สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ กฟผ.
03 เมษายน 2563 เวลา 24.00 น.

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
เลือกปีเพื่อเปรียบเทียบ >>
เขื่อน ระดับเก็บกัก
03 เม.ย. 2563
ปริมาณน้ำกักเก็บ
03 เม.ย. 2563
ปริมาณน้ำใช้งานได้
03 เม.ย. 2563
ปริมาณน้ำใช้งานได้
03 เม.ย. 2562
น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปีก่อน
นำไหลเข้า-ระบาย
03 เม.ย. 2563
น้ำไหลเข้าระบายสัปดาห์ก่อน
( 28 มี.ค. - 03 เม.ย. 2563 )
ปริมาณน้ำเพิ่ม/ลด
จากสัปดาห์ก่อน
รับน้ำได้อีก
(ม.รทก.) ล้าน ลบ.ม. % (ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % น้ำไหลเข้า
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบาย
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำไหลเข้ารวม
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบายรวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม.
ภาคเหนือ
ภูมิพล 220.37 4,751 35 951 9.84 3,219 33 -2,268-70 0.00 7.03 0.00 50 -71 8,711
เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง 139.85 0 93 4.60 93 4.34 88 0.265.99 7.03 7.00 50 49 -0.14 0.32
สิริกิติ์ 135.97 3,962 42 1,112 17 2,474 37 -1,361-55 2.46 11.20 16 78 -68 5,548
รวม 8,718 38 2,068 13 5,697 35 -3,629-64 9.49 25.23 65 176 -139 14,259
ภาคตะวันตก
ศรีนครินทร์ 168.79 13,426 76 3,161 42 4,551 61 -1,390-31 3.92 16.52 5.13 127 -145 4,319
ท่าทุ่งนา 58.44 46 88 17 72 16 69 0.825.16 14.69 17.04 112 115 -3.05 6.41
วชิราลงกรณ 143.96 5,158 58 2,146 37 2,693 46 -547-20 0.00 17.18 0.00 124 -145 3,702
รวม 18,630 70 5,324 40 7,260 54 -1,936-27 3.92 34.22 5.13 239 -293 8,027
ภาคอีสาน
อุบลรัตน์ 173.41 371 15 -211 -11 40 2.19 -251-621 0.10 0.30 0.57 2.10 -7.98 2,060
สิรินธร 139.15 1,202 61 371 33 63 5.58 308486 0.00 3.15 3.24 22 -37 764
จุฬาภรณ์ 739.47 39 24 1.39 1.10 42 33 -40-97 0.01 0.00 0.10 0.00 0.03 125
ห้วยกุ่ม 299.58 2.30 11 0.79 4.21 12 62 -11-93 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 18
น้ำพุง 278.50 72 43 63 40 74 47 -11-15 0.07 0.00 0.35 0.00 -0.25 94
รวม 1,686 36 225 6.86 231 7.02 -5.50-2.38 0.18 3.45 4.28 24 -45 3,061
ภาคใต้
รัชชประภา 78.72 3,134 56 1,782 42 2,768 65 -985-36 3.06 8.92 20 65 -48 2,505
บางลาง 106.55 1,033 71 757 64 811 69 -54-6.61 2.27 2.09 9.62 14 -5.91 421
รวม 4,167 59 2,539 46 3,578 65 -1,039-29 5.33 11.01 30 80 -54 2,926
รวมทุกแห่ง 33,201 54 10,157 26 16,766 44 -6,609-39 18.92 73.91 105 519 -531 28,273กองจัดการทรัพยากรน้ำ
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สำนักงานกลาง กฟผ. อาคาร ท.101 ชั้น 11 ห้อง 1105
53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ. นนทบุรี 11130
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-436-8171