PU01
แม่น้ำปิง
ที่ อ.ดอยหล่อ
PU02
แม่น้ำปิง ที่ อ.ฮอด
PU04
ห้วยแม่ตื่น
ที่ อ.อมก๋อย
WD01
แม่น้ำวัง ที่ อ.เถิน
WD02
แม่น้ำวัง
ที่ อ.สามเงา
PD01
ท้ายเขื่อนแม่ปิง
ตอนล่าง
PD02
แม่น้ำปิง
ที่ อ.บ้านตาก
PD03
ห้วยตาก
ที่ อ.บ้านตาก
PD03
ห้วยตาก
ที่ อ.บ้านตาก
PD04
ห้วยแม่ท้อ
ที่ อ.เมือง จ.ตาก
PD06
แม่น้ำปิง
ที่ อ.คลองขลุง
PD07
การประปาเมืองตาก
PD08
การประปา
เมืองกำแพงเพชร
P.1
แม่น้ำปิง
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
P.12C
แม่น้ำปิง
อ.สามเงา
จ.ตาก
P.2A
แม่น้ำปิง
อ.เมือง
จ.ตาก
P.7A
แม่น้ำปิง
อ.เมือง
จ.กำแพงเพชร
P.15
แม่น้ำปิง
อ.คลองขลุง
จ.กำแพงเพชร
P.16
แม่น้ำปิง
อ.ชาณุวรลักษณ์
จ.กำแพงเพชร
P.17
แม่น้ำปิง
อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์
W.10A
แม่น้ำวัง
อ.เมือง
จ.ลำปาง
w.4A
วังหมัน
อ.สามเงา
จ.ตาก
W.3A
แม่น้ำวัง
อ.เถิน
จ.ลำปาง

ลำดับที่
รหัสสถานี
ชื่อสถานี
ระดับน้ำ(ม.)
ระดับน้ำ(ม. รทก.)
ปริมาณ(ลบ.ม/วินาที)
ณ วดป : เวลา
1 BB PD01 ท้ายเขื่อนแม่ปิงตอนล่าง 1.87 131.87 N/A 21-02-2563 16:15:00
2 BB PD02 แม่น้ำปิงที่ อ.บ้านตาก -0.59 118.041 0 21-02-2563 16:15:00
3 BB PD03 ห้วยตากที่ อ.บ้านตาก -0.652 119.492 0.23 08-01-2562 10:45:00
4 BB PD04 ห้วยแม่ท้อที่ อ.เมือง จ.ตาก 1.041 127.095 0 21-02-2563 16:15:00
5 BB PD06 แม่น้ำปิงที่ อ.คลองขลุง (P.15) - - - 22-01-2563 05:45:00
6 BB PD07 การประปาเมืองตาก 0.39 106.19 0 21-02-2563 16:15:00
7 BB PD08 การประปาเมืองกำแพงเพชร 1.431 72.241 76.2 21-02-2563 16:15:00
8 BB PU01 แม่น้ำปิงที่ อ.ดอยหล่อ 1.418 272.059 0 21-02-2563 16:15:00
9 BB PU02 แม่น้ำปิงที่ อ.ฮอด - - - 21-02-2563 16:00:00
10 BB PU04 ห้วยแม่ตื่นที่ อ.อมก๋อย 1.352 420.472 9.716 21-02-2563 16:15:00
11 BB WD01 แม่น้ำวังที่ อ.เถิน (W.3A) 1.192 160.192 0 21-02-2563 16:15:00
12 BB WD02 แม่น้ำวังที่ อ.สามเงา 1.424 136.897 4.06842 21-02-2563 16:15:00

ลำดับที่
รหัสสถานี
ชื่อสถานี
ระดับน้ำ(ม.)
ระดับน้ำ(ม. รทก.)
ปริมาณ(ลบ.ม/วินาที)
ณ วดป : เวลา
1 P.1 แม่น้ำปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 1.02 301.52 2.8 21-02-2563 06:00:00
2 P.12C แม่น้ำปิง อ.สามเงา จ.ตาก -0.34 128.66 4.55 21-02-2563 06:00:00
3 P.2A แม่น้ำปิง อ.เมือง จ.ตาก 0.23 104.23 100 21-02-2563 06:00:00
4 P.7A แม่น้ำปิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 0.31 72.04 104.2 21-02-2563 06:00:00
5 P.15 แม่น้ำปิง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 1.05 52.6 70.2 21-02-2563 06:00:00
6 P.16 แม่น้ำปิง อ.ชาณุวรลักษณ์ จ.กำแพงเพชร 0.72 40.5 69.7 21-02-2563 06:00:00
7 P.17 แม่น้ำปิง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 34.42 66.42 67 21-02-2563 06:00:00
8 W.10A แม่น้ำวัง อ.เมือง จ.ลำปาง 0.97 259.97 3.55 21-02-2563 06:00:00
9 w.4A วังหมัน อ.สามเงา 130 21-02-2563 06:00:00
10 W.3A แม่น้ำวัง อ.เถิน จ.ลำปาง -0.8 160.2 0 21-02-2563 06:00:00