สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ กฟผ.
17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24.00 น.

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
เขื่อน ระดับเก็บกัก
17 ก.พ. 2562
ปริมาณน้ำกักเก็บ
17 ก.พ. 2562
ปริมาณน้ำใช้งานได้
17 ก.พ. 2562
ปริมาณน้ำใช้งานได้
17 ก.พ. 2561
น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปีก่อน
นำไหลเข้า-ระบาย
17 ก.พ. 2562
น้ำไหลเข้าระบายสัปดาห์ก่อน
( 11 ก.พ. - 17 ก.พ. 2562 )
ปริมาณน้ำเพิ่ม/ลด
จากสัปดาห์ก่อน
รับน้ำได้อีก
(ม.รทก.) ล้าน ลบ.ม. % (ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % น้ำไหลเข้า
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบาย
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำไหลเข้ารวม
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบายรวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม.
ภาคเหนือ
ภูมิพล 240.06 8,013 60 4,213 44 5,652 58 -1,438.63-25.45 0.00 21 9.61 148 -157.51 5,449
สิริกิติ์ 148.13 6,248 66 3,398 51 3,993 60 -595.78-14.92 5.99 24 28 168 -147.03 3,262
รวม 14,261 62 7,611 47 9,645 59 -2,034.41-21.09 5.99 45 38 316 -304.54 8,711
ภาคตะวันตก
ศรีนครินทร์ 174.80 15,647 88 5,382 72 4,970 66 4118.27 6.07 16 25 120 -104.87 2,098
ท่าทุ่งนา 58.47 46 88 17 73 15 64 2.2315 15 17 107 108 -1.19 6.19
วชิราลงกรณ 148.92 6,675 75 3,663 63 3,280 56 38312 0.41 19 7.98 122 -122.74 2,185
รวม 22,367 84 9,061 68 8,265 62 7969.63 6.48 36 33 231 -228.80 4,290
ภาคอีสาน
อุบลรัตน์ 175.77 707 29 126 6.79 1,032 56 -906.06-87.82 5.03 0.50 6.60 3.58 -5.25 1,724
สิรินธร 138.20 1,010 51 179 16 515 45 -336.16-65.29 0.00 0.76 0.00 10 -34.73 956
จุฬาภรณ์ 750.65 90 55 53 42 101 80 -47.86-47.57 0.15 0.59 0.54 3.54 -3.03 74
ห้วยกุ่ม 308.25 12 61 11 58 8.54 46 2.2426 1.77 1.04 2.01 4.00 -2.43 7.93
น้ำพุง 281.03 109 66 100 64 92 59 7.938.62 0.50 0.24 0.80 1.35 -1.67 57
รวม 1,928 41 468 14 1,748 53 -1,279.91-73.23 7.45 3.13 9.95 23 -47.11 2,819
ภาคใต้
รัชชประภา 88.15 4,469 79 3,117 73 2,931 68 1866.36 0.84 5.00 13 53 -44.24 1,170
บางลาง 108.82 1,140 78 863 73 1,090 92 -226.28-20.77 1.80 2.11 15 14 -0.96 315
รวม 5,608 79 3,981 73 4,021 74 -39.95-0.99 2.64 7.11 28 68 -45.20 1,485
รวมทุกแห่ง 44,165 72 21,121 55 23,679 62 -2,558.29-10.80 23 91 108 636 -625.65 17,305