สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ กฟผ.
15 มิถุนายน 2562 เวลา 24.00 น.

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
เขื่อน ระดับเก็บกัก
15 มิ.ย. 2562
ปริมาณน้ำกักเก็บ
15 มิ.ย. 2562
ปริมาณน้ำใช้งานได้
15 มิ.ย. 2562
ปริมาณน้ำใช้งานได้
15 มิ.ย. 2561
น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปีก่อน
นำไหลเข้า-ระบาย
15 มิ.ย. 2562
น้ำไหลเข้าระบายสัปดาห์ก่อน
( 09 มิ.ย. - 15 มิ.ย. 2562 )
ปริมาณน้ำเพิ่ม/ลด
จากสัปดาห์ก่อน
รับน้ำได้อีก
(ม.รทก.) ล้าน ลบ.ม. % (ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % น้ำไหลเข้า
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบาย
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำไหลเข้ารวม
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบายรวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม.
ภาคเหนือ
ภูมิพล 225.65 5,517 41 1,717 18 3,713 38 -1,996.11-53.75 0.00 22 5.22 134 -143.75 7,945
สิริกิติ์ 135.76 3,929 41 1,079 16 2,090 31 -1,011.12-48.38 3.20 22 33 130 -101.67 5,581
รวม 9,446 41 2,796 17 5,803 36 -3,007.23-51.82 3.20 44 38 264 -245.42 13,526
ภาคตะวันตก
ศรีนครินทร์ 169.69 13,745 77 3,480 47 4,055 54 -574.94-14.18 2.70 8.90 29 94 -71.49 4,000
ท่าทุ่งนา 58.32 45 86 16 68 11 50 4.3638 6.69 13 85 90 -5.05 7.30
วชิราลงกรณ 141.25 4,430 50 1,418 24 1,756 30 -337.92-19.24 9.65 14 40 98 -61.76 4,430
รวม 18,220 68 4,914 37 5,823 44 -908.50-15.60 12 27 69 187 -138.30 8,437
ภาคอีสาน
อุบลรัตน์ 175.13 602 25 20 1.08 366 20 -346.13-94.54 0.00 0.50 9.34 3.57 -3.12 1,830
สิรินธร 137.40 865 44 34 2.98 60 5.27 -25.98-43.45 0.61 0.00 7.14 6.89 -5.15 1,101
จุฬาภรณ์ 748.40 76 47 39 31 66 52 -26.60-40.56 0.10 0.53 0.62 4.51 -4.12 88
ห้วยกุ่ม 306.71 9.69 48 8.18 44 9.29 50 -1.11-11.95 0.00 0.47 2.64 3.81 -1.29 11
น้ำพุง 276.74 51 31 43 27 37 24 5.2814 0.06 0.53 0.34 3.49 -4.50 114
รวม 1,604 34 144 4.37 538 16 -394.54-73.31 0.77 2.03 20 22 -18.18 3,143
ภาคใต้
รัชชประภา 82.61 3,650 65 2,299 54 2,415 56 -116.10-4.81 5.80 9.57 58 70 -15.26 1,989
บางลาง 104.82 957 66 680 58 842 71 -161.85-19.22 1.78 2.95 18 31 -13.44 498
รวม 4,607 65 2,979 55 3,257 60 -277.95-8.53 7.58 13 76 101 -28.70 2,486
รวมทุกแห่ง 33,877 55 10,833 28 15,421 40 -4,588.22-29.75 24 85 204 575 -430.60 27,592
กองจัดการทรัพยากรน้ำ
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สำนักงานกลาง กฟผ. อาคาร ท.101 ชั้น 11 ห้อง 1105
53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ. นนทบุรี 11130
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-436-0831