/A 20-04-2562 06:30:00
4 MK TD04 วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) 1.52087 22.5209 N/A 26-04-2562 06:30:00
5 MK TD05 บ้านหนองบัว 2.56 25.49 189.7 20-04-2562 06:30:00
6 MK TD10 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 0.87 22.98 - 26-04-2562 06:45:00
7 MK TD11 วัดท่าแย้ 1.37 43.88 5.7 26-04-2562 06:45:00
8 MK TD12 วัดวังโพธิการาม 8.68 42.12 877.232 26-04-2562 06:45:00
9 MK TD14 บ้านแม่น้ำน้อย -1.45 55.84 0 26-04-2562 06:45:00
10 MK TD15 วัดใหม่ดงสัก บ้านลิ่นถิ่น 2.8 63.44 300.86 26-04-2562 06:45:00

ลำดับที่
รหัสสถานี
ชื่อสถานี
ระดับน้ำ(ม.)
ระดับน้ำ(ม. รทก.)
ปริมาณ(ลบ.ม/วินาที)
ณ วดป : เวลา
1 K.54 สะพานรถยนต์ บ้านลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 3.12 63.72 215.9 25-04-2562 07:00:00
2 K.31 บ้านน้ำโจน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 3.04 57.24 2.8 25-04-2562 07:00:00
3 K.58 บ้านท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 3.16 42.66 228.83 25-04-2562 07:00:00
4 K.10 บ้านลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 3.45 33.85 229 25-04-2562 07:00:00
5 K.17 บ้านบ่อ อ. สวนผึ้ง จ.ราชบุรี -0.24 97.26 0 25-04-2562 07:00:00
6 K.37 บ้านวังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 4.6 24.4 260 25-04-2562 07:00:00
7 K.12 บ้านทุ่งนานางหรอก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 0.02 39.72 0 25-04-2562 07:00:00
8 K.35A บ้านหนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3.95 25.45 184.5 25-04-2562 07:00:00
9 K.3A บ้านลุ่มดงกระเบา อ.เมือง จ. กาญจนบุรี 8.9 8.9 25-04-2562 07:00:00
10 K.11A บ้นวังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 1.49 11.19 89 25-04-2562 07:00:00