PU01
แม่น้ำปิง
ที่ อ.ดอยหล่อ
PU02
แม่น้ำปิง ที่ อ.ฮอด
PU04
ห้วยแม่ตื่น
ที่ อ.อมก๋อย
WD01
แม่น้ำวัง ที่ อ.เถิน
WD02
แม่น้ำวัง
ที่ อ.สามเงา
PD01
ท้ายเขื่อนแม่ปิง
ตอนล่าง
PD02
แม่น้ำปิง
ที่ อ.บ้านตาก
PD03
ห้วยตาก
ที่ อ.บ้านตาก
PD03
ห้วยตาก
ที่ อ.บ้านตาก
PD04
ห้วยแม่ท้อ
ที่ อ.เมือง จ.ตาก
PD06
แม่น้ำปิง
ที่ อ.คลองขลุง
PD07
การประปาเมืองตาก
PD08
การประปา
เมืองกำแพงเพชร
P.1
แม่น้ำปิง
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
P.12C
แม่น้ำปิง
อ.สามเงา
จ.ตาก
P.2A
แม่น้ำปิง
อ.เมือง
จ.ตาก
P.7A
แม่น้ำปิง
อ.เมือง
จ.กำแพงเพชร
P.15
แม่น้ำปิง
อ.คลองขลุง
จ.กำแพงเพชร
P.16
แม่น้ำปิง
อ.ชาณุวรลักษณ์
จ.กำแพงเพชร
P.17
แม่น้ำปิง
อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์
W.10A
แม่น้ำวัง
อ.เมือง
จ.ลำปาง
w.4A
วังหมัน
อ.สามเงา
จ.ตาก
W.3A
แม่น้ำวัง
อ.เถิน
จ.ลำปาง

ลำดับที่
รหัสสถานี
ชื่อสถานี
ระดับน้ำ(ม.)
ระดับน้ำ(ม. รทก.)
ปริมาณ(ลบ.ม/วินาที)
ณ วัน-เดือน-ปี : เวลา
1PD01ท้ายเขื่อนแม่ปิงตอนล่าง1.95131.95262.6204-12-2564 07:00:00
2PD02แม่น้ำปิงที่ อ.บ้านตาก-0.68117.950.0007-12-2564 13:00:00
3PD03ห้วยตากที่ อ.บ้านตาก-0.65119.490.2308-01-2562 10:00:00
4PD04ห้วยแม่ท้อที่ อ.เมือง จ.ตาก1.04127.100.0007-12-2564 13:00:00
5PD06แม่น้ำปิงที่ อ.คลองขลุง (P.15)4.8956.44235.2607-12-2564 13:00:00
6PD07การประปาเมืองตาก0.97106.77239.1207-12-2564 13:00:00
7PD08การประปาเมืองกำแพงเพชร1.1671.970.0007-12-2564 13:00:00
8PU01แม่น้ำปิงที่ อ.ดอยหล่อ1.99272.649.0207-12-2564 13:00:00
9PU02แม่น้ำปิงที่ อ.ฮอด0.04255.7416.9007-12-2564 13:00:00
10PU04ห้วยแม่ตื่นที่ อ.อมก๋อย1.58420.7017.7207-12-2564 13:00:00
11WD01แม่น้ำวังที่ อ.เถิน (W.3A)1.44160.441.9407-12-2564 13:00:00
12WD02แม่น้ำวังที่ อ.สามเงา1.56137.047.6007-12-2564 13:00:00

ลำดับที่
รหัสสถานี
ชื่อสถานี
ระดับน้ำ(ม.)
ระดับน้ำ(ม. รทก.)
ปริมาณ(ลบ.ม/วินาที)
ณ วัน-เดือน-ปี : เวลา
1P.1สะพานนวรัฐ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่1.42301.9235.4007-12-2564 09:00:00
2P.12Cแม่น้ำปิง อ.สามเงา จ.ตาก-0.37128.634.2507-12-2564 06:00:00
3P.15แม่น้ำปิง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร0.4752.02-07-12-2564 06:00:00
4P.16แม่น้ำปิง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร1.1440.9251.5707-12-2564 06:00:00
5P.17บ้านท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์-34.17-07-12-2564 09:00:00
6P.2Aแม่น้ำปิง อ.เมืองตาก จ.ตาก0.39104.39137.6007-12-2564 06:00:00
7P.7Aแม่น้ำปิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร0.4472.1761.0307-12-2564 06:00:00
8W.10Aบ้านดอนมูล อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง1.01260.010.1007-12-2564 08:00:00
9W.1Cสะพานเสตุวารี อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง-0.57228.732.2307-12-2564 08:00:00
10W.3Aบ้านดอนชัย อ.เถิน จ.ลำปาง-0.59160.411.1007-12-2564 08:00:00
11W.4Aแม่น้ำวัง อ.สามเงา จ.ตาก0.77130.777.0707-12-2564 06:00:00