ฝนสะสมรายวัน เขื่อนอุบลรัตน์ (ลุ่มน้ำชี)
ข้อมูลวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2020
ที่มาของข้อมูล
'EGAT','TMD','HAII' ( 33 ใน 103 )
** Map can't be drag , Double-click to zoom **
เลือกขอบเขต :

เลือกที่มาของข้อมูล :

เลือกวัน :