PU01
แม่น้ำปิง
ที่ อ.ดอยหล่อ
PU02
แม่น้ำปิง ที่ อ.ฮอด
PU04
ห้วยแม่ตื่น
ที่ อ.อมก๋อย
WD01
แม่น้ำวัง ที่ อ.เถิน
WD02
แม่น้ำวัง
ที่ อ.สามเงา
PD01
ท้ายเขื่อนแม่ปิง
ตอนล่าง
PD02
แม่น้ำปิง
ที่ อ.บ้านตาก
PD03
ห้วยตาก
ที่ อ.บ้านตาก
PD03
ห้วยตาก
ที่ อ.บ้านตาก
PD04
ห้วยแม่ท้อ
ที่ อ.เมือง จ.ตาก
PD06
แม่น้ำปิง
ที่ อ.คลองขลุง
PD07
การประปาเมืองตาก
PD08
การประปา
เมืองกำแพงเพชร
P.1
แม่น้ำปิง
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
P.12C
แม่น้ำปิง
อ.สามเงา
จ.ตาก
P.2A
แม่น้ำปิง
อ.เมือง
จ.ตาก
P.7A
แม่น้ำปิง
อ.เมือง
จ.กำแพงเพชร
P.15
แม่น้ำปิง
อ.คลองขลุง
จ.กำแพงเพชร
P.16
แม่น้ำปิง
อ.ชาณุวรลักษณ์
จ.กำแพงเพชร
P.17
แม่น้ำปิง
อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์
W.10A
แม่น้ำวัง
อ.เมือง
จ.ลำปาง
w.4A
วังหมัน
อ.สามเงา
จ.ตาก
W.3A
แม่น้ำวัง
อ.เถิน
จ.ลำปาง

ลำดับที่
รหัสสถานี
ชื่อสถานี
ระดับน้ำ(ม.)
ระดับน้ำ(ม. รทก.)
ปริมาณ(ลบ.ม/วินาที)
ณ วดป : เวลา
1 BB PD01 ท้ายเขื่อนแม่ปิงตอนล่าง 6.47 136.47 N/A 28-09-2562 00:15:00
2 BB PD02 แม่น้ำปิงที่ อ.บ้านตาก -0.645 117.986 0 23-10-2562 15:15:00
3 BB PD03 ห้วยตากที่ อ.บ้านตาก -0.652 119.492 0.23 08-01-2562 10:45:00
4 BB PD04 ห้วยแม่ท้อที่ อ.เมือง จ.ตาก 1.177 127.231 0.2312 23-10-2562 15:15:00
5 BB PD06 แม่น้ำปิงที่ อ.คลองขลุง 1.006 52.556 107.32 23-10-2562 15:15:00
6 BB PD07 การประปาเมืองตาก 0.552 106.352 98.68 23-10-2562 15:15:00
7 BB PD08 การประปาเมืองกำแพงเพชร 1.533 72.343 97.26 23-10-2562 15:15:00
8 BB PU01 แม่น้ำปิงที่ อ.ดอยหล่อ 3.027 273.668 135.577 18-10-2562 12:00:00
9 BB PU02 แม่น้ำปิงที่ อ.ฮอด 0.462294 256.162 46.5066 23-10-2562 15:15:00
10 BB PU04 ห้วยแม่ตื่นที่ อ.อมก๋อย 1.534 420.654 16.024 23-10-2562 15:00:00
11 BB WD01 แม่น้ำวังที่ อ.เถิน 2.17 161.17 27.35 23-10-2562 14:45:00
12 BB WD02 แม่น้ำวังที่ อ.สามเงา 2.098 137.571 27.3769 23-10-2562 14:30:00

ลำดับที่
รหัสสถานี
ชื่อสถานี
ระดับน้ำ(ม.)
ระดับน้ำ(ม. รทก.)
ปริมาณ(ลบ.ม/วินาที)
ณ วดป : เวลา
1 P.1 แม่น้ำปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 1.44 301.94 37.2 21-10-2562 06:00:00
2 P.12C แม่น้ำปิง อ.สามเงา จ.ตาก -0.03 128.97 9.17 21-10-2562 06:00:00
3 P.2A แม่น้ำปิง อ.เมือง จ.ตาก 0.13 104.13 63.79 21-10-2562 06:00:00
4 P.7A แม่น้ำปิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 0.43 72.16 110.8 21-10-2562 06:00:00
5 P.15 แม่น้ำปิง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 1.09 52.64 99.2 21-10-2562 06:00:00
6 P.16 แม่น้ำปิง อ.ชาณุวรลักษณ์ จ.กำแพงเพชร 0.84 40.62 102.4 21-10-2562 06:00:00
7 P.17 แม่น้ำปิง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 34.66 66.66 108 21-10-2562 06:00:00
8 W.10A แม่น้ำวัง อ.เมือง จ.ลำปาง 1.23 260.23 12.8 21-10-2562 06:00:00
9 w.4A วังหมัน อ.สามเงา 0.88 130.88 17.47 21-10-2562 06:00:00
10 W.3A แม่น้ำวัง อ.เถิน จ.ลำปาง -0.1 160.9 18.8 21-10-2562 06:00:00