TD11
อ.วิภาวดี
TD01
ท้ายเขื่อน
รัชชประภา
TD03
วัดปากเตลิด
อ.พนม
TD04
โรงสูบน้ำประปา
บ้านตาขุน
TD05
วัดปราการ
อ.คีรีรัฐนิคม
TD06
บ้านปากคู
อ.คีรีรัฐนิคม
TD14
อ.เมือง
สุราษฎร์ธานี
TD09
วัดท่าข้าม
อ.พุนพิน
TD08
รฟ.สุราษฎร์ธานี
TD13
อ.เคียนซา
TD07
อ.พระแสง

ลำดับที่
รหัสสถานี
ชื่อสถานี
ระดับน้ำ(ม.)
ระดับน้ำ(ม. รทก.)
ปริมาณ(ลบ.ม/วินาที)
ณ วัน-เดือน-ปี : เวลา
1TD01ท้ายเขื่อนรัชชประภา0.059.970.0007-12-2564 13:00:00
2TD03วัดปากเตลิด1.2911.2642.3007-12-2564 13:00:00
3TD04โรงสูบน้ำประปา1.135.2943.5207-12-2564 13:00:00
4TD05วัดปราการ1.342.9795.9707-12-2564 13:00:00
5TD07อ.พระแสง6.3510.47470.5207-12-2564 13:00:00
6TD08รฟ.สุราษฎร์ธานี2.552.5507-12-2564 13:00:00
7TD09วัดท่าข้าม2.592.0507-12-2564 13:00:00
8TD11บ้านท่านหญิง2.7933.16164.1407-12-2564 13:00:00
9TD13เคียนซา6.146.63743.8407-12-2564 13:00:00
10TD14วัดโชติการาม4.002.1907-12-2564 13:00:00

ลำดับที่
รหัสสถานี
ชื่อสถานี
ระดับน้ำ(ม.)
ระดับน้ำ(ม. รทก.)
ปริมาณ(ลบ.ม/วินาที)
ณ วัน-เดือน-ปี : เวลา
1X.217บ้านเคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี-5.07880.3007-12-2564 09:00:00
2X.36บ้านท่าขนอน อ.อื่นๆ จ.อื่นๆ
3X.37Aบ้านย่านดินแดง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี-10.62412.4007-12-2564 09:00:00
4X.5Cบ้านท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี-1.81-07-12-2564 09:00:00