07/16/2018

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ กฟผ.
15 กรกฎาคม 2561 เวลา 24.00 น.

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
เขื่อน ระดับเก็บกัก
15 ก.ค. 2561
ปริมาณน้ำกักเก็บ
15 ก.ค. 2561
ปริมาณน้ำใช้งานได้
15 ก.ค. 2561
ปริมาณน้ำใช้งานได้
15 ก.ค. 2560
น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปีก่อน
นำไหลเข้า-ระบาย
15 ก.ค. 2561
น้ำไหลเข้าระบายสัปดาห์ก่อน
( 09 ก.ค. - 15 ก.ค. 2561 )
ปริมาณน้ำเพิ่ม/ลด
จากสัปดาห์ก่อน
รับน้ำได้อีก
(ม.รทก.) ล้าน ลบ.ม. % (ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % น้ำไหลเข้า
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบาย
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำไหลเข้ารวม
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบายรวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม.
ภาคเหนือ
ภูมิพล 236.45 7,269 54 3,469 36 2,231 23 1,23721 12 19 35 143 -111.06 6,193
สิริกิติ์ 142.75 5,161 54 2,311 35 1,752 26 56012 27 20 196 144 48 4,349
รวม 12,430 54 5,780 35 3,983 24 1,79717 39 40 232 287 -63.29 10,542
ภาคตะวันตก
ศรีนครินทร์ 171.83 14,522 82 4,257 57 2,395 32 1,86215 25 1.65 140 56 77 3,223
ท่าทุ่งนา 58.05 43 82 14 60 22 95 -8.10-15.92 1.46 7.02 53 49 3.99 9.31
วชิราลงกรณ 145.39 5,571 63 2,559 44 1,231 21 1,32731 76 13 352 91 256 3,289
รวม 20,136 76 6,830 51 3,649 27 3,18119 100 20 492 140 338 6,521
ภาคอีสาน
อุบลรัตน์ 176.07 761 31 179 9.70 771 42 -591.19-43.72 3.03 5.62 12 61 -56.54 1,670
สิรินธร 137.95 963 49 132 12 183 16 -50.76-5.01 14 3.85 72 28 40 1,003
จุฬาภรณ์ 749.48 83 50 45 36 51 41 -6.11-6.89 0.22 0.75 1.20 2.21 -1.35 81
ห้วยกุ่ม 305.72 8.20 41 6.69 36 8.81 47 -2.12-20.54 0.08 0.59 0.31 4.46 -4.22 12
น้ำพุง 276.68 51 31 42 27 68 43 -25.89-33.78 1.39 0.61 15 4.28 11 115
รวม 1,866 39 405 12 1,081 33 -676.06-26.60 18 11 101 100 -11.56 2,882
ภาคใต้
รัชชประภา 86.24 4,175 74 2,823 66 2,589 60 2345.93 23 5.57 232 54 175 1,464
บางลาง 104.11 926 64 650 55 633 54 171.90 1.26 6.22 15 50 -36.40 528
รวม 5,101 72 3,473 64 3,222 59 2515.17 24 12 247 104 139 1,992
รวมทุกแห่ง 39,532 64 16,488 43 11,935 31 4,55313 181 83 1,072 631 402 21,937