สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ กฟผ.
18 กันยายน 2561 เวลา 24.00 น.

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
เขื่อน ระดับเก็บกัก
18 ก.ย. 2561
ปริมาณน้ำกักเก็บ
18 ก.ย. 2561
ปริมาณน้ำใช้งานได้
18 ก.ย. 2561
ปริมาณน้ำใช้งานได้
18 ก.ย. 2560
น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปีก่อน
นำไหลเข้า-ระบาย
18 ก.ย. 2561
น้ำไหลเข้าระบายสัปดาห์ก่อน
( 12 ก.ย. - 18 ก.ย. 2561 )
ปริมาณน้ำเพิ่ม/ลด
จากสัปดาห์ก่อน
รับน้ำได้อีก
(ม.รทก.) ล้าน ลบ.ม. % (ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % น้ำไหลเข้า
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบาย
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำไหลเข้ารวม
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบายรวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม.
ภาคเหนือ
ภูมิพล 0.00 0.00 0.00 -3,800.00 -39.33 3,961 41 -7,761.31-100.00 0.00 3.56 143 63 -8,382.16 13,462
สิริกิติ์ 0.00 0.00 0.00 -2,850.00 -42.79 4,434 67 -7,283.77-100.00 0.00 0.00 214 55 -7,699.33 9,510
รวม 0.00 0.00 -6,650.00 -40.74 8,395 51 -15,045.08-100.00 0.00 3.56 357 118 -16,081.49 22,972
ภาคตะวันตก
ศรีนครินทร์ 0.00 0.00 0.00 -10,265.00 -137.24 3,778 51 -14,043.14-100.00 0.00 0.00 213 187 -16,286.53 17,745
ท่าทุ่งนา 0.00 0.00 0.00 -28.95 -125.16 11 48 -40.14-100.00 0.00 0.00 172 173 -50.20 52
วชิราลงกรณ 0.00 0.00 0.00 -3,012.00 -51.50 3,447 59 -6,459.10-100.00 0.00 0.00 220 346 -8,393.29 8,860
รวม 0.00 0.00 -13,305.95 -99.66 7,236 54 -20,542.38-100.00 0.00 0.00 433 519 -24,730.02 26,657
ภาคอีสาน
อุบลรัตน์ 0.00 0.00 0.00 -581.67 -31.45 1,264 68 -1,845.95-100.00 0.00 0.00 41 4.14 -691.70 2,431
สิรินธร 0.00 0.00 0.00 -831.38 -73.24 559 49 -1,390.26-100.00 0.00 0.00 93 24 -1,269.62 1,966
จุฬาภรณ์ 0.00 0.00 0.00 -37.22 -29.42 88 70 -125.17-100.00 0.00 0.00 7.99 6.32 -110.15 164
ห้วยกุ่ม 0.00 0.00 0.00 -1.51 -8.08 14 76 -15.69-100.00 0.00 0.00 4.32 0.27 -5.84 20
น้ำพุง 0.00 0.00 0.00 -8.68 -5.54 163 104 -171.57-100.00 0.00 0.00 4.40 3.76 -127.75 165
รวม 0.00 0.00 -1,460.46 -44.43 2,088 64 -3,548.63-100.00 0.00 0.00 151 38 -2,205.06 4,747
ภาคใต้
รัชชประภา 0.00 0.00 0.00 -1,351.54 -31.52 2,942 69 -4,293.20-100.00 0.00 0.00 196 133 -4,714.08 5,639
บางลาง 97.56 674 46 398 34 636 54 -238.03-26.09 9.90 0.00 22 30 -9.08 780
รวม 674 9.51 -953.43 -17.44 3,578 65 -4,531.22-87.04 9.90 0.00 218 163 -4,723.16 6,419
รวมทุกแห่ง 674 1.10 -22,369.84 -58.22 21,297 55 -43,667.31-98.48 9.90 3.56 1,160 838 -47,739.73 60,795