TD11
อ.วิภาวดี
TD01
ท้ายเขื่อน
รัชชประภา
TD03
วัดปากเตลิด
อ.พนม
TD04
โรงสูบน้ำประปา
บ้านตาขุน
TD05
วัดปราการ
อ.คีรีรัฐนิคม
TD06
บ้านปากคู
อ.คีรีรัฐนิคม
TD14
อ.เมือง
สุราษฎร์ธานี
TD09
วัดท่าข้าม
อ.พุนพิน
TD08
รฟ.สุราษฎร์ธานี
TD13
อ.เคียนซา
TD07
อ.พระแสง

ลำดับที่
รหัสสถานี
ชื่อสถานี
ระดับน้ำ(ม.)
ระดับน้ำ(ม. รทก.)
ปริมาณ(ลบ.ม/วินาที)
ณ วดป : เวลา
1 RPB TD01 ท้ายเขื่อนรัชชประภา 1.579 11.499 122.04 23-10-2562 14:30:00
2 RPB TD03 วัดปากเตลิด อ.พนม 1.621 11.596 61.76 23-10-2562 13:45:00
3 RPB TD04 โรงสูบน้ำประปาบ้านตาขุน 1.944 6.1 97.5 23-10-2562 15:00:00
4 RPB TD05 วัดปราการ อ.คีรีรัฐนิคม 1.282 2.917 92.19 23-10-2562 15:00:00
5 RPB TD06 บ้านปากคู อ.คีรีรัฐนิคม 2.065 8.436 34.98 23-10-2562 14:30:00
6 RPB TD07 อ.พระแสง 3.442 7.558 176.85 23-10-2562 15:00:00
7 RPB TD08 รฟ.สุราษฎร์ธานี 0.423 0.423 - 23-10-2562 14:45:00
8 RPB TD09 วัดท่าข้าม อ.พุนพิน 1.195 0.65 N/A 23-10-2562 14:00:00
9 RPB TD11 อ.วิภาวดี 2.101 32.475 90.625 23-10-2562 14:00:00
10 RPB TD13 อ.เคียนซา 3.526 4.02 338.509 23-10-2562 14:00:00
11 RPB TD14 อ.เมืองสุราษฎร์ธานี 1.302 -0.513 N/A 13-01-2562 22:15:00

ลำดับที่
รหัสสถานี
ชื่อสถานี
ระดับน้ำ(ม.)
ระดับน้ำ(ม. รทก.)
ปริมาณ(ลบ.ม/วินาที)
ณ วดป : เวลา
1 X.36 ม.พุ่มดวง บ้านท่าขนอน อ.คิรีรัฐนิยม จ.สุราษฎร์ธานี - 3 155 22-10-2562 06:00:00
2 X.5C แม่น้ำตาปี บ้านท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี - 0.57 22-10-2562 06:00:00
3 X.217 แม่น้ำตาปี บ้านเคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี - 1.75 176.5 22-10-2562 06:00:00
4 X.37A แม่น้ำตาปี บ้านย่านดินแดง อ.พระแสง จสุราษฎร์ธานี - 7.6 134 22-10-2562 06:00:00