สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ กฟผ.
13 พฤษภาคม 2564 เวลา 24.00 น.

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
เลือกปีเพื่อเปรียบเทียบ >>
เขื่อน ระดับเก็บกัก
13 พ.ค. 2564
ปริมาณน้ำกักเก็บ
13 พ.ค. 2564
ปริมาณน้ำใช้งานได้
13 พ.ค. 2564
ปริมาณน้ำใช้งานได้
13 พ.ค. 2563
น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปีก่อน
นำไหลเข้า-ระบาย
13 พ.ค. 2564
น้ำไหลเข้าระบายสัปดาห์ก่อน
( 07 พ.ค. - 13 พ.ค. 2564 )
ปริมาณน้ำเพิ่ม/ลด
จากสัปดาห์ก่อน
รับน้ำได้อีก
(ม.รทก.) ล้าน ลบ.ม. % (ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % น้ำไหลเข้า
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบาย
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำไหลเข้ารวม
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบายรวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม.
ภาคเหนือ
ภูมิพล 219.28 4,602 34.18 802 8.30 566 5.86 23642 1.42 6.06 25 43 -23 8,860
เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง 140.40 5.04 102.44 5.04 102 3.20 65 1.8458 6.06 6.00 43 42 0.13 -0.12
สิริกิติ์ 134.10 3,671 38.60 821 12 737 11 8411 3.90 12.09 30 85 -61 5,839
รวม 8,277 36.02 1,627 9.97 1,306 8.00 32125 5.32 18.09 55 127 -84 14,700
ภาคตะวันตก
ศรีนครินทร์ 163.37 11,608 65.41 1,343 18 2,409 32 -1,066-44 4.59 9.91 45 79 -42 6,137
ท่าทุ่งนา 58.09 43 78.27 14 54 19 72 -4.68-25 8.71 10.02 69 70 -1.04 12
วชิราลงกรณ 138.18 3,688 41.63 676 12 1,378 24 -702-51 2.27 6.07 14 42 -34 5,172
รวม 15,339 57.53 2,033 15 3,805 28 -1,772-47 6.86 16.09 59 113 -77 11,321
ภาคอีสาน
อุบลรัตน์ 176.92 929 38.20 347 19 0.00 0.00 3470 0.05 3.00 24 13 2.11 1,503
สิรินธร 138.86 1,141 58.03 310 27 227 20 8336 0.00 0.00 7.35 0.00 0.00 825
จุฬาภรณ์ 750.02 86 52.45 49 38 2.79 2.21 461,643 0.33 0.00 3.63 0.17 3.16 78
ห้วยกุ่ม 309.88 16 76.65 14 75 1.09 5.82 131,184 0.01 0.23 0.80 0.37 0.39 4.72
น้ำพุง 277.65 61 37.10 53 34 41 26 1229 0.00 0.63 0.04 2.58 -3.29 104
รวม 2,233 47.03 772 23 272 8.27 500184 0.39 3.86 36 16 2.37 2,515
ภาคใต้
รัชชประภา 79.80 3,273 58.04 1,921 45 1,556 36 36624 4.50 8.01 26 53 -30 2,366
บางลาง 107.27 1,066 73.32 790 67 713 61 7711 11.23 7.83 43 55 -14 388
รวม 4,339 61.17 2,711 50 2,269 42 44220 15.73 15.84 69 109 -44 2,754
รวมทุกแห่ง 30,188 49.10 7,144 19 7,652 20 -508-6.67 28.30 53.88 218 364 -202 31,289กองจัดการทรัพยากรน้ำ
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สำนักงานกลาง กฟผ. อาคาร ท.101 ชั้น 11 ห้อง 1105
53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ. นนทบุรี 11130
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-436-8171