สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ กฟผ.
14 ธันวาคม 2561 เวลา 24.00 น.

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
เขื่อน ระดับเก็บกัก
14 ธ.ค. 2561
ปริมาณน้ำกักเก็บ
14 ธ.ค. 2561
ปริมาณน้ำใช้งานได้
14 ธ.ค. 2561
ปริมาณน้ำใช้งานได้
14 ธ.ค. 2560
น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปีก่อน
นำไหลเข้า-ระบาย
14 ธ.ค. 2561
น้ำไหลเข้าระบายสัปดาห์ก่อน
( 08 ธ.ค. - 14 ธ.ค. 2561 )
ปริมาณน้ำเพิ่ม/ลด
จากสัปดาห์ก่อน
รับน้ำได้อีก
(ม.รทก.) ล้าน ลบ.ม. % (ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % น้ำไหลเข้า
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบาย
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำไหลเข้ารวม
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบายรวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม.
ภาคเหนือ
ภูมิพล 245.87 9,398 70 5,598 58 7,064 73 -1,466.09-13.49 2.71 25 35 156 -126.09 4,064
สิริกิติ์ 154.86 7,751 82 4,901 74 5,500 83 -599.07-7.17 3.43 26 36 184 -153.15 1,759
รวม 17,149 75 10,499 64 12,564 77 -2,065.17-10.75 6.14 51 71 340 -279.24 5,823
ภาคตะวันตก
ศรีนครินทร์ 176.48 16,306 92 6,041 81 5,331 71 7104.55 11 14 63 62 0.00 1,438
ท่าทุ่งนา 58.63 47 90 18 78 14 60 4.239.88 13 10 53 55 -2.08 5.00
วชิราลงกรณ 151.01 7,386 83 4,374 75 3,873 66 5017.28 0.42 10 13 83 -77.30 1,474
รวม 23,739 89 10,433 78 9,218 69 1,2155.40 11 20 76 138 -79.38 2,918
ภาคอีสาน
อุบลรัตน์ 176.28 800 33 219 12 1,694 92 -1,475.80-64.84 0.00 0.59 1.85 4.20 -11.48 1,631
สิรินธร 139.56 1,292 66 460 41 782 69 -321.37-19.92 0.00 0.00 0.72 8.11 -27.01 675
จุฬาภรณ์ 755.17 125 76 88 70 126 99 -37.50-23.04 0.02 0.00 1.40 0.00 1.26 38
ห้วยกุ่ม 310.65 17 85 16 84 20 104 -3.90-18.52 0.03 0.00 0.12 0.00 0.00 3.06
น้ำพุง 281.79 122 74 113 72 126 80 -12.84-9.54 0.00 0.10 0.24 1.19 -1.80 44
รวม 2,356 50 896 27 2,747 84 -1,851.40-44.00 0.05 0.69 4.33 14 -39.03 2,391
ภาคใต้
รัชชประภา 89.80 4,734 84 3,382 79 3,106 72 2766.19 0.56 5.09 19 36 -19.67 905
บางลาง 105.54 988 68 712 60 937 80 -225.40-18.57 8.76 2.07 64 18 45 466
รวม 5,722 81 4,094 75 4,043 74 500.89 9.32 7.16 83 54 26 1,371
รวมทุกแห่ง 48,966 80 25,922 67 28,572 74 -2,650.70-5.14 27 79 234 545 -372.14 12,503