สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ กฟผ.
18 มีนาคม 2561 เวลา 24.00 น.

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
เขื่อน ระดับเก็บกัก
18 มี.ค. 2561
ปริมาณน้ำกักเก็บ
18 มี.ค. 2561
ปริมาณน้ำใช้งานได้
18 มี.ค. 2561
ปริมาณน้ำใช้งานได้
18 มี.ค. 2560
น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปีก่อน
นำไหลเข้า-ระบาย
18 มี.ค. 2561
น้ำไหลเข้าระบายสัปดาห์ก่อน
( 12 มี.ค. - 18 มี.ค. 2561 )
ปริมาณน้ำเพิ่ม/ลด
จากสัปดาห์ก่อน
รับน้ำได้อีก
(ม.รทก.) ล้าน ลบ.ม. % (ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % น้ำไหลเข้า
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบาย
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำไหลเข้ารวม
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบายรวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม.
ภาคเหนือ
ภูมิพล 242.71 8,618 64 4,818 50 2,407 25 2,41139 0.93 25 9.34 177 -201.35 4,844
สิริกิติ์ 147.96 6,212 65 3,362 50 2,668 40 69313 5.17 23 26 166 -146.61 3,298
รวม 14,830 65 8,180 50 5,075 31 3,10526 6.10 48 36 342 -347.96 8,142
ภาคตะวันตก
ศรีนครินทร์ 172.78 14,876 84 4,611 62 2,833 38 1,77814 0.88 6.97 24 98 -82.72 2,869
ท่าทุ่งนา 58.34 45 86 16 69 23 97 -6.54-12.70 5.80 13 91 89 1.93 7.15
วชิราลงกรณ 145.96 5,741 65 2,729 47 1,837 31 89218 1.20 18 3.30 128 -142.57 3,119
รวม 20,662 78 7,356 55 4,693 35 2,66315 2.08 31 27 218 -223.37 5,995
ภาคอีสาน
อุบลรัตน์ 178.71 1,360 56 779 42 784 42 -5.45-0.40 1.36 8.07 7.69 57 -60.76 1,071
สิรินธร 139.32 1,239 63 408 36 405 36 2.180.18 0.24 1.63 7.66 12 -28.52 728
จุฬาภรณ์ 754.20 117 71 80 63 44 34 3645 0.03 0.00 1.12 5.40 -5.72 47
ห้วยกุ่ม 308.85 13 66 12 64 14 73 -1.79-11.78 0.03 0.00 4.09 0.00 4.04 6.81
น้ำพุง 280.06 93 56 85 54 47 30 3868 0.00 0.66 0.74 4.53 -5.20 72
รวม 2,823 59 1,362 41 1,294 39 692.49 1.65 10 21 79 -96.16 1,924
ภาคใต้
รัชชประภา 86.15 4,161 74 2,810 66 3,425 80 -615.26-12.88 1.13 5.03 13 45 -36.17 1,478
บางลาง 113.02 1,350 93 1,074 91 762 65 31230 1.64 2.99 18 21 -4.68 104
รวม 5,511 78 3,884 71 4,186 77 -302.79-5.21 2.76 8.02 31 66 -40.85 1,582
รวมทุกแห่ง 43,826 71 20,782 54 15,248 40 5,53414 13 98 115 704 -708.34 17,643