สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ กฟผ.
24 สิงหาคม 2562 เวลา 24.00 น.

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
เขื่อน ระดับเก็บกัก
24 ส.ค. 2562
ปริมาณน้ำกักเก็บ
24 ส.ค. 2562
ปริมาณน้ำใช้งานได้
24 ส.ค. 2562
ปริมาณน้ำใช้งานได้
24 ส.ค. 2561
น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปีก่อน
นำไหลเข้า-ระบาย
24 ส.ค. 2562
น้ำไหลเข้าระบายสัปดาห์ก่อน
( 18 ส.ค. - 24 ส.ค. 2562 )
ปริมาณน้ำเพิ่ม/ลด
จากสัปดาห์ก่อน
รับน้ำได้อีก
(ม.รทก.) ล้าน ลบ.ม. % (ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % น้ำไหลเข้า
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบาย
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำไหลเข้ารวม
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบายรวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม.
ภาคเหนือ
ภูมิพล 219.39 4,617 34 817 8.45 4,257 44 -3,440.51-80.82 30 6.95 169 52 115 8,845
เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง 137.60 2.81 57 2.81 57 4.40 89 -1.59-36.14 6.95 7.00 52 52 -0.48 2.11
สิริกิติ์ 137.55 4,223 44 1,373 21 4,190 63 -2,816.86-67.24 67 4.03 563 32 528 5,287
รวม 8,842 38 2,192 13 8,451 52 -6,258.96-74.06 104 18 784 135 642 14,135
ภาคตะวันตก
ศรีนครินทร์ 170.70 14,108 80 3,843 51 5,604 75 -1,760.22-31.41 37 18 234 98 130 3,636
ท่าทุ่งนา 59.16 51 98 22 95 17 72 5.3532 18 12 89 84 5.13 1.06
วชิราลงกรณ 147.82 6,318 71 3,306 57 5,079 87 -1,773.16-34.91 79 7.98 375 56 314 2,542
รวม 20,477 77 7,171 54 10,699 80 -3,528.03-32.97 116 20 609 140 450 6,180
ภาคอีสาน
อุบลรัตน์ 174.67 533 22 -48.95 -2.65 95 5.12 -143.64-151.70 1.41 0.50 9.96 3.51 -1.44 1,899
สิรินธร 139.15 1,202 61 371 33 306 27 6521 33 0.28 59 0.53 53 764
จุฬาภรณ์ 740.30 41 25 3.95 3.12 60 47 -56.03-93.41 0.20 0.00 0.68 0.05 0.57 123
ห้วยกุ่ม 303.42 5.34 26 3.83 20 2.93 16 0.9031 0.00 0.00 0.12 0.13 -0.05 15
น้ำพุง 276.60 50 30 41 26 108 69 -67.03-61.91 4.57 0.00 14 0.00 14 116
รวม 1,831 39 371 11 572 17 -200.71-35.11 39 0.78 83 4.22 65 2,916
ภาคใต้
รัชชประภา 82.29 3,606 64 2,254 53 3,573 83 -1,318.45-36.90 9.85 3.99 73 31 40 2,033
บางลาง 100.53 783 54 506 43 474 40 336.91 3.93 3.06 22 21 -0.38 672
รวม 4,389 62 2,761 51 4,046 74 -1,285.75-31.77 14 7.05 95 52 39 2,705
รวมทุกแห่ง 35,539 58 12,495 33 23,768 62 -11,273.45-47.43 273 39 1,571 332 1,196 25,935กองจัดการทรัพยากรน้ำ
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สำนักงานกลาง กฟผ. อาคาร ท.101 ชั้น 11 ห้อง 1105
53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ. นนทบุรี 11130
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-436-8171