TD01
สะพาน
ท้ายเขื่อนบางลาง
อ.บันนังสตา
TD02
สะพานหัวสะพาน
อ.บันนังสตา
จ.ยะลา
TD03
สะพานท่าสาป
อ.เมือง
จ.ยะลา
TD04
อาคารสูบน้ำดิบ
กปภ. อ.ยะหา
จ.ยะลา
TD05
สะพานเมืองปัตตานี
อ.เมือง
จ.ปัตตานี
TU02
บ้านกม.29
อ.เบตง
จ.ยะลา
TU05
เขื่อนบางลาง
อ.บันนังสตา
จ.ยะลา
X.40A
บ้านท่าสาป
อ.เมือง
จ.ยะลา
X.40B
ท้ายเขื่อนปัตตานี
อ.เมือง
จ.ยะลา
X.10A
สะพานเดชานุชิต
อ.เมือง
จ.ปัตตานี
X.175
คลองยะหา
บ้านยะหา อ.ยะหา
จ.ยะลา

ลำดับที่
รหัสสถานี
ชื่อสถานี
ระดับน้ำ(ม.)
ระดับน้ำ(ม. รทก.)
ปริมาณ(ลบ.ม/วินาที)
ณ วดป : เวลา
1 BLG TD01 สะพานท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา 0.000665188 42.0007 0.036306 05-06-2563 06:00:00
2 BLG TD02 สะพานหัวสะพาน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 1.97845 34.9784 N/A 05-06-2563 06:00:00
3 BLG TD03 สะพานท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 1.55355 13.5535 80.284 05-06-2563 06:00:00
4 BLG TD04 อาคารสูบน้ำดิบ กปภ. อ.ยะหา จ.ยะลา 1.3109 23.3109 N/A 05-06-2563 06:00:00
5 BLG TD05 สะพานเมืองปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี 1.0055 0.00549912 N/A 05-06-2563 06:00:00
6 BLG TU02 บ้านกม.29 อ.เบตง จ.ยะลา 0.857731 117.238 26.7587 05-06-2563 06:00:00
7 BLG TU05 เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา 22.4518 105.452 N/A 05-06-2563 06:00:00

ลำดับที่
รหัสสถานี
ชื่อสถานี
ระดับน้ำ(ม.)
ระดับน้ำ(ม. รทก.)
ปริมาณ(ลบ.ม/วินาที)
ณ วดป : เวลา
1 X.40B แม่น้ำปัตตานี ท้ายเขื่อนปัตตานี อ.เมือง จ.ยะลา 12.222 - 4-06-2563 06:00:00
2 X.283 แม่น้ำปัตตานี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 5.35 - 4-06-2563 06:00:00
3 X.10A แม่น้ำปัตตานี บริเวณสะพานเดชานุชิต อ.เมือง จ.ปัตตานี 0.24 2.098 - 4-06-2563 06:00:00
4 X.175 คลองยะหา บ้านยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 33.156 - 4-06-2563 06:00:00