TD11
อ.วิภาวดี
TD01
ท้ายเขื่อน
รัชชประภา
TD03
วัดปากเตลิด
อ.พนม
TD04
โรงสูบน้ำประปา
บ้านตาขุน
TD05
วัดปราการ
อ.คีรีรัฐนิคม
TD06
บ้านปากคู
อ.คีรีรัฐนิคม
TD14
อ.เมือง
สุราษฎร์ธานี
TD09
วัดท่าข้าม
อ.พุนพิน
TD08
รฟ.สุราษฎร์ธานี
TD13
อ.เคียนซา
TD07
อ.พระแสง

ลำดับที่
รหัสสถานี
ชื่อสถานี
ระดับน้ำ(ม.)
ระดับน้ำ(ม. รทก.)
ปริมาณ(ลบ.ม/วินาที)
ณ วดป : เวลา
1 RPB TD01 ท้ายเขื่อนรัชชประภา 0.037 9.957 0 21-04-2564 08:50:00
2 RPB TD03 วัดปากเตลิด อ.พนม 0.678 10.653 14.325 21-04-2564 08:45:00
3 RPB TD04 โรงสูบน้ำประปาบ้านตาขุน 1.472 5.628 47.84 21-04-2564 08:45:00
4 RPB TD05 วัดปราการ อ.คีรีรัฐนิคม 0.451 2.086 42.87 21-04-2564 08:45:00
5 RPB TD06 บ้านปากคู อ.คีรีรัฐนิคม - - - 19-02-2564 04:00:00
6 RPB TD07 อ.พระแสง 1.011 5.127 42.5857 21-04-2564 08:45:00
7 RPB TD08 รฟ.สุราษฎร์ธานี 0.855 0.855 - 21-04-2564 08:30:00
8 RPB TD09 วัดท่าข้าม อ.พุนพิน 1.285 0.74 N/A 21-04-2564 08:45:00
9 RPB TD11 อ.วิภาวดี 1.705 32.079 60.925 21-04-2564 08:45:00
10 RPB TD13 อ.เคียนซา 2.166 2.66 150.08 21-04-2564 08:45:00
11 RPB TD14 อ.เมืองสุราษฎร์ธานี 1.0959 -0.719097 N/A 22-12-2563 17:30:00

ลำดับที่
รหัสสถานี
ชื่อสถานี
ระดับน้ำ(ม.)
ระดับน้ำ(ม. รทก.)
ปริมาณ(ลบ.ม/วินาที)
ณ วดป : เวลา
1 X.36 ม.พุ่มดวง บ้านท่าขนอน อ.คิรีรัฐนิยม จ.สุราษฎร์ธานี - 2.47 117.6 8-04-2564 06:00:00
2 X.5C แม่น้ำตาปี บ้านท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี - 1.38 8-04-2564 06:00:00
3 X.217 แม่น้ำตาปี บ้านเคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี - 0.31 79.7 8-04-2564 06:00:00
4 X.37A แม่น้ำตาปี บ้านย่านดินแดง อ.พระแสง จสุราษฎร์ธานี - 4.84 27.6 8-04-2564 06:00:00