ลุ่มน้ำเจ้าพระยา


หน่วย : ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำต้นทุน (ณ 1 พ.ย.) แผนการใช้น้ำ ผลการใช้น้ำ
ปริมาณน้ำต้นทุนรวม ภูมิพลและสิริกิติ์ แควน้อยบำรุงแดน ป่าสัก แม่กลอง
ปี57/58 6,777 5,216 744 817 0 2,900 4,113
ปี58/59 4,647 3,240 370 637 400 3,300 3,095
ปี59/60 9,704 7,813 903 988 0 5,950 6,728
ปี60/61 14,187 12,303 927 957 0 7,700 8,553
ปี61/62 12,840 11,404 697 739 0 8,000 8,526
ปี62/63 5,361 4,579 453 329 0 4,000 4,595
ปี63/64 5,771 4,633 420 718 0 4,000 3,892* กราฟรูปแบบที่ 2 >>
* ข้อมูล ณ วันที่ 24 มี.ค. 64ติดตามผลการปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 63/64 ข้อมูลประจำวันที่ 12 พ.ค. 64
หน่วย : ล้านไร่
พื้นที่ ข้าวนาปรัง พืชไร่-พืชผัก รวม
แผน ผล % แผน ผล % แผน ผล %
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา - 2.79 0.05 0.07 126.81 0.05 2.86 5,241.92


ติดตามผลการปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 62/63 ข้อมูลประจำวันที่ 29 เม.ย. 63
หน่วย : ล้านไร่
พื้นที่ ข้าวนาปรัง พืชไร่-พืชผัก รวม
แผน ผล % แผน ผล % แผน ผล %
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา - 1.98 - 0.05 - 2.04