TD01
สะพาน
ท้ายเขื่อนบางลาง
อ.บันนังสตา
TD02
สะพานหัวสะพาน
อ.บันนังสตา
จ.ยะลา
TD03
สะพานท่าสาป
อ.เมือง
จ.ยะลา
TD04
อาคารสูบน้ำดิบ
กปภ. อ.ยะหา
จ.ยะลา
TD05
สะพานเมืองปัตตานี
อ.เมือง
จ.ปัตตานี
TU02
บ้านกม.29
อ.เบตง
จ.ยะลา
TU05
เขื่อนบางลาง
อ.บันนังสตา
จ.ยะลา
X.40A
บ้านท่าสาป
อ.เมือง
จ.ยะลา
X.40B
ท้ายเขื่อนปัตตานี
อ.เมือง
จ.ยะลา
X.10A
สะพานเดชานุชิต
อ.เมือง
จ.ปัตตานี
X.175
คลองยะหา
บ้านยะหา อ.ยะหา
จ.ยะลา

ลำดับที่
รหัสสถานี
ชื่อสถานี
ระดับน้ำ(ม.)
ระดับน้ำ(ม. รทก.)
ปริมาณ(ลบ.ม/วินาที)
ณ วดป : เวลา
1 BLG TD01 สะพานท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา 0.600271 42.6003 47.7753 21-04-2564 08:15:00
2 BLG TD02 สะพานหัวสะพาน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 1.58188 34.5819 N/A 21-04-2564 08:15:00
3 BLG TD03 สะพานท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 1.73027 13.7303 129.632 21-04-2564 08:15:00
4 BLG TD04 อาคารสูบน้ำดิบ กปภ. อ.ยะหา จ.ยะลา 1.2393 23.2393 N/A 21-04-2564 08:15:00
5 BLG TD05 สะพานเมืองปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี 1.02259 0.0225884 N/A 15-02-2564 08:30:00
6 BLG TU02 บ้านกม.29 อ.เบตง จ.ยะลา 0.630251 117.01 9.73552 21-04-2564 08:15:00
7 BLG TU05 เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา 25.7746 108.775 N/A 21-04-2564 08:15:00

ลำดับที่
รหัสสถานี
ชื่อสถานี
ระดับน้ำ(ม.)
ระดับน้ำ(ม. รทก.)
ปริมาณ(ลบ.ม/วินาที)
ณ วดป : เวลา
1 X.40B แม่น้ำปัตตานี ท้ายเขื่อนปัตตานี อ.เมือง จ.ยะลา 12.222 - 7-04-2564 06:00:00
2 X.283 แม่น้ำปัตตานี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 5.4 - 7-04-2564 06:00:00
3 X.10A แม่น้ำปัตตานี บริเวณสะพานเดชานุชิต อ.เมือง จ.ปัตตานี 0.28 2.138 - 7-04-2564 06:00:00
4 X.175 คลองยะหา บ้านยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 33.156 - 7-04-2564 06:00:00