ระบบโทรมาตรเขื่อนภูมิพล

รหัสสถานี ชื่อสถานี 20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020หมายเหตุ
BBPD01
ท้ายเขื่อนแม่ปิงตอนล่าง
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
BBPD01-2011 () | 2019-02-21 10:58 *596277
BBPD02
แม่น้ำปิงที่ อ.บ้านตาก
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
BBPD02-2011 () | 2019-02-21 10:58 *596277
BBPD03
ห้วยตากที่ อ.บ้านตาก
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
BBPD03-2011 () | 2019-02-21 10:58 *596277
BBPD04
ห้วยแม่ท้อที่ อ.เมือง จ.ตาก
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
BBPD04-2011 () | 2019-02-21 10:58 *596277
BBPD05
ห้วยแม่ระกาที่ อ.เมือง จ.ตาก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
BBPD06
แม่น้ำปิงที่ อ.คลองขลุง (P.15)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
BBPD06-2011 () | 2019-04-22 10:52 *596277 BBPD06-2017 () | 2019-08-14 09:06 *596277
BBPD07
การประปาเมืองตาก
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
BBPD07-2012 () | 2019-02-21 10:58 *596277
BBPD08
การประปาเมืองกำแพงเพชร
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
BBPD08-2012 () | 2020-10-12 15:24 *596277
BBPU01
แม่น้ำปิงที่ อ.ดอยหล่อ
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
BBPU01-2011 () | 2019-02-21 10:58 *596277
BBPU02
แม่น้ำปิงที่ อ.ฮอด
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
BBPU02-2010 (Revise) | 2019-09-23 14:21 *596277 BBPU02-2011 (Revise) | 2019-09-23 14:21 *596277 BBPU02-2012 (Revise) | 2019-09-23 14:21 *596277 BBPU02-2013 (Revise) | 2019-09-23 14:21 *596277 BBPU02-2014 (Revise) | 2019-09-23 14:22 *596277 BBPU02-2015 (Revise) | 2019-09-23 14:22 *596277 BBPU02-2016 (Revise) | 2019-09-23 14:22 *596277 BBPU02-2018 (Revise) | 2019-09-23 14:22 *596277 BBPU02-2017 (Revise) | 2019-09-23 14:22 *596277 BBPU02-2019 (ชั่วคราว) | 2019-09-23 15:05 *596277
BBPU03
อ.อมก๋อย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
BBPU04
ห้วยแม่ตื่นที่ อ.อมก๋อย
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
BBPU04-2011 () | 2020-10-12 15:25 *596277
BBPU05
เขื่อนภูมิพล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
BBWD01
แม่น้ำวังที่ อ.เถิน (W.3A)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
BBWD01-2011 () | 2020-10-12 15:25 *596277
BBWD02
แม่น้ำวังที่ อ.สามเงา
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
BBWD02-2011 () | 2019-02-25 13:57 *596277 BBWD02-2013 (Rating curve 2013 ไม่ถูกใช้ใน Watertele.egat.co.th เพราะมีหางสั้น ดังนั้นจึงใช้ BBWD02-2011 ตั้งแต่เริ่มมีการวัด จนถึงปัจจุบัน) | 2019-02-25 13:59 *596277

ระบบโทรมาตรเขื่อนสิริกิติ์

รหัสสถานี ชื่อสถานี 20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020หมายเหตุ
SKTD01
ท้ายเขื่อนสิริกิติ์
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SKTD01-2010 () | 2018-10-29 11:06 *596277
SKTD02
การประปาผาจุก
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SKTD02-2010 () | 2018-10-29 11:06 *596277
SKTD03
กระชังปลาบ้านวังกระพี้
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SKTD03-2010 () | 2018-10-29 11:06 *596277
SKTD04
อ.ตรอน (N.60)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SKTD04-2010 () | 2018-10-29 11:06 *596277 SKTD04-2014 () | 2019-03-11 13:16 *596277 SKTD04-2017 () | 2019-03-11 13:16 *596277 SKTD04-2018 () | 2019-08-14 09:08 *596277
SKTD05
อ.ฟากท่า (N.39)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
SKTD06
อ.น้ำปาด (N.33)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SKTD06-2010 () | 2018-10-29 11:07 *596277
SKTD07
คลองตรอน (N.28B)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
SKTD08
วัดคีรีวงกฎ (N.72)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SKTD08-2010 () | 2018-10-29 11:07 *596277 SKTD08-2014 () | 2019-03-11 13:16 *596277 SKTD08-2017 () | 2019-03-11 13:16 *596277
SKTD09
บ้านหนองบอน (N.40)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SKTD09-2010 () | 2018-10-29 11:07 *596277
SKTD10
คลองสิงห์
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SKTU01
อ.ทุ่งช้าง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
SKTU02
อ.ท่าวังผา (N.64)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SKTU02-2010 () | 2018-10-29 11:07 *596277 SKTU02-2013 () | 2018-10-29 11:07 *596277 SKTU02-2014 () | 2018-10-29 11:07 *596277 SKTU02-2016 () | 2019-08-01 15:33 *596277 SKTU02-2017 () | 2019-08-01 15:33 *596277 SKTU02-2018 () | 2019-08-01 15:33 *596277
SKTU03
อ.เมืองน่าน (N.1)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SKTU03-2010 () | 2018-10-29 11:07 *596277 SKTU03-2013 () | 2018-10-29 11:07 *596277 SKTU03-2014 () | 2018-10-29 11:07 *596277 SKTU03-2016 () | 2019-08-01 15:33 *596277 SKTU03-2017 () | 2019-08-01 15:34 *596277 SKTU03-2018 () | 2019-08-01 15:34 *596277
SKTU04
อ.เวียงสา (N.13B) น้ำน่าน
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SKTU04-2010 () | 2018-10-29 11:08 *596277 SKTU04-2014 () | 2018-10-29 11:08 *596277
SKTU05
อ.บ่อเกลือ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
SKTU06
อ.แม่จริม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
SKTU07
อ.เวียงสา (N.75) น้ำว้า
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SKTU07-2010 () | 2018-10-29 11:08 *596277 SKTU07-2013 () | 2018-10-29 11:08 *596277 SKTU07-2014 () | 2019-03-11 13:16 *596277 SKTU07-2017 () | 2019-08-01 15:34 *596277 SKTU07-2016 () | 2019-08-01 15:34 *596277 SKTU07-2018 () | 2019-08-01 15:34 *596277
SKTU08
อ.นาน้อย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
SKTU09
อ.นาหมื่น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
SKTU10
เหนือเขื่อนสิริกิติ์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น

ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำแม่กลอง ( เขื่อนศรีนครินทร์ , เขื่อนวชิราลงกรณ , เขื่อนท่าทุ่งนา )

รหัสสถานี ชื่อสถานี 20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020หมายเหตุ
MKAU01
บ้านเวียคาดี้

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
MKAU02
อำเภอสังขละบุรี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
MKAU03
บ้านจองอัว

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
MKAU04
เหมืองปิล๊อก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
MKAU05
น้ำฝนเขื่อนวชิราลงกรณ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
MKMS01
สถานีหลักเขื่อนศรีนครินทร์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
MKTD01
วัดหนองปรือ
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MKTD01-2006 () | 2018-09-18 14:51 *596277
MKTD02
โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MKTD02-2008 () | 2019-07-15 07:47 *596277
MKTD03
เขื่อนแม่กลอง
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MKTD04
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MKTD05
บ้านหนองบัว
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MKTD05-2006 () | 2018-09-18 14:51 *596277
MKTD07
สถานีทวนสัญญาณท่ากะทิ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
MKTD08
สถานีทวนสัญญาณเขาตะเคียนด้วน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
MKTD09
บ้านนาพลแสน
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MKTD09-2008 () | 2018-09-18 14:51 *596277
MKTD10
โรงเรียนบ้านแก่งหลวง
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MKTD10-2006 () | 2018-09-18 14:51 *596277 MKTD10-2018 () | 2018-10-03 13:57 *596277
MKTD11
วัดท่าแย้
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MKTD11-2006 () | 2018-09-18 14:51 *596277
MKTD12
วัดวังโพธิการาม
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MKTD12-2006 () | 2018-09-18 14:51 *596277
MKTD13
สถานีทวนสัญญาณเขาป่าห้าม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
MKTD14
บ้านแม่น้ำน้อย
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MKTD14-2006 () | 2018-09-18 14:51 *596277
MKTD15
วัดใหม่ดงสัก บ้านลิ่นถิ่น
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MKTD15-2006 () | 2018-09-18 14:52 *596277
MKTD16
สถานีทวนสัญญาณเขาวังเขมร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
MKTD17
บ้านอู่ร่อง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
MKTU01
อำเภออุ้มผาง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
MKTU02
วัดวังผาแดง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น

ระบบโทรมาตรเขื่อนศรีนครินทร์

รหัสสถานี ชื่อสถานี 20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020หมายเหตุ
SND01
เขื่อนท่าทุ่งนา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
SND02
บ้านหนองบัว (K.35A)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SND03
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
SND04
เขื่อนแม่กลอง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
SND05
วัดหนองปรือ
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SND06
โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SNU01
สำนักงานสาธารณสุข อ.อุ้มผาง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
SNU02
หน่วยพิทักษ์ป่าบ้านช่องแป๊ะ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
SNU03
หน่วยพิทักษ์ป่าเขาบันได

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
SNU04
วัดปากลำขาแข้ง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
SNU05
วัดวังผาแดง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
SNU06
เขื่อนศรีนครินทร์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น

ระบบโทรมาตรเขื่อนวชิราลงกรณ

รหัสสถานี ชื่อสถานี 20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020หมายเหตุ
VKD01
อ.ทองผาภูมิ
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
VKD02
บ้านหินดาด
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
VKD03
บ้านลิ่นถิ่น (K.54)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
VKD04
บ้านปากแซง (K.58)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
VKD05
บ้านลุ่มสุ่ม (K.10)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
VKD06
บ้านวังเย็น (K.37)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
VKD07
บ้านแม่น้ำน้อย
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
VKD08
สะพานมิตรภาพชุมพล
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
VKD09
วัดหินแท่น (K.62)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
VKU01
บ้านเวียคะดี้

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
VKU02
อำเภอสังขละบุรี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
VKU03
บ้านจองอัว

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
VKU04
เหมืองปิล๊อก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
VKU05
น้ำฝนเขื่อนวชิราลงกรณ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น

ระบบโทรมาตรเขื่อนรัชชประภา

รหัสสถานี ชื่อสถานี 20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020หมายเหตุ
RPBTD01
ท้ายเขื่อนรัชชประภา
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
RPBTD01-2013 () | 2018-11-06 08:43 *596277 RPBTD01-2014 () | 2019-08-27 13:57 *596277
RPBTD02
บ้านช่องลม อ.พนม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
RPBTD03
วัดปากเตลิด อ.พนม
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
RPBTD03-2013 () | 2019-08-27 13:57 *596277
RPBTD04
โรงสูบน้ำประปาบ้านตาขุน
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
RPBTD04-2013 () | 2019-08-27 13:57 *596277
RPBTD05
วัดปราการ อ.คีรีรัฐนิคม
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
RPBTD05-2013 () | 2019-08-27 13:57 *596277
RPBTD06
บ้านปากคู อ.คีรีรัฐนิคม
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
RPBTD06-2013 () | 2019-08-27 13:58 *596277
RPBTD07
อ.พระแสง
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
RPBTD07-2013 () | 2019-08-27 13:58 *596277 RPBTD07-2015 () | 2019-08-28 09:18 *596277
RPBTD08
รฟ.สุราษฎร์ธานี
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
RPBTD09
วัดท่าข้าม อ.พุนพิน
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
RPBTD10
บ้านคลองพนม อ.พนม
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
RPBTD11
อ.วิภาวดี
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
RPBTD11-2014 () | 2019-08-27 13:58 *596277
RPBTD12
อ.ทุ่งใหญ่
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
RPBTD13
อ.เคียนซา
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
RPBTD13-2014 () | 2019-08-27 13:58 *596277 RPBTD13-2016 () | 2019-08-28 10:54 *596277
RPBTD14
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
RPBTU01
หน่วยพิทักษ์ป่าเขาพัง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
RPBTU02
หน่วยพิทักษ์ป่าคลองมอญ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
RPBTU03
หน่วยพิทักษ์ป่าคลองหยา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น

ระบบโทรมาตรเขื่อนอุบลรัตน์ และเขื่อนจุฬาภรณ์

รหัสสถานี ชื่อสถานี 20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020หมายเหตุ
URCD01
เขื่อนห้วยกุ่ม
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
URCD02
น้ำพรม บ้านกุดเลาะ
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
URCD03
น้ำเชิญ (ท้ายจุดบบรจบน้ำเชิญ-น้ำสุ)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
URCU01
เขื่อนจุฬาภรณ์
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
URCU02
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
URTD01
ลำน้ำพอง (เหนือฝายหนองหวาย)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
URTD02
ลำน้ำพอง โรงเรียนลำน้ำพอง
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
URTD02-2013 () | 2018-10-30 13:37 *596277
URTD03
แม่น้ำชี เหนือฝายมหาสารคาม
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
URTD03_
แม่น้ำชี ท้ายฝายมหาสารคาม
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
URTD05
แม่น้ำชี บ้านหินกอง
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
URTD05-2013 () | 2018-10-30 13:37 *596277
URTU01
ลำเชิญ อ.บ้านแท่น (ท้ายฝายน้ำเชิญ)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
URTU01-2013 () | 2018-10-30 13:37 *596277
URTU02
น้ำพอง อ.สีชมพู
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
URTU02-2013 () | 2018-10-30 13:37 *596277
URTU03
ลำพะเนียง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
URTU03-2013 () | 2018-10-30 13:37 *596277
URTU04
อ.ศรีบุญเรือง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
URTU05
เขื่อนอุบลรัตน์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
URTU07
น้ำพอง บ้านผานกเค้า (E.29)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
URTU07-2013 () | 2018-10-30 13:37 *596277 URTU07-2017 () | 2019-08-14 09:08 *596277 URTU07-2018 () | 2019-08-14 09:08 *596277 URTU07-2019 (ชั่วคราว) | 2019-08-14 09:08 *596277
URTU08
ยอดภูกระดึง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
URTU09
น้ำพรม อ.เกษตรสมบูรณ์
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
URTU09-2013 () | 2018-10-30 13:37 *596277
URTU10
ลำเชิญ อ.ชุมแพ (ท้ายฝายโครงการชลประทานน้ำเชิญ)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
URTU10-2013 () | 2018-10-30 13:37 *596277
URTU11
น้ำพวย อ.ผาขาว
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
URTU11-2013 () | 2018-10-30 13:38 *596277
URTU12
อ.นากลาง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น

ระบบโทรมาตรเขื่อนน้ำพุง

รหัสสถานี ชื่อสถานี 20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020หมายเหตุ
NPNPD01
รฟ.เขื่อนน้ำพุง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
NPNPD02
วัดศิริมังคละเต่างอย
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
NPNPU01
เขื่อนน้ำพุง
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
NPNPU02
บ้านโนนสำราญ
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload

ระบบโทรมาตรเขื่อนปากมูลและเขื่อนสิรินธร

รหัสสถานี ชื่อสถานี 20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020หมายเหตุ
PMSD01
รฟ.เขื่อนสิรินธร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
PMSD02
สะพานท้ายเขื่อนสิรินธร บ้านห้วยไฮ
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
PMSD03
บ้านหัวเห่ว (ท้ายเขื่อนปากมูล)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
PMSD03-2019 (R1 สำหรับกรณีการไหลแบบ free flow ที่ระดับน้ำโขงที่วัดบุปผาวรรณต่ำกว่า +95.00 ม.รทก. -- R2 กรณีทั่วไป ) | 2019-10-22 08:21 *596277
PMSD04
ท้ายฝายลำเซบก บ้านหนองเป็ด
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
PMSD05
วัดนาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
PMSD06
วัดสว่างดงเย็น อ.โขงเจียม
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
PMSD07
แม่น้ำมูล อ.โขงเจียม
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
PMSU01
เขื่อนสิรินธร
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
PMSU02
บ้านสร้างหอม อ.บุณฑริก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
PMTS1
แม่น้ำชี อ.มหาชนะชัย (E.20A)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
PMTS1-2017 () | 2019-08-14 09:06 *596277 PMTS1-2018 () | 2019-08-14 09:06 *596277 PMTS1-2019 (ชั่วคราว) | 2019-08-14 09:06 *596277
PMTS10
อ.พนา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
PMTS11
อ.ตระการพืชผล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
PMTS12
ลำเซบก บ้านท่าบ่อแบง (M.69)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
PMTS12-2017 () | 2019-08-14 09:07 *596277 PMTS12-2018 () | 2019-09-05 12:15 *596277 PMTS12-2019 (ชั่วคราว) | 2019-08-14 09:07 *596277
PMTS13
ห้วยตุงลุง อ.ศรีเมืองใหม่

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
PMTS14
เขื่อนสิรินธร
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
PMTS15
แม่น้ำมูล บ้านคันไร่
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
PMTS15-2009 (ฐานเดิม) | 2019-10-07 14:25 *596277 PMTS15-2019 (ชั่วคราว น้ำหลาก) | 2019-09-22 09:42 *596277
PMTS16
แม่น้ำมูล เมืองอุบลราชธานี (M.7)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
PMTS16-2017 () | 2019-08-14 09:07 *596277 PMTS16-2018 () | 2019-08-14 09:07 *596277 PMTS16-2019 (ชั่วคราว น้ำหลาก) | 2019-09-19 11:34 *596277
PMTS17
หน้าเขื่อนปากมูล
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
PMTS18
เขื่อนจุฬาภรณ์
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
PMTS19
เขื่อนห้วยกุ่ม
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
PMTS2
แม่น้ำมูล อ.ราษีไศล (M.5)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
PMTS2-2017 () | 2019-08-14 09:06 *596277 PMTS2-2018 () | 2019-08-14 09:06 *596277 PMTS2-2019 (ชั่วคราว) | 2019-08-14 09:06 *596277
PMTS20
เขื่อนน้ำพุง
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
PMTS3
แม่น้ำมูล วัดท่ากกแห่
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
PMTS3-2013 (ฐานเดิม) | 2019-09-10 14:46 *596277
PMTS4
แม่น้ำมูล วัดปากโดม
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
PMTS5
แม่น้ำมูล ท้ายแก่งสะพือ (M.11B)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
PMTS5-2013 (ฐานเดิม) | 2019-09-10 14:46 *596277 PMTS5-2019 (ชั่วคราว น้ำหลาก) | 2019-09-19 11:33 *596277
PMTS6
แม่น้ำโขง วัดห้วยสะคาม
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
PMTS7
ลำโดมใหญ่ บ้านนาเยีย
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
PMTS7-2013 (ฐานเดิม) | 2019-09-10 14:46 *596277
PMTS8
ลำโดมใหญ่ อ.นาจะหลวย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
PMTS9
อ.บุณฑริก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น

ระบบโทรมาตรเขื่อนบางลาง

รหัสสถานี ชื่อสถานี 20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020หมายเหตุ
BLGTD01
สะพานท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
BLGTD01-2017 () | 2019-02-04 14:47 *596277
BLGTD02
สะพานหัวสะพาน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
BLGTD03
สะพานท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
BLGTD03-2017 (X.40A WY2018 ใช้ของ WY2017 ได้) | 2019-08-14 11:08 *596277
BLGTD04
อาคารสูบน้ำดิบ กปภ. อ.ยะหา จ.ยะลา
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
BLGTD05
สะพานเมืองปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
BLGTU01
ที่ว่าการอำเภอเบตง จ.ยะลา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
BLGTU02
บ้านกม.29 อ.เบตง จ.ยะลา
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
BLGTU02-2010 () | 2019-11-20 12:44 *596277 BLGTU02-2011 () | 2019-11-20 12:44 *596277 BLGTU02-2012 () | 2019-11-20 12:45 *596277 BLGTU02-2013 () | 2019-11-20 12:45 *596277 BLGTU02-2014 () | 2019-11-20 12:46 *596277 BLGTU02-2015 () | 2019-11-20 12:47 *596277 BLGTU02-2016 () | 2019-11-20 12:48 *596277 BLGTU02-2017 () | 2019-11-20 12:49 *596277 BLGTU02-2018 () | 2019-11-20 12:49 *596277
BLGTU03
บ้านคอกช้าง จ.ยะลา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
BLGTU04
โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 7 อ.ธารโต จ.ยะลา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
BLGTU05
เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload

About

Who we are and what we do.