สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ กฟผ.
02 กรกฎาคม 2563 เวลา 24.00 น.

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
เลือกปีเพื่อเปรียบเทียบ >>
เขื่อน ระดับเก็บกัก
02 ก.ค. 2563
ปริมาณน้ำกักเก็บ
02 ก.ค. 2563
ปริมาณน้ำใช้งานได้
02 ก.ค. 2563
ปริมาณน้ำใช้งานได้
02 ก.ค. 2562
น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปีก่อน
นำไหลเข้า-ระบาย
02 ก.ค. 2563
น้ำไหลเข้าระบายสัปดาห์ก่อน
( 26 มิ.ย. - 02 ก.ค. 2563 )
ปริมาณน้ำเพิ่ม/ลด
จากสัปดาห์ก่อน
รับน้ำได้อีก
(ม.รทก.) ล้าน ลบ.ม. % (ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % น้ำไหลเข้า
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบาย
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำไหลเข้ารวม
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบายรวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม.
ภาคเหนือ
ภูมิพล 214.53 3,986 30 186 1.93 1,283 13 -1,097-85 0.48 5.11 16 36 -24 9,476
เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง 139.10 0 82 4.01 82 3.17 64 0.8426 5.11 5.00 36 35 0.62 0.91
สิริกิติ์ 131.83 3,342 35 492 7.39 783 12 -291-37 8.39 12.02 77 80 -6.91 6,168
รวม 7,333 32 683 4.18 2,070 13 -1,387-67 8.87 17.02 93 115 -30 15,644
ภาคตะวันตก
ศรีนครินทร์ 164.69 12,035 68 1,770 24 3,327 44 -1,557-47 3.01 12.03 15 74 -66 5,710
ท่าทุ่งนา 57.54 40 76 11 47 17 71 -5.65-34 10.64 13.00 65 70 -5.13 12
วชิราลงกรณ 138.69 3,805 43 793 14 1,339 23 -546-41 2.22 11.04 18 79 -65 5,055
รวม 15,880 60 2,574 19 4,683 35 -2,109-45 5.23 24.04 33 150 -136 10,777
ภาคอีสาน
อุบลรัตน์ 172.92 318 13 -263 -14 7.63 0.41 -271-3,551 1.13 0.30 11 2.10 3.04 2,113
สิรินธร 138.16 1,002 51 171 15 27 2.38 144534 4.45 0.00 17 0.73 9.46 964
จุฬาภรณ์ 742.02 47 29 9.80 7.75 24 19 -14-59 0.08 0.00 2.07 0.00 1.99 117
ห้วยกุ่ม 304.02 5.99 30 4.48 24 4.15 22 0.337.86 0.08 0.00 0.86 0.00 0.82 14
น้ำพุง 275.11 36 22 27 17 32 21 -4.80-15 0.37 0.00 1.39 0.00 1.05 129
รวม 1,410 30 -51 -1.54 95 2.88 -145-153 6.11 0.30 32 2.83 16 3,337
ภาคใต้
รัชชประภา 75.52 2,741 49 1,390 32 2,223 52 -833-37 7.11 2.05 20 25 -7.13 2,898
บางลาง 105.13 970 67 694 59 641 54 538.21 8.90 3.98 34 28 5.22 484
รวม 3,711 52 2,083 38 2,864 52 -781-27 16.01 6.03 54 53 -1.91 3,382
รวมทุกแห่ง 28,334 46 5,289 14 9,711 25 -4,422-46 36.22 47.39 212 320 -151 33,141กองจัดการทรัพยากรน้ำ
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สำนักงานกลาง กฟผ. อาคาร ท.101 ชั้น 11 ห้อง 1105
53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ. นนทบุรี 11130
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-436-8171