Username :

Password :


กองจัดการทรัพยากรน้ำ
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สำนักงานกลาง อาคาร ท.101 ชั้น 14 ห้อง 1406
53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ. นนทบุรี 11130
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-436-8186