สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ กฟผ.
26 พฤษภาคม 2567 เวลา 24.00 น.

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
เลือกปีเพื่อเปรียบเทียบ >>
เขื่อน ระดับเก็บกัก
26 พ.ค. 2567
ปริมาณน้ำกักเก็บ
26 พ.ค. 2567
ปริมาณน้ำใช้งานได้
26 พ.ค. 2567
ปริมาณน้ำใช้งานได้
26 พ.ค. 2566
น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปีก่อน
นำไหลเข้า-ระบาย
26 พ.ค. 2567
น้ำไหลเข้าระบายสัปดาห์ก่อน
( 20 พ.ค. - 26 พ.ค. 2567 )
ปริมาณน้ำเพิ่ม/ลด
จากสัปดาห์ก่อน
รับน้ำได้อีก
(ม.รทก.) ล้าน ลบ.ม. % (ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % น้ำไหลเข้า
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบาย
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำไหลเข้ารวม
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบายรวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม.
ภาคเหนือ
ภูมิพล 228.75 5,999 44.56 2,199 22.76 3,778 39.11 -1,579-41.79 11.75 21.95 90.86 177.57 -95.89 7,463
เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง 139.65 4.44 90.24 4.44 90.24 3.88 78.86 0.5614.43 21.95 22.00 177.57 178.00 0.12 0.48
สิริกิติ์ 135.42 3,875 40.74 1,025 15.38 1,277 19.18 -253-19.78 16.07 12.01 78.71 96.14 -23.77 5,635
รวม 9,878 42.99 3,228 19.77 5,060 30.99 -1,831-36.19 27.82 34.01 169.57 274.14 -119.54 13,099
ภาคตะวันตก
ศรีนครินทร์ 166.14 12,515 70.53 2,250 30.09 2,875 38.43 -624-21.72 4.33 6.57 42.13 88.09 -53.81 5,230
ท่าทุ่งนา 58.22 44.03 80.01 15.08 57.82 20.36 78.07 -5.28-25.93 5.66 6.98 79.13 79.05 -0.08 11.00
วชิราลงกรณ 142.22 4,683 52.86 1,671 28.58 1,076 18.40 59555.28 3.29 13.01 31.38 110.54 -87.84 4,177
รวม 17,243 64.68 3,937 29.48 3,971 29.74 -34.79-0.88 7.62 19.99 73.51 189.59 -141.73 9,417
ภาคอีสาน
อุบลรัตน์ 176.43 829 34.11 248 13.38 207 11.21 40.2719.43 4.37 9.04 53.62 63.28 -19.66 1,602
สิรินธร 138.10 991 50.40 160 14.07 233 20.53 -73.32-31.46 0.62 3.59 13.51 24.91 -17.05 975
จุฬาภรณ์ 743.93 54.42 33.23 17.20 13.60 21.99 17.38 -4.79-21.78 0.10 0.00 0.88 0.00 0.79 109
ห้วยกุ่ม 305.02 7.23 35.73 5.72 30.55 7.57 40.43 -1.85-24.44 0.13 0.00 0.67 0.00 0.65 13.00
น้ำพุง 275.47 39.11 23.63 30.43 19.41 54.35 34.66 -23.92-44.01 0.01 0.39 1.19 2.24 -1.77 126
รวม 1,921 40.47 461 14.02 524 15.95 -63.61-12.13 5.23 13.02 69.87 90.43 -37.04 2,826
ภาคใต้
รัชชประภา 82.29 3,606 63.95 2,254 52.58 1,784 41.61 47126.39 2.08 7.17 30.36 63.29 -35.87 2,033
บางลาง 104.92 961 66.08 685 58.12 823 69.88 -139-16.83 2.30 6.06 22.51 42.45 -20.94 493
รวม 4,567 64.39 2,939 53.78 2,607 47.70 33212.74 4.38 13.23 52.87 105.74 -56.81 2,526
รวมทุกแห่ง 33,609 54.67 10,565 27.49 12,162 31.65 -1,598-13.14 45.05 80.25 365.82 659.90 -355.12 27,868กองจัดการทรัพยากรน้ำ
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สำนักงานกลาง อาคาร ท.101 ชั้น 14 ห้อง 1406
53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ. นนทบุรี 11130
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-436-8186