ระบบโทรมาตรเขื่อนภูมิพล

รหัสสถานี ชื่อสถานี 200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024หมายเหตุ
BBD01
แม่น้ำปิงที่ อ.สามเงา (P.12C)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
BBD01-2022 () | 2023-09-27 07:50 *596216
BBD02
แม่น้ำปิงที่ อ.บ้านตาก
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
BBD02-2011 () | 2023-10-03 02:33 *596216
BBD03
ห้วยตากที่ อ.บ้านตาก
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
BBD03-2022 () | 2023-10-03 02:36 *596216
BBD04
แม่น้ำปิงที่ อ.เมืองตาก (P.2A)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
BBD04-2022 () | 2023-10-03 02:39 *596216
BBD05
ห้วยแม่ท้อที่ อ.เมืองตาก
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
BBD05-2022 () | 2023-10-03 02:41 *596216
BBD06
บ้านวังประจบ อ.เมืองตาก
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
BBD07
แม่น้ำปิงที่ อ.เมืองก้าแพงเพชร (P.7A)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
BBD07-2022 () | 2023-10-03 02:41 *596216
BBD08
แม่น้ำปิงที่ อ.คลองขลุง (P.15)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
BBD08-2022 () | 2023-10-03 02:42 *596216
BBD09
แม่น้ำวังที่ อ.เถิน (W.3A)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
BBD09-2022 () | 2023-10-03 02:42 *596216
BBD10
แม่น้ำวังที่ อ.สามเงา (W.4A)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
BBD10-2022 () | 2023-10-03 02:42 *596216
BBU01
แม่น้ำปิงที่ อ.จอมทอง
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
BBU01-2022 () | 2023-10-03 02:43 *596216
BBU02
แม่น้ำปิงที่ อ.ฮอด
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
BBU02-2019 () | 2023-10-03 02:43 *596216
BBU03
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
BBU04
ห้วยแม่ตื่นที่ อ.อมก๋อย
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
BBU04-2019 () | 2023-10-03 02:44 *596216
BBU05
เขื่อนภูมิพล
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload

ระบบโทรมาตรเขื่อนสิริกิติ์

รหัสสถานี ชื่อสถานี 200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024หมายเหตุ
SKD01
ท้ายเขื่อนสิริกิติ์
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SKD02
บ้านผาจุก
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SKD03
บ้านท่าทอง
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SKD04
บ้านหาดสองแคว (N.60)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SKD04-2023 (ปีน้ำตามกรมชล เริ่มวัดประมาณ พ.ค. 2022) | 2023-10-03 03:28 *592588
SKD05
อ.ฟากท่า
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SKD06
อ.น้ำปาด (N.33)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SKD07
บ้านนากล่ำ (N.28B)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SKD08
บ้านวังปรากฏ (N.72)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SKD08-2023 (ปีน้ำตามกรมชล เริ่มวัดประมาณ พ.ค. 2022) | 2023-10-03 03:34 *592588
SKD09
อ.วัดโบสถ์ (N.22A)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SKD09-2023 (ปีน้ำตามกรมชล เริ่มวัดประมาณ พ.ค. 2022) | 2023-10-03 03:35 *592588
SKD10
บ้านแสนตอ
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SKTD01
ท้ายเขื่อนสิริกิติ์
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SKTD01-2010 () | 2020-11-09 14:34 *596216 SKTD01-2019 () | 2020-11-09 14:34 *596216
SKTD02
การประปาผาจุก
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SKTD02-2010 () | 2018-10-29 11:06 *596277 SKTD02-2011 () | 2021-06-02 11:44 *596216 SKTD02-2012 () | 2021-06-02 11:44 *596216
SKTD03
กระชังปลาบ้านวังกระพี้
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SKTD03-2010 () | 2018-10-29 11:06 *596277 SKTD03-2011 () | 2021-06-02 11:52 *596216 SKTD03-2012 () | 2021-06-02 12:04 *596216
SKTD04
อ.ตรอน (N.60)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SKTD04-2010 () | 2018-10-29 11:06 *596277 SKTD04-2014 () | 2019-03-11 13:16 *596277 SKTD04-2017 () | 2019-03-11 13:16 *596277 SKTD04-2018 () | 2020-11-09 14:35 *596216 SKTD04-2019 () | 2020-11-09 14:35 *596216
SKTD05
อ.ฟากท่า (N.39)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
SKTD06
อ.น้ำปาด (N.33)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SKTD06-2010 () | 2018-10-29 11:07 *596277 SKTD06-2011 () | 2021-06-02 12:05 *596216 SKTD06-2012 () | 2021-06-02 12:05 *596216
SKTD07
คลองตรอน (N.28B)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
SKTD08
วัดคีรีวงกฎ (N.72)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SKTD08-2010 () | 2018-10-29 11:07 *596277 SKTD08-2014 () | 2019-03-11 13:16 *596277 SKTD08-2017 () | 2019-03-11 13:16 *596277
SKTD09
บ้านหนองบอน (N.40)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SKTD09-2010 () | 2018-10-29 11:07 *596277 SKTD09-2011 () | 2021-06-02 12:06 *596216 SKTD09-2012 () | 2021-06-02 12:07 *596216 SKTD09-2013 () | 2021-06-02 12:07 *596216
SKTD10
คลองสิงห์
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SKTU01
อ.ทุ่งช้าง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
SKTU02
อ.ท่าวังผา (N.64)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SKTU02-2010 () | 2018-10-29 11:07 *596277 SKTU02-2013 () | 2018-10-29 11:07 *596277 SKTU02-2014 () | 2018-10-29 11:07 *596277 SKTU02-2016 () | 2019-08-01 15:33 *596277 SKTU02-2017 () | 2019-08-01 15:33 *596277 SKTU02-2018 () | 2020-11-09 14:36 *596216 SKTU02-2019 () | 2020-11-09 14:36 *596216
SKTU03
อ.เมืองน่าน (N.1)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SKTU03-2010 () | 2018-10-29 11:07 *596277 SKTU03-2013 () | 2018-10-29 11:07 *596277 SKTU03-2014 () | 2018-10-29 11:07 *596277 SKTU03-2016 () | 2019-08-01 15:33 *596277 SKTU03-2017 () | 2019-08-01 15:34 *596277 SKTU03-2018 () | 2020-11-09 14:37 *596216 SKTU03-2019 () | 2020-11-09 14:38 *596216
SKTU04
อ.เวียงสา (N.13B) น้ำน่าน
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SKTU04-2010 () | 2018-10-29 11:08 *596277 SKTU04-2014 () | 2018-10-29 11:08 *596277
SKTU05
อ.บ่อเกลือ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
SKTU06
อ.แม่จริม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
SKTU07
อ.เวียงสา (N.75) น้ำว้า
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SKTU07-2010 () | 2018-10-29 11:08 *596277 SKTU07-2013 () | 2018-10-29 11:08 *596277 SKTU07-2014 () | 2019-03-11 13:16 *596277 SKTU07-2017 () | 2019-08-01 15:34 *596277 SKTU07-2016 () | 2019-08-01 15:34 *596277 SKTU07-2018 () | 2020-11-09 14:38 *596216 SKTU07-2019 () | 2020-11-09 14:39 *596216
SKTU08
อ.นาน้อย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
SKTU09
อ.นาหมื่น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
SKTU10
เหนือเขื่อนสิริกิติ์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
SKU01
อ.ทุ่งช้าง
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SKU02
อ.ท่าวังผา (N.64)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SKU02-2023 (ปีน้ำตามกรมชล เริ่มวัดประมาณ พ.ค. 2022) | 2023-10-03 03:36 *592588
SKU03
อ.เมืองน่าน (N.1)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SKU03-2023 (ปีน้ำตามกรมชล เริ่มวัดประมาณ พ.ค. 2022) | 2023-10-03 03:36 *592588
SKU04
อ.เวียงสา (N.13A) น้ำน่าน
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SKU04-2023 () | 2023-10-03 03:37 *592588
SKU05
อ.บ่อเกลือ
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SKU06
อ.แม่จริม
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SKU07
อ.เวียงสา (N.75) น้ำว้า
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SKU07-2023 (ปีน้ำตามกรมชล เริ่มวัดประมาณ พ.ค. 2022) | 2023-10-03 03:38 *592588
SKU08
อ.นาน้อย
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SKU09
อ.นาหมื่น
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
SKU10
เขื่อนสิริกิติ์
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload

ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำแม่กลอง ( เขื่อนศรีนครินทร์ , เขื่อนวชิราลงกรณ , เขื่อนท่าทุ่งนา )

รหัสสถานี ชื่อสถานี 200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024หมายเหตุ
MK-1
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MK-10
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MK-11
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MK-12
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MK-13
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MK-14
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MK-15
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MK-16
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MK-17
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MK-18
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MK-19
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MK-2
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MK-20
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MK-21
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MK-22
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MK-23
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MK-24
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MK-25
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MK-26
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MK-27
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MK-28
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MK-29
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MK-3
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MK-30
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MK-31
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MK-32
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MK-33
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MK-34
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MK-35
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MK-36
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MK-37
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MK-38
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MK-39
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MK-4
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MK-40
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MK-5
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MK-6
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MK-7
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MK-8
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MK-9
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MKAU01
บ้านเวอกะดี้

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
MKAU02
สังขละบุรี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
MKAU03
Ban Chong Awo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
MKAU04
เหมืองปิล๊อก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
MKAU05
เขื่อนวชิราลงกรณ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
MKG006
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MKMS01
เขื่อนศรีนครินทร์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
MKTD01
วัดหนองปรือ
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MKTD01-2006 () | 2018-09-18 14:51 *596277 MKTD01-2007 () | 2021-06-02 12:19 *596216 MKTD01-2008 () | 2021-06-02 12:19 *596216 MKTD01-2009 () | 2021-06-02 12:19 *596216 MKTD01-2010 () | 2021-06-02 12:20 *596216 MKTD01-2011 () | 2021-06-02 12:20 *596216 MKTD01-2012 () | 2021-06-02 12:21 *596216
MKTD02
บ้านทุ่งนานางหรอก
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MKTD02-2008 () | 2019-07-15 07:47 *596277 MKTD02-2013 () | 2021-06-02 12:21 *596216 MKTD02-2014 () | 2021-06-02 12:21 *596216
MKTD03
เขื่อนแม่กลอง
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MKTD04
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MKTD05
บ้านหนองบัว
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MKTD05-2006 () | 2018-09-18 14:51 *596277
MKTD07
Thakathi Repeater Station

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
MKTD08
Khao TaKien Daon Repeater Station

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
MKTD09
Ban Na Phon Saen
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MKTD09-2008 () | 2018-09-18 14:51 *596277 MKTD09-2009 () | 2021-06-02 12:22 *596216 MKTD09-2010 () | 2021-06-02 12:22 *596216 MKTD09-2011 () | 2021-06-02 12:22 *596216 MKTD09-2012 () | 2021-06-02 12:23 *596216
MKTD10
Ban Kaeng Luang School
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MKTD10-2006 () | 2018-09-18 14:51 *596277 MKTD10-2018 () | 2018-10-03 13:57 *596277
MKTD11
วัดท่าแย้
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MKTD11-2006 () | 2018-09-18 14:51 *596277 MKTD11-2007 () | 2021-06-02 12:23 *596216 MKTD11-2008 () | 2021-06-02 12:24 *596216 MKTD11-2009 () | 2021-06-02 12:24 *596216
MKTD12
วัดวังโพธิการาม
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MKTD12-2006 () | 2018-09-18 14:51 *596277
MKTD13
Khao Pa Ham Repeater Station

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
MKTD14
บ้านแม่น้ำน้อย
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MKTD14-2006 () | 2018-09-18 14:51 *596277 MKTD14-2007 () | 2021-06-02 12:24 *596216 MKTD14-2008 () | 2021-06-02 12:25 *596216 MKTD14-2009 () | 2021-06-02 12:25 *596216 MKTD14-2010 () | 2021-06-02 12:25 *596216 MKTD14-2011 () | 2021-06-02 12:26 *596216 MKTD14-2012 () | 2021-06-02 12:26 *596216
MKTD15
วัดใหม่ดงสัก
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
MKTD15-2006 () | 2018-09-18 14:52 *596277
MKTD16
Khao Wang Khamen Repeater Station

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
MKTD17
บ้านอู่ร่อง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
MKTU01
อ.อุ้มผาง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
MKTU02
วัดวังผาแดง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น

ระบบโทรมาตรเขื่อนศรีนครินทร์

รหัสสถานี ชื่อสถานี 200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024หมายเหตุ

ระบบโทรมาตรเขื่อนวชิราลงกรณ

รหัสสถานี ชื่อสถานี 200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024หมายเหตุ

ระบบโทรมาตรเขื่อนรัชชประภา

รหัสสถานี ชื่อสถานี 200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024หมายเหตุ
RPBTD01
ท้ายเขื่อนรัชชประภา
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
RPBTD01-2013 () | 2018-11-06 08:43 *596277 RPBTD01-2014 () | 2019-08-27 13:57 *596277
RPBTD02
บ้านช่องลม อ.พนม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
RPBTD03
วัดปากเตลิด อ.พนม
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
RPBTD03-2013 () | 2019-08-27 13:57 *596277 RPBTD03-2014 () | 2021-06-02 12:37 *596216
RPBTD04
โรงสูบน้ำประปาบ้านตาขุน
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
RPBTD04-2013 () | 2019-08-27 13:57 *596277 RPBTD04-2014 () | 2021-06-02 12:37 *596216
RPBTD05
วัดปราการ อ.คีรีรัฐนิคม
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
RPBTD05-2013 () | 2019-08-27 13:57 *596277 RPBTD05-2014 () | 2021-06-02 12:38 *596216
RPBTD06
บ้านปากคู อ.คีรีรัฐนิคม
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
RPBTD06-2013 () | 2019-08-27 13:58 *596277 RPBTD06-2014 () | 2021-06-02 12:38 *596216
RPBTD07
อ.พระแสง
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
RPBTD07-2013 () | 2019-08-27 13:58 *596277 RPBTD07-2015 () | 2019-08-28 09:18 *596277
RPBTD08
รฟ.สุราษฎร์ธานี
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
RPBTD09
วัดท่าข้าม อ.พุนพิน
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
RPBTD10
บ้านคลองพนม อ.พนม
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
RPBTD11
อ.วิภาวดี
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
RPBTD11-2014 () | 2019-08-27 13:58 *596277
RPBTD12
อ.ทุ่งใหญ่
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
RPBTD13
อ.เคียนซา
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
RPBTD13-2014 () | 2019-08-27 13:58 *596277 RPBTD13-2016 () | 2019-08-28 10:54 *596277
RPBTD14
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
RPBTD15
สะพานท่าผาก อ.พุนพิน
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
RPBTU01
หน่วยพิทักษ์ป่าเขาพัง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
RPBTU02
หน่วยพิทักษ์ป่าคลองมอญ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
RPBTU03
หน่วยพิทักษ์ป่าคลองหยา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น

ระบบโทรมาตรเขื่อนอุบลรัตน์ และเขื่อนจุฬาภรณ์

รหัสสถานี ชื่อสถานี 200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024หมายเหตุ
URTD01
ลำน้ำพอง (ท้ายฝายหนองหวาย)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
URTD02
ลำน้ำพอง โรงเรียนลำน้ำพอง
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
URTD02-2013 () | 2018-10-30 13:37 *596277
URTD03
แม่น้ำชี ฝายมหาสารคาม
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
URTD04
แม่น้ำชี อ.เมือง จ.มหาสารคาม
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
URTD04-2013 () | 2018-10-30 13:37 *596277
URTD05
แม่น้ำชี บ้านหินกอง
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
URTD05-2013 () | 2018-10-30 13:37 *596277
URTU01
ลำเชิญ อ.บ้านแท่น (ท้ายฝายน้ำเชิญ)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
URTU01-2013 () | 2018-10-30 13:37 *596277
URTU02
น้ำพอง อ.สีชมพู
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
URTU02-2013 () | 2018-10-30 13:37 *596277
URTU03
ลำพะเนียง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
URTU03-2013 () | 2018-10-30 13:37 *596277
URTU04
อ.ศรีบุญเรือง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
URTU05
เขื่อนอุบลรัตน์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
URTU07
น้ำพอง บ้านผานกเค้า (E.29)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
URTU07-2013 () | 2018-10-30 13:37 *596277 URTU07-2017 () | 2019-08-14 09:08 *596277 URTU07-2018 () | 2019-08-14 09:08 *596277 URTU07-2019 () | 2020-11-09 14:45 *596216
URTU08
ยอดภูกระดึง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
URTU09
น้ำพรม อ.เกษตรสมบูรณ์
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
URTU09-2013 () | 2018-10-30 13:37 *596277
URTU10
ลำเชิญ อ.ชุมแพ (ท้ายฝายโครงการชลประทานน้ำเชิญ)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
URTU10-2013 () | 2018-10-30 13:37 *596277
URTU11
น้ำพวย อ.ผาขาว
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
URTU11-2013 () | 2018-10-30 13:38 *596277
URTU12
อ.นากลาง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น

ระบบโทรมาตรเขื่อนน้ำพุง

รหัสสถานี ชื่อสถานี 200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024หมายเหตุ
NPNPD01
รฟ.เขื่อนน้ำพุง บ้านคำเพิ่ม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
NPNPD02
วัดศิริมังคละเต่างอย
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
NPNPU01
เขื่อนน้ำพุง บ้านคำเพิ่ม
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
NPNPU02
บ้านโนนสำราญ
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload

ระบบโทรมาตรเขื่อนปากมูลและเขื่อนสิรินธร

รหัสสถานี ชื่อสถานี 200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024หมายเหตุ
PMTS1
แม่น้ำชี อ.มหาชนะชัย (E.20A)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
PMTS1-2017 () | 2019-08-14 09:06 *596277 PMTS1-2018 () | 2019-08-14 09:06 *596277 PMTS1-2019 () | 2020-11-09 14:53 *593158
PMTS10
อ.พนา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
PMTS11
อ.ตระการพืชผล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
PMTS12
ลำเซบก บ้านท่าบ่อแบง (M.69)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
PMTS12-2017 () | 2019-08-14 09:07 *596277 PMTS12-2018 () | 2019-09-05 12:15 *596277 PMTS12-2019 (ชั่วคราว) | 2019-08-14 09:07 *596277
PMTS13
ห้วยตุงลุง อ.ศรีเมืองใหม่

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
PMTS14
เขื่อนสิรินธร
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
PMTS15
แม่น้ำมูล บ้านคันไร่
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
PMTS15-2009 (ฐานเดิม) | 2019-10-07 14:25 *596277 PMTS15-2019 (ชั่วคราว น้ำหลาก) | 2019-09-22 09:42 *596277
PMTS16
แม่น้ำมูล เมืองอุบลราชธานี (M.7)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
PMTS16-2017 () | 2019-08-14 09:07 *596277 PMTS16-2018 () | 2019-08-14 09:07 *596277 PMTS16-2019 () | 2020-11-09 11:34 *593158
PMTS17
หน้าเขื่อนปากมูล
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
PMTS18
เขื่อนจุฬาภรณ์
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
PMTS19
เขื่อนห้วยกุ่ม
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
PMTS2
แม่น้ำมูล อ.ราษีไศล (M.5)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
PMTS2-2017 () | 2020-11-09 14:51 *596216 PMTS2-2018 () | 2020-11-09 14:51 *596216 PMTS2-2019 () | 2020-11-09 14:52 *596216
PMTS20
เขื่อนน้ำพุง
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
PMTS3
แม่น้ำมูล วัดท่ากกแห่
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
PMTS3-2013 (ฐานเดิม) | 2019-09-10 14:46 *596277
PMTS4
แม่น้ำมูล วัดปากโดม
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
PMTS5
แม่น้ำมูล ท้ายแก่งสะพือ
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
PMTS5-2013 (ฐานเดิม) | 2019-09-10 14:46 *596277 PMTS5-2019 (ชั่วคราว น้ำหลาก) | 2019-09-19 11:33 *596277
PMTS6
แม่น้ำโขง วัดห้วยสะคาม
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
PMTS7
ลำโดมใหญ่ บ้านนาเยีย
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
PMTS7-2013 (ฐานเดิม) | 2019-09-10 14:46 *596277
PMTS8
ลำโดมใหญ่ อ.นาจะหลวย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
PMTS9
อ.บุณฑริก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น

ระบบโทรมาตรเขื่อนบางลาง

รหัสสถานี ชื่อสถานี 200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024หมายเหตุ
BLGTD01
สะพานท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
BLGTD01-2017 () | 2019-02-04 14:47 *596277
BLGTD02
สะพานหัวสะพาน อ.บันนังสตา
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
BLGTD03
สะพานท่าสาป อ.เมือง
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
BLGTD03-2017 () | 2020-11-09 15:05 *596216 BLGTD03-2019 () | 2020-11-09 15:05 *596216
BLGTD04
อาคารสูบน้ำดิบ กปภ. อ.ยะหา
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
BLGTD05
สะพานเมืองปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
BLGTU01
ที่ว่าการ อ.เบตง จ.ยะลา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
BLGTU02
สะพานบ้าน กม.29 อ.เบตง จ.ยะลา
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
BLGTU02-2010 () | 2019-11-20 12:44 *596277 BLGTU02-2011 () | 2019-11-20 12:44 *596277 BLGTU02-2012 () | 2019-11-20 12:45 *596277 BLGTU02-2013 () | 2019-11-20 12:45 *596277 BLGTU02-2014 () | 2019-11-20 12:46 *596277 BLGTU02-2015 () | 2019-11-20 12:47 *596277 BLGTU02-2016 () | 2019-11-20 12:48 *596277 BLGTU02-2017 () | 2019-11-20 12:49 *596277 BLGTU02-2018 () | 2019-11-20 12:49 *596277
BLGTU03
วัดคอกช้าง อ.ธารโต จ.ยะลา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
BLGTU04
โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 7 อ.ธารโต

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานีวัดน้ำฝนเท่านั้น
BLGTU05
เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload
BLGTU06
ฝายละแอ อ.บันนังสตา
DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload

About

Who we are and what we do.