สถานการณ์ปริมาณน้ำเขื่อนต่าง ( 20 April, 2024, 22:50 )
เขื่อนอุบลรัตน์
เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์
เขื่อนห้วยกุ่ม *
เขื่อนน้ำพุง
หมายเหตุ
1.ปริมาตรน้ำในอ่างคิดเป็น เปอร์เซ็น คิดจาก 0 ถึง ปริมาตรเก็บกักสูงสุด
2.ใช้เกณฑ์ Rule Curve ในการแบ่งสถานะ
    สีเทา   คือ ปริมาณใช้การไม่ได้ (Dead Storage)
    สีส้ม    คือ น้ำน้อย (ต่ำกว่า Lower Rule Curve)
    สีเขียว คือ น้ำปกติ (อยู่ระหว่าง Upper และ Lower Rule Curve)
    สีแดง  คือ น้ำมาก (สูงกว่า Upper Rule Curve)
* สำหรับเขื่อนที่ไม่มี Rule Curve ใช้เกณฑ์น้ำน้อยที่ต่ำกว่า 30% และน้ำมากคือเกิน 80%