สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ กฟผ.
03 สิงหาคม 2563 เวลา 24.00 น.

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน     เลือกปีเพื่อเปรียบเทียบ :
เขื่อน ระดับเก็บกัก
03 ส.ค. 2563
ปริมาณน้ำกักเก็บ
03 ส.ค. 2563
ปริมาณน้ำใช้งานได้
03 ส.ค. 2563
ปริมาณน้ำใช้งานได้
03 ส.ค. 2562
น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปี 2562
นำไหลเข้า-ระบาย
03 ส.ค. 2563
น้ำไหลเข้าระบายสัปดาห์ก่อน
( 28 ก.ค. - 03 ส.ค. 2563 )
ปริมาณน้ำเพิ่ม/ลด
จากสัปดาห์ก่อน
รับน้ำได้อีก
(ม.รทก.) ล้าน ลบ.ม. % (ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % น้ำไหลเข้า
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบาย
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำไหลเข้ารวม
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบายรวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม.
ภาคเหนือ
ภูมิพล 214.13 3,937 29 137 1.42 504 5.22 -367-73 8.05 4.06 51 28 21 9,525
เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง 139.70 0 91 4.48 91 3.34 68 1.1434 4.06 4.00 28 28 -0.13 0.44
สิริกิติ์ 132.11 3,381 36 531 7.98 459 6.90 7216 110.35 0.03 224 76 145 6,129
รวม 7,323 32 673 4.12 967 5.92 -294-30 118.40 4.03 275 104 165 15,654
ภาคตะวันตก
ศรีนครินทร์ 164.07 11,833 67 1,568 21 3,235 43 -1,667-52 7.14 16.07 37 77 -45 5,912
ท่าทุ่งนา 57.63 40 77 11 49 18 80 -7.07-38 12.75 10.53 65 67 -1.64 12
วชิราลงกรณ 137.87 3,618 41 606 10 1,605 27 -999-62 52.10 13.56 84 70 11 5,242
รวม 15,491 58 2,185 16 4,859 36 -2,674-55 59.24 24.09 122 137 -36 11,166
ภาคอีสาน
อุบลรัตน์ 173.11 338 14 -244 -13 0.00 0.00 -2440 1.10 0.30 35 2.10 27 2,093
สิรินธร 138.65 1,098 56 267 24 198 17 6935 0.64 2.08 40 3.11 32 868
จุฬาภรณ์ 744.15 55 34 18 14 4.66 3.68 13289 1.88 0.00 6.49 3.53 2.87 108
ห้วยกุ่ม 303.69 5.63 28 4.12 22 3.90 21 0.225.52 0.43 0.66 4.90 3.73 1.16 15
น้ำพุง 274.58 32 19 23 15 25 16 -1.66-6.65 0.72 0.31 3.36 1.85 1.17 134
รวม 1,529 32 69 2.10 231 7.04 -162-70 4.77 3.35 89 14 64 3,218
ภาคใต้
รัชชประภา 75.93 2,790 49 1,438 34 2,057 48 -618-30 22.64 2.02 85 12 70 2,849
บางลาง 107.19 1,063 73 786 67 535 45 25247 4.78 6.96 64 31 32 392
รวม 3,853 54 2,225 41 2,592 47 -367-14 27.42 8.98 148 43 102 3,241
รวมทุกแห่ง 28,196 46 5,152 13 8,649 23 -3,497-40 209.83 40.45 634 298 295 33,278กองจัดการทรัพยากรน้ำ
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สำนักงานกลาง กฟผ. อาคาร ท.101 ชั้น 11 ห้อง 1105
53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ. นนทบุรี 11130
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-436-8171