TD11
อ.วิภาวดี
TD01
ท้ายเขื่อน
รัชชประภา
TD03
วัดปากเตลิด
อ.พนม
TD04
โรงสูบน้ำประปา
บ้านตาขุน
TD05
วัดปราการ
อ.คีรีรัฐนิคม
TD06
บ้านปากคู
อ.คีรีรัฐนิคม
TD14
อ.เมือง
สุราษฎร์ธานี
TD09
วัดท่าข้าม
อ.พุนพิน
TD08
รฟ.สุราษฎร์ธานี
TD13
อ.เคียนซา
TD07
อ.พระแสง

ลำดับที่
รหัสสถานี
ชื่อสถานี
ระดับน้ำ(ม.)
ระดับน้ำ(ม. รทก.)
ปริมาณ(ลบ.ม/วินาที)
ณ วดป : เวลา
1 RPB TD01 ท้ายเขื่อนรัชชประภา 0.255 10.175 0 04-08-2563 15:25:00
2 RPB TD03 วัดปากเตลิด อ.พนม 2.629 12.604 127.26 04-08-2563 14:15:00
3 RPB TD04 โรงสูบน้ำประปาบ้านตาขุน 2.909 7.065 - 04-08-2563 15:15:00
4 RPB TD05 วัดปราการ อ.คีรีรัฐนิคม 2.725 4.36 208 04-08-2563 14:45:00
5 RPB TD06 บ้านปากคู อ.คีรีรัฐนิคม 3.058 9.429 85.595 04-08-2563 15:15:00
6 RPB TD07 อ.พระแสง 4.025 8.141 224.779 04-08-2563 15:15:00
7 RPB TD08 รฟ.สุราษฎร์ธานี 0.396 0.396 - 04-08-2563 15:00:00
8 RPB TD09 วัดท่าข้าม อ.พุนพิน 0.782 0.237 N/A 04-08-2563 15:15:00
9 RPB TD11 อ.วิภาวดี 3.444 33.818 242.25 04-08-2563 14:45:00
10 RPB TD13 อ.เคียนซา 2.755 3.249 226.66 04-08-2563 14:30:00
11 RPB TD14 อ.เมืองสุราษฎร์ธานี 1.55476 -0.260243 N/A 04-08-2563 14:45:00

ลำดับที่
รหัสสถานี
ชื่อสถานี
ระดับน้ำ(ม.)
ระดับน้ำ(ม. รทก.)
ปริมาณ(ลบ.ม/วินาที)
ณ วดป : เวลา
1 X.36 ม.พุ่มดวง บ้านท่าขนอน อ.คิรีรัฐนิยม จ.สุราษฎร์ธานี - 4.21 275 4-08-2563 06:00:00
2 X.5C แม่น้ำตาปี บ้านท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี - 1.02 4-08-2563 06:00:00
3 X.217 แม่น้ำตาปี บ้านเคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี - 1.79 195.1 4-08-2563 06:00:00
4 X.37A แม่น้ำตาปี บ้านย่านดินแดง อ.พระแสง จสุราษฎร์ธานี - 8.25 195.5 4-08-2563 06:00:00