ฝนสะสมรายวัน
เขื่อนอุบลรัตน์ (ลุ่มน้ำชี)
ข้อมูลวันที่
18 กรกฎาคม 2019
ที่มาของข้อมูล
'EGAT','TMD','HAII' ( 0 ใน 105 )
ฝนเฉลี่ยลุ่มน้ำ
mm.
เลือกขอบเขต :

เลือกที่มาของข้อมูล :

เลือกวัน :