ลุ่มน้ำเจ้าพระยา


หน่วย : ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำต้นทุน (ณ. 1 พ.ย.) แผนการใช้น้ำ ผลการใช้น้ำ
ปริมาณน้ำต้นทุนรวม ภูมิพลและสิริกิติ์ แควน้อยและบำรุงแดน ป่าสัก แม่กลอง
ปี54/55 18,099 16,239 900 960 0 13,220 14,751
ปี55/56 11,075 8,612 689 774 1,000 9,000 9,043
ปี56/57 9,153 6,343 851 959 1,000 5,300 7,265
ปี57/58 6,777 5,216 744 817 0 2,900 4,113
ปี58/59 4,647 3,240 370 637 400 3,300 3,095
ปี59/60 9,704 7,813 903 988 0 5,950 6,728
ปี60/61 14,187 12,303 927 957 0 7,700 673 << ย้อนกลับติดตามผลการปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 58/59 ข้อมูลประจำวันที่ 18 พ.ค. 59
หน่วย : ล้านไร่
พื้นที่ ข้าวนาปรัง พืชไร่-พืชผัก รวม
แผน ผล % แผน ผล % แผน ผล %
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา - 1.987 - - 0.061 - - 2.048 -


ติดตามผลการปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 59/60 ข้อมูลประจำวันที่ 28 พ.ค. 60
หน่วย : ล้านไร่
พื้นที่ ข้าวนาปรัง พืชไร่-พืชผัก รวม
แผน ผล % แผน ผล % แผน ผล %
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 2.67 5.35 200.23 1.45 0.10 7.21 4.13 5.46 132.28