สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ กฟผ.
26 มกราคม 2565 เวลา 24.00 น.

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
เลือกปีเพื่อเปรียบเทียบ >>
เขื่อน ระดับเก็บกัก
26 ม.ค. 2565
ปริมาณน้ำกักเก็บ
26 ม.ค. 2565
ปริมาณน้ำใช้งานได้
26 ม.ค. 2565
ปริมาณน้ำใช้งานได้
26 ม.ค. 2564
น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปีก่อน
นำไหลเข้า-ระบาย
26 ม.ค. 2565
น้ำไหลเข้าระบายสัปดาห์ก่อน
( 20 ม.ค. - 26 ม.ค. 2565 )
ปริมาณน้ำเพิ่ม/ลด
จากสัปดาห์ก่อน
รับน้ำได้อีก
(ม.รทก.) ล้าน ลบ.ม. % (ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % น้ำไหลเข้า
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบาย
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำไหลเข้ารวม
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบายรวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม.
ภาคเหนือ
ภูมิพล 237.32 7,439 55.26 3,639 38 1,460 15 2,179149 0.00 18.98 25 138 -123 6,023
เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง 140.30 4.96 100.81 4.96 101 4.44 90 0.5212 18.98 19.00 138 137 0.40 -0.04
สิริกิติ์ 137.61 4,233 44.51 1,383 21 2,090 31 -707-34 0.90 7.06 11 47 -41 5,277
รวม 11,677 50.82 5,027 31 3,554 22 1,47341 0.90 26.06 36 184 -163 11,300
ภาคตะวันตก
ศรีนครินทร์ 176.23 16,207 91.33 5,942 79 2,654 35 3,288124 5.03 11.88 36 80 -52 1,538
ท่าทุ่งนา 58.37 45 82.05 16 62 17 67 -1.19-6.84 10.75 9.99 71 70 0.89 9.88
วชิราลงกรณ 150.70 7,277 82.14 4,265 73 1,449 25 2,816194 0.58 10.06 14 70 -63 1,583
รวม 23,530 88.26 10,224 77 4,121 31 6,103148 5.61 20.05 50 140 -113 3,130
ภาคอีสาน
อุบลรัตน์ 180.15 1,788 73.53 1,206 65 784 42 42254 0.34 8.50 9.78 60 -61 644
สิรินธร 140.83 1,595 81.13 764 67 706 62 588.19 0.00 1.50 9.58 11 -36 371
จุฬาภรณ์ 757.04 143 87.36 106 84 97 76 9.189.50 0.10 1.79 0.90 2.84 -3.34 21
ห้วยกุ่ม 306.85 9.90 48.93 8.39 45 6.50 35 1.8929 1.88 0.42 2.84 2.87 -0.08 10
น้ำพุง 279.87 90 54.67 82 52 76 48 5.917.79 0.07 0.00 0.52 0.61 -0.74 75
รวม 3,627 76.39 2,166 66 1,669 51 49730 2.39 12.21 24 77 -101 1,121
ภาคใต้
รัชชประภา 87.21 4,322 76.65 2,971 69 2,359 55 61226 3.17 10.44 20 66 -49 1,316
บางลาง 108.65 1,131 77.80 855 73 1,131 96 -276-24 3.54 2.93 26 21 3.84 323
รวม 5,454 76.89 3,826 70 3,490 64 3379.64 6.71 13.37 46 87 -46 1,639
รวมทุกแห่ง 44,287 72.04 21,243 55 12,834 33 8,40966 15.61 71.69 155 489 -424 17,190กองจัดการทรัพยากรน้ำ
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สำนักงานกลาง อาคาร ท.101 ชั้น 14 ห้อง 1406
53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ. นนทบุรี 11130
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-436-8186