สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ กฟผ.
20 พฤษภาคม 2561 เวลา 24.00 น.

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
เขื่อน ระดับเก็บกัก
20 พ.ค. 2561
ปริมาณน้ำกักเก็บ
20 พ.ค. 2561
ปริมาณน้ำใช้งานได้
20 พ.ค. 2561
ปริมาณน้ำใช้งานได้
20 พ.ค. 2560
น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปีก่อน
นำไหลเข้า-ระบาย
20 พ.ค. 2561
น้ำไหลเข้าระบายสัปดาห์ก่อน
( 14 พ.ค. - 20 พ.ค. 2561 )
ปริมาณน้ำเพิ่ม/ลด
จากสัปดาห์ก่อน
รับน้ำได้อีก
(ม.รทก.) ล้าน ลบ.ม. % (ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % น้ำไหลเข้า
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบาย
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำไหลเข้ารวม
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบายรวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม.
ภาคเหนือ
ภูมิพล 237.44 7,463 55 3,663 38 1,815 19 1,84833 0.00 24 16 157 -150.26 5,999
สิริกิติ์ 142.95 5,200 55 2,350 35 1,782 27 56812 7.01 27 54 165 -118.11 4,310
รวม 12,663 55 6,013 37 3,597 22 2,41624 7.01 51 70 322 -268.37 10,309
ภาคตะวันตก
ศรีนครินทร์ 171.22 14,298 81 4,033 54 2,362 32 1,67113 11 10 50 81 -32.97 3,447
ท่าทุ่งนา 58.13 43 83 14 62 23 98 -8.17-15.85 8.22 11 71 69 1.25 8.71
วชิราลงกรณ 142.35 4,718 53 1,706 29 1,062 18 64416 0.00 12 13 70 -69.45 4,142
รวม 19,059 71 5,753 43 3,446 26 2,30714 11 23 63 139 -101.17 7,598
ภาคอีสาน
อุบลรัตน์ 177.20 989 41 407 22 589 32 -182.05-15.55 1.91 5.03 37 32 -4.41 1,442
สิรินธร 138.01 974 50 143 13 128 11 151.54 0.00 8.03 5.08 49 -51.15 992
จุฬาภรณ์ 752.69 105 64 67 53 56 44 1212 0.85 0.52 2.85 3.01 -0.30 59
ห้วยกุ่ม 309.65 15 74 14 72 18 95 -4.30-22.23 0.30 0.40 1.60 1.85 -0.30 5.19
น้ำพุง 277.32 58 35 49 31 54 35 -5.39-8.55 0.06 0.22 0.60 1.55 -1.46 108
รวม 2,141 45 680 21 845 26 -165.35-7.17 3.12 14 47 87 -57.62 2,607
ภาคใต้
รัชชประภา 84.15 3,867 69 2,516 59 2,949 69 -433.51-10.08 5.60 9.47 33 64 -34.54 1,771
บางลาง 110.99 1,246 86 970 82 853 72 11710 5.15 7.00 49 46 1.00 208
รวม 5,114 72 3,486 64 3,803 70 -316.54-5.83 11 16 81 111 -33.54 1,979
รวมทุกแห่ง 38,976 63 15,932 41 11,691 30 4,24112 32 105 261 659 -460.70 22,494