สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ กฟผ.
04 ธันวาคม 2563 เวลา 24.00 น.

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
เลือกปีเพื่อเปรียบเทียบ >>
เขื่อน ระดับเก็บกัก
04 ธ.ค. 2563
ปริมาณน้ำกักเก็บ
04 ธ.ค. 2563
ปริมาณน้ำใช้งานได้
04 ธ.ค. 2563
ปริมาณน้ำใช้งานได้
04 ธ.ค. 2562
น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปีก่อน
นำไหลเข้า-ระบาย
04 ธ.ค. 2563
น้ำไหลเข้าระบายสัปดาห์ก่อน
( 28 พ.ย. - 04 ธ.ค. 2563 )
ปริมาณน้ำเพิ่ม/ลด
จากสัปดาห์ก่อน
รับน้ำได้อีก
(ม.รทก.) ล้าน ลบ.ม. % (ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % น้ำไหลเข้า
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบาย
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำไหลเข้ารวม
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบายรวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม.
ภาคเหนือ
ภูมิพล 226.46 5,641 42 1,841 19 1,969 20 -128-6.52 0.68 6.45 13 46 -35 7,821
เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง 139.58 4.39 89 4.39 89 2.30 47 2.0991 6.45 6.50 46 46 0.42 0.53
สิริกิติ์ 145.13 5,628 59 2,778 42 2,197 33 58126 4.67 10.06 32 106 -79 3,882
รวม 11,274 49 4,624 28 4,169 26 45511 5.35 16.56 45 152 -114 11,703
ภาคตะวันตก
ศรีนครินทร์ 168.50 13,324 75 3,059 41 5,001 67 -1,941-39 5.42 11.53 42 57 -21 4,420
ท่าทุ่งนา 58.22 44 85 15 65 15 64 0.372.52 9.16 7.00 50 49 1.11 8.05
วชิราลงกรณ 142.75 4,825 54 1,813 31 4,325 74 -2,512-58 0.00 6.96 14 49 -41 4,035
รวม 18,193 68 4,887 37 9,340 70 -4,453-48 5.42 13.96 56 98 -60 8,464
ภาคอีสาน
อุบลรัตน์ 179.50 1,586 65 1,005 54 0.00 0.00 1,0050 0.00 0.30 1.75 2.11 -18 845
สิรินธร 141.39 1,742 89 910 80 978 86 -68-6.92 0.00 2.08 3.12 11 -24 225
จุฬาภรณ์ 758.35 157 96 119 94 9.72 7.68 1101,129 0.13 0.00 0.92 0.00 0.76 7.09
ห้วยกุ่ม 311.80 20 98 18 98 1.76 9.41 16937 0.01 0.00 0.17 0.00 0.11 0.46
น้ำพุง 279.73 88 53 80 51 80 51 -0.59-0.73 0.00 0.10 0.45 0.10 -0.29 77
รวม 3,593 76 2,132 65 1,070 33 1,06399 0.14 2.48 6.41 13 -42 1,155
ภาคใต้
รัชชประภา 83.14 3,724 66 2,373 55 2,469 58 -96-3.89 5.93 0.00 57 7.22 48 1,915
บางลาง 106.85 1,047 72 771 65 672 57 9915 11.49 0.00 73 30 42 407
รวม 4,771 67 3,143 58 3,140 57 2.770.09 17.42 0.00 130 37 89 2,322
รวมทุกแห่ง 37,831 62 14,786 38 17,719 46 -2,933-17 28.33 33.00 238 300 -126 23,644กองจัดการทรัพยากรน้ำ
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สำนักงานกลาง กฟผ. อาคาร ท.101 ชั้น 11 ห้อง 1105
53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ. นนทบุรี 11130
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-436-8171