สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ กฟผ.
28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 24.00 น.

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
เลือกปีเพื่อเปรียบเทียบ >>
เขื่อน ระดับเก็บกัก
28 พ.ย. 2566
ปริมาณน้ำกักเก็บ
28 พ.ย. 2566
ปริมาณน้ำใช้งานได้
28 พ.ย. 2566
ปริมาณน้ำใช้งานได้
28 พ.ย. 2565
น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปีก่อน
นำไหลเข้า-ระบาย
28 พ.ย. 2566
น้ำไหลเข้าระบายสัปดาห์ก่อน
( 23 พ.ย. - 28 พ.ย. 2566 )
ปริมาณน้ำเพิ่ม/ลด
จากสัปดาห์ก่อน
รับน้ำได้อีก
(ม.รทก.) ล้าน ลบ.ม. % (ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % น้ำไหลเข้า
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบาย
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำไหลเข้ารวม
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบายรวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม.
ภาคเหนือ
ภูมิพล 249.80 10,445 77.59 6,645 68.77 8,371 86.64 -1,726-20.62 8.22 13.00 83.07 61.32 16.56 3,017
เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง 139.91 4.65 94.51 4.65 94.51 3.94 80.08 0.7118.02 13.00 13.00 61.32 61.00 0.25 0.27
สิริกิติ์ 147.24 6,061 63.73 3,211 48.21 3,951 59.33 -741-18.75 2.23 11.97 37.28 76.25 -35.53 3,449
รวม 16,510 71.85 9,860 60.39 12,326 75.50 -2,467-20.01 10.45 24.97 120.35 137.25 -18.72 6,467
ภาคตะวันตก
ศรีนครินทร์ 172.28 14,689 82.78 4,424 59.15 5,705 76.28 -1,281-22.46 8.99 8.16 55.91 53.84 -3.73 3,056
ท่าทุ่งนา 58.05 42.77 77.72 13.82 52.99 14.19 54.41 -0.37-2.61 7.81 7.02 45.49 48.06 -2.75 12.26
วชิราลงกรณ 152.34 7,860 88.71 4,848 82.90 3,116 53.28 1,73255.59 2.97 13.02 34.34 90.25 -54.60 1,000
รวม 22,592 84.74 9,286 69.54 8,836 66.16 4505.10 11.96 20.04 90.25 138.31 -61.08 4,068
ภาคอีสาน
อุบลรัตน์ 181.79 2,349 96.60 1,767 95.53 1,834 99.14 -66.82-3.64 0.00 10.04 5.39 57.32 -54.91 82.73
สิรินธร 141.59 1,796 91.31 964 84.95 913 80.42 51.375.63 0.00 4.06 3.74 22.52 -30.14 171
จุฬาภรณ์ 756.66 139 85.06 102 80.66 117 92.12 -14.50-12.44 0.12 0.00 0.95 0.00 0.58 24.47
ห้วยกุ่ม 312.02 20.28 100.23 18.77 100.25 17.81 95.12 0.965.39 0.01 0.00 0.21 0.00 0.16 -0.05
น้ำพุง 282.86 142 85.79 133 85.00 81.35 51.88 51.9363.84 0.01 0.31 0.47 2.18 -2.18 23.52
รวม 4,446 93.65 2,985 90.83 2,962 90.13 22.940.77 0.14 14.41 10.76 82.02 -86.49 302
ภาคใต้
รัชชประภา 87.92 4,433 78.61 3,081 71.87 2,429 56.65 65226.85 5.85 3.93 39.81 27.91 9.39 1,206
บางลาง 103.96 920 63.26 644 54.64 590 50.11 53.319.03 9.91 6.03 92.21 32.78 53.71 534
รวม 5,353 75.46 3,725 68.15 3,019 55.24 70623.37 15.76 9.96 132.02 60.69 63.10 1,741
รวมทุกแห่ง 48,900 79.54 25,856 67.28 27,144 70.63 -1,288-4.75 38.31 69.38 353.38 418.27 -103.19 12,577กองจัดการทรัพยากรน้ำ
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สำนักงานกลาง อาคาร ท.101 ชั้น 14 ห้อง 1406
53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ. นนทบุรี 11130
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-436-8186