สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ กฟผ.
25 กรกฎาคม 2564 เวลา 24.00 น.

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
เลือกปีเพื่อเปรียบเทียบ >>
เขื่อน ระดับเก็บกัก
25 ก.ค. 2564
ปริมาณน้ำกักเก็บ
25 ก.ค. 2564
ปริมาณน้ำใช้งานได้
25 ก.ค. 2564
ปริมาณน้ำใช้งานได้
25 ก.ค. 2563
น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปีก่อน
นำไหลเข้า-ระบาย
25 ก.ค. 2564
น้ำไหลเข้าระบายสัปดาห์ก่อน
( 19 ก.ค. - 25 ก.ค. 2564 )
ปริมาณน้ำเพิ่ม/ลด
จากสัปดาห์ก่อน
รับน้ำได้อีก
(ม.รทก.) ล้าน ลบ.ม. % (ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % น้ำไหลเข้า
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบาย
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำไหลเข้ารวม
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบายรวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม.
ภาคเหนือ
ภูมิพล 216.41 4,223 31.37 423 4.38 115 1.19 308268 23.01 6.02 126 42 82 9,239
เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง 140.12 4.82 97.97 4.82 98 4.64 94 0.183.88 6.02 6.00 42 42 0.02 0.10
สิริกิติ์ 130.65 3,184 33.48 334 5.01 401 6.03 -68-17 19.67 10.02 105 70 31 6,326
รวม 7,412 32.26 762 4.67 521 3.19 24146 42.68 16.02 231 112 113 15,565
ภาคตะวันตก
ศรีนครินทร์ 0.00 0 0.00 0.00 0.00 1,623 22 -1,623-100 0.00 0.00 228 46 -799 17,745
ท่าทุ่งนา 58.10 43 78.39 14 54 14 53 0.443.20 6.62 6.01 48 48 0.22 12
วชิราลงกรณ 140.63 4,273 48.23 1,261 22 608 10 653107 123.00 5.83 734 44 687 4,587
รวม 4,316 16.19 1,276 9.55 2,245 17 -969-43 123.00 11.84 962 92 -112 22,344
ภาคอีสาน
อุบลรัตน์ 176.42 827 34.03 246 13 0.00 0.00 2460 3.58 10.27 47 53 -14 1,604
สิรินธร 139.04 1,179 59.95 347 31 235 21 11248 4.39 7.88 39 36 -2.11 788
จุฬาภรณ์ 753.92 114 69.87 77 61 15 12 62420 2.48 1.06 6.68 7.37 -1.26 49
ห้วยกุ่ม 307.16 10 51.45 8.90 48 3.35 18 5.55166 0.45 0.64 1.32 6.53 -5.24 9.82
น้ำพุง 277.23 57 34.23 48 31 23 15 25110 3.36 0.58 5.93 4.11 1.42 109
รวม 2,188 46.08 727 22 276 8.40 451163 14.26 20.43 100 107 -21 2,560
ภาคใต้
รัชชประภา 80.13 3,316 58.81 1,964 46 1,365 32 60044 4.36 2.70 36 31 2.62 2,323
บางลาง 100.96 799 54.94 523 44 722 61 -200-28 1.61 4.59 14 46 -33 655
รวม 4,115 58.01 2,487 46 2,087 38 40019 5.97 7.29 50 77 -30 2,978
รวมทุกแห่ง 18,031 29.33 5,252 14 5,129 13 1222.39 185.91 55.58 1,343 388 -50 43,447กองจัดการทรัพยากรน้ำ
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สำนักงานกลาง อาคาร ท.101 ชั้น 14 ห้อง 1406
53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ. นนทบุรี 11130
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-436-8186