TD01
สะพาน
ท้ายเขื่อนบางลาง
อ.บันนังสตา
TD02
สะพานหัวสะพาน
อ.บันนังสตา
จ.ยะลา
TD03
สะพานท่าสาป
อ.เมือง
จ.ยะลา
TD04
อาคารสูบน้ำดิบ
กปภ. อ.ยะหา
จ.ยะลา
TD05
สะพานเมืองปัตตานี
อ.เมือง
จ.ปัตตานี
TU02
บ้านกม.29
อ.เบตง
จ.ยะลา
TU05
เขื่อนบางลาง
อ.บันนังสตา
จ.ยะลา
X.40A
บ้านท่าสาป
อ.เมือง
จ.ยะลา
X.40B
ท้ายเขื่อนปัตตานี
อ.เมือง
จ.ยะลา
X.10A
สะพานเดชานุชิต
อ.เมือง
จ.ปัตตานี
X.175
คลองยะหา
บ้านยะหา อ.ยะหา
จ.ยะลา

ลำดับที่
รหัสสถานี
ชื่อสถานี
ระดับน้ำ(ม.)
ระดับน้ำ(ม. รทก.)
ปริมาณ(ลบ.ม/วินาที)
ณ วดป : เวลา
1 BLG TD01 สะพานท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา 1.32762 43.3276 115.388 23-10-2562 14:30:00
2 BLG TD02 สะพานหัวสะพาน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 1.50207 34.5021 N/A 23-10-2562 14:00:00
3 BLG TD03 สะพานท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 1.77618 13.7762 99.8562 23-10-2562 14:00:00
4 BLG TD04 อาคารสูบน้ำดิบ กปภ. อ.ยะหา จ.ยะลา 1.47269 23.4727 N/A 23-10-2562 14:30:00
5 BLG TD05 สะพานเมืองปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี 1.15759 0.157591 N/A 23-10-2562 14:00:00
6 BLG TU02 บ้านกม.29 อ.เบตง จ.ยะลา 1.85426 116.854 6.86347 23-10-2562 14:00:00
7 BLG TU05 เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา 18.8989 101.899 N/A 23-10-2562 14:30:00

ลำดับที่
รหัสสถานี
ชื่อสถานี
ระดับน้ำ(ม.)
ระดับน้ำ(ม. รทก.)
ปริมาณ(ลบ.ม/วินาที)
ณ วดป : เวลา
1 X.40B แม่น้ำปัตตานี ท้ายเขื่อนปัตตานี อ.เมือง จ.ยะลา 12.222 - 22-10-2562 06:00:00
2 X.283 แม่น้ำปัตตานี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 5.72 - 22-10-2562 06:00:00
3 X.10A แม่น้ำปัตตานี บริเวณสะพานเดชานุชิต อ.เมือง จ.ปัตตานี 0.53 2.388 - 22-10-2562 06:00:00
4 X.175 คลองยะหา บ้านยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 33.156 - 22-10-2562 06:00:00