ฝนสะสมรายวัน ประเทศไทย
ข้อมูลวันที่
20 เมษายน 2021
ข้อมูลเฉลี่ยจาก
'EGAT','TMD','HII','DWR' (1080 สถานี)

ภาพพยากรณ์ :

Legend :

เลือกขอบเขต IDW:

เลือกที่มาของข้อมูล :

เลือกวัน :