ฝนสะสมรายวัน
เขื่อนอุบลรัตน์ (ลุ่มน้ำชี)
ข้อมูลวันที่
15 พฤศจิกายน 2018
ที่มาของข้อมูล
'EGAT','TMD','HAII' ( 42 ใน 105 )
ฝนเฉลี่ยลุ่มน้ำ
mm.
เลือกขอบเขต :

เลือกที่มาของข้อมูล :

เลือกวัน :