สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ กฟผ.
20 กันยายน 2560 เวลา 24.00 น.

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
เขื่อน ปริมาณน้ำใช้งานได้
20 ก.ย. 2559
ปริมาณน้ำใช้งานได้
20 ก.ย. 2560
น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปีก่อน
นำไหลเข้า-ระบาย
20 ก.ย. 2560
น้ำไหลเข้าระบายสัปดาห์ก่อน
( 14 ก.ย. - 20 ก.ย. 2560 )
ปริมาณน้ำเพิ่ม/ลด
จากสัปดาห์ก่อน
รับน้ำได้อีก ปริมาณน้ำกักเก็บ
20 ก.ย. 2560
(ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % น้ำไหลเข้า
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบาย
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำไหลเข้ารวม
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบายรวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม. (ล้าน ลบ.ม.) %
ภาคเหนือ
ภูมิพล 1,638.65 16.96 4,104.34 42.48 2,465.6945.34 62.06 3.42 359.46 19.67 338.17 5,557.66 7,904.34 58.72
สิริกิติ์ 3,980.20 59.76 4,493.13 67.46 512.937.51 29.81 3.91 266.59 11.75 249.63 2,166.87 7,343.13 77.21
รวม 5,618.85 34.43 8,597.47 52.67 2,978.6224.28 91.86 7.34 626.05 31.42 587.80 7,724.53 15,247.47 66.37
ภาคตะวันตก
ศรีนครินทร์ 1,701.05 22.74 3,807.10 50.90 2,106.0517.60 16.09 5.15 155.99 54.61 112.02 3,672.70 14,072.10 79.30
ท่าทุ่งนา 13.52 58.47 11.24 48.61 -2.28-5.37 0.00 5.01 39.92 43.26 -7.04 11.89 40.19 77.18
วชิราลงกรณ 1,875.04 32.06 3,463.29 59.22 1,588.2532.50 22.89 9.13 138.64 71.61 61.38 2,384.71 6,475.29 73.08
รวม 3,589.62 26.89 7,281.63 54.54 3,692.0121.85 38.98 14.13 294.64 114.87 166.36 6,069.30 20,587.58 77.23
ภาคอีสาน
อุบลรัตน์ 528.77 28.59 1,283.90 69.41 755.1268.00 24.57 10.16 198.37 71.99 42.37 565.75 1,865.57 76.73
สิรินธร 444.88 39.19 558.88 49.24 113.998.93 6.45 3.41 23.35 47.68 -30.63 576.21 1,390.26 70.70
จุฬาภรณ์ 41.86 33.08 88.58 70.01 46.7259.07 1.52 1.04 20.30 6.95 13.21 37.95 125.80 76.82
ห้วยกุ่ม 8.61 49.39 12.46 71.50 3.8533.77 0.11 0.43 1.98 2.89 -1.04 4.97 15.26 75.44
น้ำพุง 49.63 31.65 161.57 103.04 111.94191.97 2.50 0.32 22.64 1.33 3.27 -4.77 170.25 102.88
รวม 1,073.76 32.68 2,105.39 64.08 1,031.6340.69 35.14 15.37 266.65 130.84 27.18 1,180.11 3,567.14 75.14
ภาคใต้
รัชชประภา 3,131.45 73.04 2,927.87 68.29 -203.58-4.54 7.69 13.43 63.44 57.71 3.06 1,359.43 4,279.41 75.89
บางลาง 144.51 12.27 636.56 54.03 492.05116.94 9.30 10.02 75.47 72.52 2.09 541.52 912.84 62.77
รวม 3,275.95 59.94 3,564.42 65.22 288.475.88 16.99 23.45 138.91 130.23 5.15 1,900.96 5,192.24 73.20
รวมทุกแห่ง 13,558.19 35.29 21,548.91 56.08 7,990.7221.83 182.97 60.29 1,326.24 407.37 786.50 16,874.90 44,594.43 72.55