สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ กฟผ.
07 มีนาคม 2564 เวลา 24.00 น.

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
เลือกปีเพื่อเปรียบเทียบ >>
เขื่อน ระดับเก็บกัก
07 มี.ค. 2564
ปริมาณน้ำกักเก็บ
07 มี.ค. 2564
ปริมาณน้ำใช้งานได้
07 มี.ค. 2564
ปริมาณน้ำใช้งานได้
07 มี.ค. 2563
น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปีก่อน
นำไหลเข้า-ระบาย
07 มี.ค. 2564
น้ำไหลเข้าระบายสัปดาห์ก่อน
( 01 มี.ค. - 07 มี.ค. 2564 )
ปริมาณน้ำเพิ่ม/ลด
จากสัปดาห์ก่อน
รับน้ำได้อีก
(ม.รทก.) ล้าน ลบ.ม. % (ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % น้ำไหลเข้า
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบาย
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำไหลเข้ารวม
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบายรวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม.
ภาคเหนือ
ภูมิพล 221.70 4,937 36.68 1,137 12 1,201 12 -64-5.33 0.00 6.54 0.47 46 -61 8,525
เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง 139.98 4.71 95.73 4.71 96 4.08 83 0.6315 6.54 6.50 46 46 0.00 0.21
สิริกิติ์ 138.67 4,415 46.42 1,565 23 1,383 21 18213 3.92 17.01 27 119 -98 5,095
รวม 9,357 40.72 2,707 17 2,588 16 1184.57 3.92 23.51 27 165 -159 13,620
ภาคตะวันตก
ศรีนครินทร์ 165.69 12,365 69.68 2,100 28 3,691 49 -1,592-43 0.54 15.95 15 111 -104 5,380
ท่าทุ่งนา 58.13 43 78.81 14 55 21 79 -6.16-30 13.45 14.09 95 98 -3.27 12
วชิราลงกรณ 139.91 4,096 46.22 1,084 19 2,708 46 -1,624-60 2.26 8.61 4.42 60 -64 4,765
รวม 16,504 61.90 3,198 24 6,420 48 -3,222-50 2.80 22.70 20 158 -171 10,156
ภาคอีสาน
อุบลรัตน์ 177.92 1,156 47.56 575 31 0.00 0.00 5750 0.00 5.02 11 35 -40 1,275
สิรินธร 140.01 1,395 70.94 564 50 533 47 305.68 2.39 2.20 7.09 15 -33 572
จุฬาภรณ์ 750.00 86 52.37 49 38 2.88 2.28 461,584 0.00 0.00 0.19 9.19 -11 78
ห้วยกุ่ม 306.10 8.74 43.19 7.23 39 0.40 2.14 6.831,708 0.17 0.42 4.71 5.18 -0.50 11
น้ำพุง 279.16 80 48.59 72 46 69 44 3.104.52 0.04 0.10 0.66 0.70 -0.69 85
รวม 2,726 57.43 1,266 39 605 18 661109 2.60 7.74 24 65 -84 2,021
ภาคใต้
รัชชประภา 81.92 3,555 63.05 2,204 51 2,009 47 1959.69 1.09 4.64 12 46 -38 2,084
บางลาง 110.13 1,204 82.76 927 79 775 66 15220 2.46 5.24 22 36 -16 251
รวม 4,759 67.09 3,131 57 2,784 51 34712 3.55 9.88 34 83 -54 2,334
รวมทุกแห่ง 33,345 54.24 10,301 27 12,398 32 -2,097-17 12.87 63.83 104 471 -468 28,132กองจัดการทรัพยากรน้ำ
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สำนักงานกลาง กฟผ. อาคาร ท.101 ชั้น 11 ห้อง 1105
53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ. นนทบุรี 11130
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-436-8171