สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ กฟผ.
25 เมษายน 2562 เวลา 24.00 น.

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
เขื่อน ระดับเก็บกัก
25 เม.ย. 2562
ปริมาณน้ำกักเก็บ
25 เม.ย. 2562
ปริมาณน้ำใช้งานได้
25 เม.ย. 2562
ปริมาณน้ำใช้งานได้
25 เม.ย. 2561
น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปีก่อน
นำไหลเข้า-ระบาย
25 เม.ย. 2562
น้ำไหลเข้าระบายสัปดาห์ก่อน
( 19 เม.ย. - 25 เม.ย. 2562 )
ปริมาณน้ำเพิ่ม/ลด
จากสัปดาห์ก่อน
รับน้ำได้อีก
(ม.รทก.) ล้าน ลบ.ม. % (ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % น้ำไหลเข้า
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบาย
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำไหลเข้ารวม
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบายรวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม.
ภาคเหนือ
ภูมิพล 232.90 6,636 49 2,836 29 4,031 42 -1,195.38-29.65 0.00 18 11 117 -121.48 6,826
สิริกิติ์ 141.64 4,951 52 2,101 32 2,694 40 -593.31-22.02 1.55 23 14 143 -135.74 4,559
รวม 11,587 50 4,937 30 6,726 41 -1,788.70-26.60 1.55 41 26 260 -257.22 11,385
ภาคตะวันตก
ศรีนครินทร์ 171.48 14,393 81 4,128 55 4,136 55 -7.36-0.18 0.00 20 6.75 128 -136.41 3,352
ท่าทุ่งนา 59.06 50 97 21 92 18 77 3.4219 18 16 117 112 4.46 1.80
วชิราลงกรณ 144.14 5,209 59 2,197 38 2,012 34 1859.19 0.00 19 5.93 133 -151.53 3,651
รวม 19,653 74 6,347 48 6,166 46 1812.93 0.00 35 13 245 -283.48 7,004
ภาคอีสาน
อุบลรัตน์ 175.06 591 24 9.17 0.50 459 25 -449.70-98.00 0.05 0.50 3.41 3.54 -9.27 1,840
สิรินธร 137.43 870 44 39 3.43 237 21 -198.04-83.56 0.83 0.00 3.43 2.23 -10.37 1,096
จุฬาภรณ์ 748.69 78 48 41 32 60 48 -19.70-32.65 0.02 0.00 0.42 0.06 0.17 86
ห้วยกุ่ม 307.47 11 54 9.42 50 12 62 -2.27-19.45 0.01 0.00 0.16 0.00 0.08 9.30
น้ำพุง 278.36 70 42 61 39 61 39 0.120.20 0.00 0.53 0.70 3.88 -4.99 96
รวม 1,620 34 159 4.85 829 25 -669.60-80.77 0.91 1.03 8.12 9.71 -24.38 3,127
ภาคใต้
รัชชประภา 84.77 3,957 70 2,605 61 2,629 61 -23.33-0.89 1.76 9.93 17 73 -59.97 1,682
บางลาง 106.25 1,020 70 743 63 1,006 85 -262.69-26.11 0.53 4.41 6.05 31 -25.85 435
รวม 4,977 70 3,349 61 3,635 67 -286.03-7.87 2.29 14 23 103 -85.82 2,117
รวมทุกแห่ง 37,836 62 14,792 38 17,355 45 -2,563.41-14.77 4.75 91 69 618 -650.90 23,633กองจัดการทรัพยากรน้ำ
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สำนักงานกลาง กฟผ. อาคาร ท.101 ชั้น 11 ห้อง 1105
53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ. นนทบุรี 11130
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-436-0831