TD11
อ.วิภาวดี
TD01
ท้ายเขื่อน
รัชชประภา
TD03
วัดปากเตลิด
อ.พนม
TD04
โรงสูบน้ำประปา
บ้านตาขุน
TD05
วัดปราการ
อ.คีรีรัฐนิคม
TD06
บ้านปากคู
อ.คีรีรัฐนิคม
TD14
อ.เมือง
สุราษฎร์ธานี
TD09
วัดท่าข้าม
อ.พุนพิน
TD08
รฟ.สุราษฎร์ธานี
TD13
อ.เคียนซา
TD07
อ.พระแสง

ลำดับที่
รหัสสถานี
ชื่อสถานี
ระดับน้ำ(ม.)
ระดับน้ำ(ม. รทก.)
ปริมาณ(ลบ.ม/วินาที)
ณ วดป : เวลา
1 RPB TD01 ท้ายเขื่อนรัชชประภา 1.827 11.747 109.955 21-02-2563 16:00:00
2 RPB TD03 วัดปากเตลิด อ.พนม 0.276 10.251 7.765 29-01-2563 12:30:00
3 RPB TD04 โรงสูบน้ำประปาบ้านตาขุน 1.306 5.462 45.62 21-02-2563 16:00:00
4 RPB TD05 วัดปราการ อ.คีรีรัฐนิคม 0.508 2.143 45.435 21-02-2563 16:00:00
5 RPB TD06 บ้านปากคู อ.คีรีรัฐนิคม - - - 14-02-2563 00:30:00
6 RPB TD07 อ.พระแสง 0.367 4.483 22.3714 21-02-2563 16:00:00
7 RPB TD08 รฟ.สุราษฎร์ธานี 1.001 1.001 - 21-02-2563 16:00:00
8 RPB TD09 วัดท่าข้าม อ.พุนพิน 1.466 0.921 N/A 21-02-2563 16:00:00
9 RPB TD11 อ.วิภาวดี 1.518 31.892 49.6 20-02-2563 15:00:00
10 RPB TD13 อ.เคียนซา 2.83 3.324 237.16 13-02-2563 18:00:00
11 RPB TD14 อ.เมืองสุราษฎร์ธานี 1.302 -0.513 N/A 13-01-2562 22:15:00

ลำดับที่
รหัสสถานี
ชื่อสถานี
ระดับน้ำ(ม.)
ระดับน้ำ(ม. รทก.)
ปริมาณ(ลบ.ม/วินาที)
ณ วดป : เวลา
1 X.36 ม.พุ่มดวง บ้านท่าขนอน อ.คิรีรัฐนิยม จ.สุราษฎร์ธานี - 2.52 116.6 21-02-2563 06:00:00
2 X.5C แม่น้ำตาปี บ้านท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี - 0.83 21-02-2563 06:00:00
3 X.217 แม่น้ำตาปี บ้านเคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี - 0.25 34.5 21-02-2563 06:00:00
4 X.37A แม่น้ำตาปี บ้านย่านดินแดง อ.พระแสง จสุราษฎร์ธานี - 4.62 15.6 21-02-2563 06:00:00