สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ กฟผ.
20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 24.00 น.

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
เลือกปีเพื่อเปรียบเทียบ >>
เขื่อน ระดับเก็บกัก
20 ก.พ. 2563
ปริมาณน้ำกักเก็บ
20 ก.พ. 2563
ปริมาณน้ำใช้งานได้
20 ก.พ. 2563
ปริมาณน้ำใช้งานได้
20 ก.พ. 2562
น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปีก่อน
นำไหลเข้า-ระบาย
20 ก.พ. 2563
น้ำไหลเข้าระบายสัปดาห์ก่อน
( 14 ก.พ. - 20 ก.พ. 2563 )
ปริมาณน้ำเพิ่ม/ลด
จากสัปดาห์ก่อน
รับน้ำได้อีก
(ม.รทก.) ล้าน ลบ.ม. % (ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % น้ำไหลเข้า
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบาย
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำไหลเข้ารวม
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบายรวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม.
ภาคเหนือ
ภูมิพล 223.07 5,134 38 1,334 14 4,141 43 -2,807.17-67.79 0.00 7.06 6.51 50 -58.32 8,328
เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง 139.99 4.71 96 4.71 96 3.97 81 0.7419 7.06 7.00 50 49 0.43 0.21
สิริกิติ์ 138.39 4,366 46 1,516 23 3,334 50 -1,818.22-54.53 1.68 9.49 11 65 -60.71 5,144
รวม 9,505 41 2,855 17 7,479 46 -4,624.65-61.83 8.74 24 67 164 -118.60 13,472
ภาคตะวันตก
ศรีนครินทร์ 171.04 14,232 80 3,967 53 5,331 71 -1,364.25-25.59 0.70 21 9.51 136 -139.10 3,513
ท่าทุ่งนา 58.51 46 89 17 75 18 78 -0.82-4.54 19 17 120 119 1.12 5.89
วชิราลงกรณ 147.15 6,106 69 3,094 53 3,604 62 -509.46-14.14 0.00 20 2.10 140 -157.55 2,754
รวม 20,384 76 7,078 53 8,953 67 -1,874.53-20.94 0.70 37 12 259 -295.53 6,273
ภาคอีสาน
อุบลรัตน์ 173.87 426 18 -156.13 -8.44 122 6.60 -278.27-227.83 0.15 0.50 1.00 3.50 -8.74 2,006
สิรินธร 140.29 1,462 74 630 56 165 15 465281 0.00 3.10 3.05 21 -48.74 505
จุฬาภรณ์ 740.50 42 26 4.60 3.64 52 41 -47.68-91.20 0.00 0.63 0.06 0.63 -0.65 122
ห้วยกุ่ม 299.37 2.18 11 0.67 3.57 7.23 39 -6.56-90.76 0.00 0.20 0.09 0.40 -0.43 18
น้ำพุง 279.13 80 48 71 45 99 63 -28.13-28.29 0.00 0.20 0.14 1.40 -2.20 85
รวม 2,011 42 551 17 446 14 10423 0.15 4.63 4.34 27 -60.76 2,736
ภาคใต้
รัชชประภา 81.31 3,473 62 2,121 49 3,095 72 -974.11-31.47 2.07 6.98 18 47 -32.38 2,166
บางลาง 107.02 1,055 73 778 66 862 73 -83.91-9.73 2.23 2.07 21 18 1.84 400
รวม 4,527 64 2,900 53 3,958 72 -1,058.02-26.73 4.30 9.05 39 65 -30.54 2,566
รวมทุกแห่ง 36,428 59 13,383 35 20,836 54 -7,453.06-35.78 14 74 122 516 -505.43 25,047กองจัดการทรัพยากรน้ำ
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สำนักงานกลาง กฟผ. อาคาร ท.101 ชั้น 11 ห้อง 1105
53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ. นนทบุรี 11130
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-436-8171