PU01
แม่น้ำปิง
ที่ อ.ดอยหล่อ
PU02
แม่น้ำปิง ที่ อ.ฮอด
PU04
ห้วยแม่ตื่น
ที่ อ.อมก๋อย
WD01
แม่น้ำวัง ที่ อ.เถิน
WD02
แม่น้ำวัง
ที่ อ.สามเงา
PD01
ท้ายเขื่อนแม่ปิง
ตอนล่าง
PD02
แม่น้ำปิง
ที่ อ.บ้านตาก
PD03
ห้วยตาก
ที่ อ.บ้านตาก
PD03
ห้วยตาก
ที่ อ.บ้านตาก
PD04
ห้วยแม่ท้อ
ที่ อ.เมือง จ.ตาก
PD06
แม่น้ำปิง
ที่ อ.คลองขลุง
PD07
การประปาเมืองตาก
PD08
การประปา
เมืองกำแพงเพชร
P.1
แม่น้ำปิง
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
P.12C
แม่น้ำปิง
อ.สามเงา
จ.ตาก
P.2A
แม่น้ำปิง
อ.เมือง
จ.ตาก
P.7A
แม่น้ำปิง
อ.เมือง
จ.กำแพงเพชร
P.15
แม่น้ำปิง
อ.คลองขลุง
จ.กำแพงเพชร
P.16
แม่น้ำปิง
อ.ชาณุวรลักษณ์
จ.กำแพงเพชร
P.17
แม่น้ำปิง
อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์
W.10A
แม่น้ำวัง
อ.เมือง
จ.ลำปาง
w.4A
วังหมัน
อ.สามเงา
จ.ตาก
W.3A
แม่น้ำวัง
อ.เถิน
จ.ลำปาง

ลำดับที่
รหัสสถานี
ชื่อสถานี
ระดับน้ำ(ม.)
ระดับน้ำ(ม. รทก.)
ปริมาณ(ลบ.ม/วินาที)
ณ วดป : เวลา
1 BB PD01 ท้ายเขื่อนแม่ปิงตอนล่าง 1 131 N/A 19-04-2564 23:14:00
2 BB PD02 แม่น้ำปิงที่ อ.บ้านตาก -0.753 117.878 0 21-04-2564 07:00:00
3 BB PD03 ห้วยตากที่ อ.บ้านตาก -0.652 119.492 0.23 08-01-2562 10:45:00
4 BB PD04 ห้วยแม่ท้อที่ อ.เมือง จ.ตาก 1.041 127.095 0 21-04-2564 08:45:00
5 BB PD06 แม่น้ำปิงที่ อ.คลองขลุง (P.15) 1.184 52.734 149.368 21-04-2564 08:45:00
6 BB PD07 การประปาเมืองตาก 0.266 106.066 0 21-04-2564 08:30:00
7 BB PD08 การประปาเมืองกำแพงเพชร 1.336 72.146 0 21-04-2564 08:45:00
8 BB PU01 แม่น้ำปิงที่ อ.ดอยหล่อ - - - 11-11-2563 20:45:00
9 BB PU02 แม่น้ำปิงที่ อ.ฮอด 0 255.7 14.59 21-04-2564 08:45:00
10 BB PU04 ห้วยแม่ตื่นที่ อ.อมก๋อย 1.67 420.79 21.06 21-04-2564 08:45:00
11 BB WD01 แม่น้ำวังที่ อ.เถิน (W.3A) - - - 21-04-2564 05:15:00
12 BB WD02 แม่น้ำวังที่ อ.สามเงา 1.172 136.645 0 21-04-2564 08:45:00

ลำดับที่
รหัสสถานี
ชื่อสถานี
ระดับน้ำ(ม.)
ระดับน้ำ(ม. รทก.)
ปริมาณ(ลบ.ม/วินาที)
ณ วดป : เวลา
1 P.1 แม่น้ำปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 1.19 301.69 8.8 7-04-2564 06:00:00
2 P.12C แม่น้ำปิง อ.สามเงา จ.ตาก -0.38 128.62 4.16 7-04-2564 06:00:00
3 P.2A แม่น้ำปิง อ.เมือง จ.ตาก 0.08 104.08 50.93 7-04-2564 06:00:00
4 P.7A แม่น้ำปิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 0.32 72.05 7-04-2564 06:00:00
5 P.15 แม่น้ำปิง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 0.9 52.45 7-04-2564 06:00:00
6 P.16 แม่น้ำปิง อ.ชาณุวรลักษณ์ จ.กำแพงเพชร 1.19 40.97 7-04-2564 06:00:00
7 P.17 แม่น้ำปิง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 34.21 66.21 44 7-04-2564 06:00:00
8 W.10A แม่น้ำวัง อ.เมือง จ.ลำปาง 1.57 260.57 7.96 7-04-2564 06:00:00
9 w.4A วังหมัน อ.สามเงา 0.15 130.15 7-04-2564 06:00:00
10 W.3A แม่น้ำวัง อ.เถิน จ.ลำปาง -0.9 160.1 0.5 7-04-2564 06:00:00