สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ กฟผ.
22 มกราคม 2561 เวลา 24.00 น.

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
เขื่อน ระดับเก็บกัก
22 ม.ค. 2561
ปริมาณน้ำกักเก็บ
22 ม.ค. 2561
ปริมาณน้ำใช้งานได้
22 ม.ค. 2561
ปริมาณน้ำใช้งานได้
22 ม.ค. 2560
น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปีก่อน
นำไหลเข้า-ระบาย
22 ม.ค. 2561
น้ำไหลเข้าระบายสัปดาห์ก่อน
( 16 ม.ค. - 22 ม.ค. 2561 )
ปริมาณน้ำเพิ่ม/ลด
จากสัปดาห์ก่อน
รับน้ำได้อีก
(ม.รทก.) ล้าน ลบ.ม. % (ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % น้ำไหลเข้า
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบาย
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำไหลเข้ารวม
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบายรวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม.
ภาคเหนือ
ภูมิพล 248.73 10,152 75 6,352 66 3,043 31 3,30948 0.00 25 24 160 -147.06 3,310
สิริกิติ์ 153.69 7,479 79 4,629 69 4,031 61 5988.68 3.85 26 39 189 -155.31 2,031
รวม 17,631 77 10,981 67 7,074 43 3,90628 3.85 51 64 349 -302.37 5,341
ภาคตะวันตก
ศรีนครินทร์ 174.38 15,484 87 5,219 70 3,260 44 1,96014 4.67 13 30 65 -38.53 2,260
ท่าทุ่งนา 59.00 50 96 21 90 17 74 3.728.06 12 8.02 56 50 5.65 2.25
วชิราลงกรณ 148.71 6,606 75 3,594 61 2,500 43 1,09420 5.41 11 13 66 -59.17 2,254
รวม 22,140 83 8,834 66 5,777 43 3,05716 10 19 42 116 -92.06 4,517
ภาคอีสาน
อุบลรัตน์ 180.48 1,895 78 1,314 71 1,323 72 -9.94-0.52 1.17 9.61 4.90 67 -76.89 536
สิรินธร 140.22 1,445 73 613 54 647 57 -33.78-2.28 0.00 5.84 1.57 18 -38.64 522
จุฬาภรณ์ 758.09 154 94 117 92 105 83 128.40 0.23 0.31 0.97 1.53 -0.85 9.87
ห้วยกุ่ม 309.26 14 70 11 66 7.66 44 3.7836 0.03 0.00 0.12 0.00 0.08 5.99
น้ำพุง 281.37 114 69 106 67 50 32 5695 0.13 0.56 0.59 2.77 -3.12 51
รวม 3,622 76 2,161 66 2,133 65 280.77 1.55 16 8.15 90 -119.42 1,125
ภาคใต้
รัชชประภา 87.41 4,353 77 3,002 70 3,664 85 -662.55-13.21 2.79 10 19 46 -29.47 1,286
บางลาง 112.38 1,317 91 1,041 88 569 48 47156 6.76 3.02 48 26 21 137
รวม 5,670 80 4,043 74 4,234 77 -191.08-3.26 9.55 13 67 72 -8.96 1,423
รวมทุกแห่ง 49,063 80 26,018 68 19,218 50 6,80016 25 100 181 626 -522.81 12,406