สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ กฟผ.
06 ธันวาคม 2564 เวลา 24.00 น.

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน     เลือกปีเพื่อเปรียบเทียบ :
เขื่อน ระดับเก็บกัก
06 ธ.ค. 2564
ปริมาณน้ำกักเก็บ
06 ธ.ค. 2564
ปริมาณน้ำใช้งานได้
06 ธ.ค. 2564
ปริมาณน้ำใช้งานได้
06 ธ.ค. 2562
น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปี 2562
นำไหลเข้า-ระบาย
06 ธ.ค. 2564
น้ำไหลเข้าระบายสัปดาห์ก่อน
( 30 พ.ย. - 06 ธ.ค. 2564 )
ปริมาณน้ำเพิ่ม/ลด
จากสัปดาห์ก่อน
รับน้ำได้อีก
(ม.รทก.) ล้าน ลบ.ม. % (ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % น้ำไหลเข้า
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบาย
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำไหลเข้ารวม
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบายรวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม.
ภาคเหนือ
ภูมิพล 241.87 8,421 63 4,621 48 1,960 20 2,661136 8.04 14.40 46 63 -21 5,041
เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง 139.00 3.93 80 3.93 80 2.76 56 1.1742 14.40 14.50 63 63 1.88 0.99
สิริกิติ์ 139.07 4,485 47 1,635 25 2,182 33 -547-25 2.60 5.55 24 39 -19 5,025
รวม 12,910 56 6,260 38 4,145 25 2,11551 10.64 20.05 70 102 -38 10,067
ภาคตะวันตก
ศรีนครินทร์ 176.50 16,314 92 6,049 81 4,978 67 1,07122 9.83 6.35 64 44 20 1,431
ท่าทุ่งนา 58.15 44 79 15 56 18 70 -3.65-20 4.33 3.94 32 34 -2.46 12
วชิราลงกรณ 151.81 7,669 87 4,657 80 4,286 73 3718.65 5.37 8.09 18 51 -39 1,191
รวม 24,027 90 10,721 80 9,283 70 1,43815 15.20 12.03 82 86 -22 2,633
ภาคอีสาน
อุบลรัตน์ 181.77 2,341 96 1,759 95 0.00 0.00 1,7590 1.91 11.92 5.39 94 -107 90
สิรินธร 141.51 1,774 90 943 83 972 86 -30-3.08 0.00 0.00 3.01 2.49 -16 193
จุฬาภรณ์ 758.65 160 98 123 97 9.62 7.61 1131,175 0.14 0.00 1.61 0.44 0.98 3.85
ห้วยกุ่ม 311.50 19 94 18 94 1.88 10 16836 0.03 0.00 0.34 0.87 -0.57 1.14
น้ำพุง 280.26 96 58 88 56 80 51 7.329.11 0.08 0.00 0.48 0.08 -0.30 69
รวม 4,390 92 2,930 89 1,064 32 1,865175 2.16 11.92 11 98 -123 357
ภาคใต้
รัชชประภา 88.26 4,486 80 3,135 73 2,463 57 67227 3.52 0.00 54 0.00 52 1,153
บางลาง 102.29 851 59 575 49 678 58 -103-15 7.28 3.99 75 36 38 603
รวม 5,337 75 3,710 68 3,141 57 56918 10.80 3.99 130 36 90 1,756
รวมทุกแห่ง 46,664 76 23,620 61 17,632 46 5,98834 38.80 47.99 292 322 -93 14,813กองจัดการทรัพยากรน้ำ
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สำนักงานกลาง อาคาร ท.101 ชั้น 14 ห้อง 1406
53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ. นนทบุรี 11130
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-436-8186