สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ กฟผ.
21 กันยายน 2563 เวลา 24.00 น.

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
เลือกปีเพื่อเปรียบเทียบ >>
เขื่อน ระดับเก็บกัก
21 ก.ย. 2563
ปริมาณน้ำกักเก็บ
21 ก.ย. 2563
ปริมาณน้ำใช้งานได้
21 ก.ย. 2563
ปริมาณน้ำใช้งานได้
21 ก.ย. 2562
น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปีก่อน
นำไหลเข้า-ระบาย
21 ก.ย. 2563
น้ำไหลเข้าระบายสัปดาห์ก่อน
( 15 ก.ย. - 21 ก.ย. 2563 )
ปริมาณน้ำเพิ่ม/ลด
จากสัปดาห์ก่อน
รับน้ำได้อีก
(ม.รทก.) ล้าน ลบ.ม. % (ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % น้ำไหลเข้า
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบาย
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำไหลเข้ารวม
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบายรวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม.
ภาคเหนือ
ภูมิพล 0.00 0 0.00 -3,800 -39 1,863 19 -5,663-304 0.00 0.00 110 29 -4,573 13,462
เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง 0.00 0 0.00 0.00 0.00 2.38 48 -2.38-100 0.00 0.00 29 29 -3.69 4.92
สิริกิติ์ 143.76 5,357 56 2,507 38 2,601 39 -94-3.63 66.07 4.99 216 39 173 4,153
รวม 5,357 23 -1,293 -7.92 4,466 27 -5,759-129 66.07 4.99 325 68 -4,404 17,620
ภาคตะวันตก
ศรีนครินทร์ 164.50 11,973 67 1,708 23 4,826 65 -3,118-65 35.95 12.32 161 80 75 5,772
ท่าทุ่งนา 58.30 45 86 16 68 13 57 2.5720 10.41 10.02 71 70 0.60 7.45
วชิราลงกรณ 139.81 4,071 46 1,059 18 4,954 85 -3,895-79 35.20 7.96 162 56 101 4,789
รวม 16,088 60 2,782 21 9,793 73 -7,011-72 71.15 17.98 322 126 177 10,568
ภาคอีสาน
อุบลรัตน์ 174.41 496 20 -86 -4.63 66 3.59 -152-229 9.36 0.30 34 2.10 26 1,935
สิรินธร 140.36 1,479 75 647 57 1,056 93 -408-39 20.08 0.00 230 0.56 224 488
จุฬาภรณ์ 750.43 89 54 51 41 13 11 38283 2.45 0.00 29 2.02 27 75
ห้วยกุ่ม 309.08 14 69 12 66 4.65 25 7.71166 1.15 0.84 12 5.71 6.74 6.36
น้ำพุง 278.30 69 42 61 39 79 50 -18-23 1.05 0.00 10 0.00 9.97 96
รวม 2,146 45 686 21 1,219 37 -533-44 34.09 1.14 315 10 293 2,601
ภาคใต้
รัชชประภา 77.87 3,027 54 1,675 39 2,509 59 -833-33 14.26 2.75 204 14 188 2,612
บางลาง 105.87 1,003 69 726 62 475 40 25153 6.88 12.10 64 67 -3.56 452
รวม 4,030 57 2,402 44 2,984 55 -582-20 21.14 14.85 268 81 184 3,063
รวมทุกแห่ง 27,621 45 4,577 12 18,462 48 -13,885-75 192.45 38.96 1,231 286 -3,750 33,853กองจัดการทรัพยากรน้ำ
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สำนักงานกลาง กฟผ. อาคาร ท.101 ชั้น 11 ห้อง 1105
53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ. นนทบุรี 11130
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-436-8171