TD01
สะพาน
ท้ายเขื่อนบางลาง
อ.บันนังสตา
TD02
สะพานหัวสะพาน
อ.บันนังสตา
จ.ยะลา
TD03
สะพานท่าสาป
อ.เมือง
จ.ยะลา
TD04
อาคารสูบน้ำดิบ
กปภ. อ.ยะหา
จ.ยะลา
TD05
สะพานเมืองปัตตานี
อ.เมือง
จ.ปัตตานี
TU02
บ้านกม.29
อ.เบตง
จ.ยะลา
TU05
เขื่อนบางลาง
อ.บันนังสตา
จ.ยะลา
X.40A
บ้านท่าสาป
อ.เมือง
จ.ยะลา
X.40B
ท้ายเขื่อนปัตตานี
อ.เมือง
จ.ยะลา
X.10A
สะพานเดชานุชิต
อ.เมือง
จ.ปัตตานี
X.175
คลองยะหา
บ้านยะหา อ.ยะหา
จ.ยะลา

ลำดับที่
รหัสสถานี
ชื่อสถานี
ระดับน้ำ(ม.)
ระดับน้ำ(ม. รทก.)
ปริมาณ(ลบ.ม/วินาที)
ณ วัน-เดือน-ปี : เวลา
1TD01สะพานท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา0.0042.000.0007-12-2564 12:00:00
2TD02สะพานหัวสะพาน อ.บันนังสตา 1.3335.3307-12-2564 12:00:00
3TD03สะพานท่าสาป อ.เมือง2.1213.1258.4207-12-2564 12:00:00
4TD04อาคารสูบน้ำดิบ กปภ. อ.ยะหา 1.6023.6007-12-2564 12:00:00
5TD05สะพานเมืองปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี1.700.7007-12-2564 12:00:00
6TU02สะพานบ้าน กม.29 อ.เบตง จ.ยะลา0.92117.3033.1007-12-2564 12:00:00
7TU05เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา-102.3207-12-2564 12:00:00

ลำดับที่
รหัสสถานี
ชื่อสถานี
ระดับน้ำ(ม.)
ระดับน้ำ(ม. รทก.)
ปริมาณ(ลบ.ม/วินาที)
ณ วัน-เดือน-ปี : เวลา
1X.10Aสะพานเดชานุชิต อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี-0.46-07-12-2564 09:00:00
2X.40Aบ้านท่าสาบ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา