สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ กฟผ.
21 ตุลาคม 2564 เวลา 24.00 น.

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
เลือกปีเพื่อเปรียบเทียบ >>
เขื่อน ระดับเก็บกัก
21 ต.ค. 2564
ปริมาณน้ำกักเก็บ
21 ต.ค. 2564
ปริมาณน้ำใช้งานได้
21 ต.ค. 2564
ปริมาณน้ำใช้งานได้
21 ต.ค. 2563
น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปีก่อน
นำไหลเข้า-ระบาย
21 ต.ค. 2564
น้ำไหลเข้าระบายสัปดาห์ก่อน
( 15 ต.ค. - 21 ต.ค. 2564 )
ปริมาณน้ำเพิ่ม/ลด
จากสัปดาห์ก่อน
รับน้ำได้อีก
(ม.รทก.) ล้าน ลบ.ม. % (ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % น้ำไหลเข้า
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบาย
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำไหลเข้ารวม
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบายรวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม.
ภาคเหนือ
ภูมิพล 237.91 7,558 56.14 3,758 39 1,564 16 2,194140 47.70 0.50 437 5.12 428 5,904
เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง 139.66 4.45 90.45 4.45 90 3.98 81 0.4712 0.50 1.00 5.12 7.00 1.36 0.47
สิริกิติ์ 138.62 4,406 46.33 1,556 23 2,961 44 -1,405-47 11.50 4.00 81 28 48 5,104
รวม 11,968 52.09 5,318 33 4,528 28 79017 59.20 5.00 517 35 478 11,009
ภาคตะวันตก
ศรีนครินทร์ 174.39 15,488 87.28 5,223 70 2,740 37 2,48391 55.02 0.15 620 22 601 2,257
ท่าทุ่งนา 58.44 46 82.99 17 64 17 67 -0.74-4.24 0.00 0.00 24 22 -0.30 9.36
วชิราลงกรณ 151.44 7,537 85.07 4,525 77 1,714 29 2,811164 27.29 5.07 297 52 239 1,323
รวม 23,071 86.54 9,765 73 4,471 33 5,294118 82.31 5.07 917 73 839 3,589
ภาคอีสาน
อุบลรัตน์ 182.43 2,605 107.16 2,024 109 639 35 1,384217 94.97 24.08 440 111 318 -174
สิรินธร 141.44 1,755 89.25 924 81 878 77 455.17 11.65 0.00 186 0.19 180 211
จุฬาภรณ์ 759.14 165 100.95 128 101 116 92 1210 4.40 5.55 65 57 6.93 -1.56
ห้วยกุ่ม 311.85 20 98.30 18 98 18 95 0.643.61 3.51 3.61 79 78 0.85 0.34
น้ำพุง 279.92 91 55.12 83 53 74 47 8.6012 0.44 0.07 5.70 1.39 3.80 74
รวม 4,637 97.67 3,176 97 1,726 52 1,45184 114.97 33.31 776 247 509 111
ภาคใต้
รัชชประภา 86.77 4,255 75.46 2,903 68 2,162 50 74234 8.33 3.38 117 25 89 1,384
บางลาง 98.57 710 48.82 434 37 563 48 -130-23 10.47 10.02 42 62 -20 744
รวม 4,965 70.00 3,337 61 2,725 50 61222 18.80 13.40 159 86 69 2,128
รวมทุกแห่ง 44,641 72.61 21,597 56 13,450 35 8,14761 275.28 56.78 2,369 442 1,896 16,836กองจัดการทรัพยากรน้ำ
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สำนักงานกลาง อาคาร ท.101 ชั้น 14 ห้อง 1406
53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ. นนทบุรี 11130
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-436-8186