TD14
บ้านแม่น้ำน้อย
TD15
วัดใหม่ดงสัก
บ้านลิ่นถิ่น
TD12
วัดวังโพธิการาม
TD09
บ้านนาพลแสน
TD11
วัดท่าแย้
TD01
วัดหนองปรือ
TD02
โรงเรียน
บ้านทุ่งนานางหรอก
TD05
บ้านหนองบัว
TD10
โรงเรียน
บ้านแก่งหลวง
TD04
วัดไชยชุมพล
ชนะสงคราม (วัดใต้)
TD03
เขื่อนแม่กลอง
K.54
สะพานรถยนต์
บ้านลิ่นถิ่น
อ.ทองผาภูมิ
K.31
บ้านน้ำโจน
อ.ไทรโยค
จ.กาญจนบุรี
K.58
บ้านท่าเสา
อ.ไทรโยค
จ.กาญจนบุรี
K.10
บ้านลุ่มสุ่ม
อ.ไทรโยค
จ.กาญจนบุรี
K.17
บ้านบ่อ
อ.สวนผึ้ง
จ.ราชบุรี
K.37
บ้านวังเย็น
อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี
K.12
บ้านทุ่งนานางหรอก
อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี
K.35A
บ้านหนองบัว
อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี
K.3A
บ้านลุ่มดงกระเบา
อ.เมือง
จ. กาญจนบุรี
K.11A
บ้านวังขนาย
อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี

ลำดับที่
รหัสสถานี
ชื่อสถานี
ระดับน้ำ(ม.)
ระดับน้ำ(ม. รทก.)
ปริมาณ(ลบ.ม/วินาที)
ณ วัน-เดือน-ปี : เวลา
1VKD01อ.ทองผาภูมิ-72.251.7576.2407-12-2564 12:00:00
2VKD02บ้านหินดาด-62.131.8765.9107-12-2564 12:00:00
3VKD03บ้านลิ่นถิ่น (K.54)-59.011.5962.6207-12-2564 12:00:00
4VKD04บ้านปากแซง (K.58)9,607.509,647.0041.4107-12-2564 12:00:00
5VKD05บ้านลุ่มสุ่ม (K.10)-28.891.5132.2707-12-2564 12:00:00
6VKD06บ้านวังเย็น (K.37)14,461.4514,481.2523.7307-12-2564 12:00:00
7VKD07บ้านแม่น้ำน้อย-56.520.4857.4807-12-2564 12:00:00
8VKD08สะพานมิตรภาพชุมพล8,418.288,512.7595.0207-12-2564 12:00:00
9VKD09วัดหินแท่น (K.62)8,614.008,663.0049.5807-12-2564 12:00:00
10SND02บ้านหนองบัว (K.35A)-22.260.6923.8007-12-2564 12:00:00
11SND03วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้)-21.190.0107-12-2564 12:00:00
12SND04เขื่อนแม่กลอง-20.051.0907-12-2564 12:00:00
13SND05วัดหนองปรือ-125.270.65126.0607-12-2564 12:00:00
14SND06โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก-38.401.6041.7307-12-2564 12:00:00

ลำดับที่
รหัสสถานี
ชื่อสถานี
ระดับน้ำ(ม.)
ระดับน้ำ(ม. รทก.)
ปริมาณ(ลบ.ม/วินาที)
ณ วัน-เดือน-ปี : เวลา
1K.10บ้านลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี1.9932.39120.3007-12-2564 11:00:00
2K.11Aบ้านวังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี1.5311.23112.5507-12-2564 11:00:00
3K.12บ้านทุ่งนานางหรอก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี1.2740.979.5007-12-2564 11:00:00
4K.17บ้านบ่อ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี0.4197.919.7907-12-2564 11:00:00
5K.31บ้านน้ำโจน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี3.4057.608.5007-12-2564 11:00:00
6K.32Aบ้านบ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี1.0083.271.9007-12-2564 09:00:00
7K.35Aบ้านหนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี2.2823.7840.3607-12-2564 11:00:00
8K.37บ้านวังเย็น อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี3.8023.60148.0007-12-2564 11:00:00
9K.3Aบ้านลุ่ม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี8.8522.85-07-12-2564 06:00:00
10K.54สะพานรถยนต์บ้านลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี2.1362.73118.2007-12-2564 11:00:00
11K.58บ้านปากแซง อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี1.7041.2084.0007-12-2564 09:00:00
12K.62บ้านหนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี0.5649.566.3207-12-2564 11:00:00