สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ กฟผ.
20 เมษายน 2564 เวลา 24.00 น.

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน     เลือกปีเพื่อเปรียบเทียบ :
เขื่อน ระดับเก็บกัก
20 เม.ย. 2564
ปริมาณน้ำกักเก็บ
20 เม.ย. 2564
ปริมาณน้ำใช้งานได้
20 เม.ย. 2564
ปริมาณน้ำใช้งานได้
20 เม.ย. 2562
น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปี 2562
นำไหลเข้า-ระบาย
20 เม.ย. 2564
น้ำไหลเข้าระบายสัปดาห์ก่อน
( 14 เม.ย. - 20 เม.ย. 2564 )
ปริมาณน้ำเพิ่ม/ลด
จากสัปดาห์ก่อน
รับน้ำได้อีก
(ม.รทก.) ล้าน ลบ.ม. % (ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % น้ำไหลเข้า
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบาย
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำไหลเข้ารวม
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบายรวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม.
ภาคเหนือ
ภูมิพล 219.59 4,644 34 844 8.73 2,930 30 -2,087-71 1.48 5.94 23 42 -26 8,818
เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง 139.85 4.60 93 4.60 93 4.24 86 0.368.49 5.94 6.00 42 42 -0.41 0.32
สิริกิติ์ 135.27 3,851 40 1,001 15 2,203 33 -1,202-55 6.09 13.05 43 95 -59 5,659
รวม 8,499 37 1,849 11 5,137 31 -3,288-64 7.57 19.05 66 137 -85 14,477
ภาคตะวันตก
ศรีนครินทร์ 163.81 11,749 66 1,484 20 4,224 56 -2,740-65 2.65 14.20 32 104 -81 5,996
ท่าทุ่งนา 58.25 44 80 15 59 19 74 -3.94-20 12.49 13.06 91 91 -0.44 11
วชิราลงกรณ 138.52 3,766 43 754 13 2,303 39 -1,549-67 0.00 7.07 23 50 -35 5,094
รวม 15,559 58 2,253 17 6,546 49 -4,293-66 2.65 20.13 55 141 -116 11,101
ภาคอีสาน
อุบลรัตน์ 176.79 902 37 320 17 17 0.91 3031,795 3.25 4.03 16 34 -27 1,530
สิรินธร 138.91 1,152 59 320 28 44 3.89 276625 0.00 0.00 6.03 21 -27 815
จุฬาภรณ์ 747.65 72 44 35 28 40 32 -5.57-14 0.54 0.00 3.72 2.96 -1.36 92
ห้วยกุ่ม 305.51 7.91 39 6.40 34 9.37 50 -2.97-32 0.52 0.00 1.85 2.04 -0.23 12
น้ำพุง 278.07 66 40 58 37 65 41 -7.13-11 0.03 0.20 0.43 1.41 -1.59 99
รวม 2,199 46 739 22 176 5.34 563321 4.34 4.23 28 62 -58 2,548
ภาคใต้
รัชชประภา 80.58 3,375 60 2,024 47 2,646 62 -623-24 7.43 6.92 26 43 -21 2,264
บางลาง 108.82 1,140 78 863 73 762 65 10213 2.83 6.02 23 31 -9.65 315
รวม 4,515 64 2,887 53 3,408 62 -521-15 10.26 12.94 48 74 -31 2,578
รวมทุกแห่ง 30,773 50 7,729 20 15,267 40 -7,538-49 24.82 56.35 199 415 -289 30,705กองจัดการทรัพยากรน้ำ
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สำนักงานกลาง กฟผ. อาคาร ท.101 ชั้น 11 ห้อง 1105
53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ. นนทบุรี 11130
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-436-8171