สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ กฟผ.
18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 24.00 น.

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
เขื่อน ระดับเก็บกัก
18 พ.ย. 2560
ปริมาณน้ำกักเก็บ
18 พ.ย. 2560
ปริมาณน้ำใช้งานได้
18 พ.ย. 2560
ปริมาณน้ำใช้งานได้
18 พ.ย. 2559
น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปีก่อน
นำไหลเข้า-ระบาย
18 พ.ย. 2560
น้ำไหลเข้าระบายสัปดาห์ก่อน
( 12 พ.ย. - 18 พ.ย. 2560 )
ปริมาณน้ำเพิ่ม/ลด
จากสัปดาห์ก่อน
รับน้ำได้อีก
(ม.รทก.) ล้าน ลบ.ม. % (ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % น้ำไหลเข้า
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบาย
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำไหลเข้ารวม
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบายรวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม.
ภาคเหนือ
ภูมิพล 251.39 10,889 81 7,089 73 3,356 35 3,73352 16 3.48 122 18 99 2,573
สิริกิติ์ 158.00 8,504 89 5,654 85 4,884 73 7699.94 8.76 3.01 69 21 42 1,006
รวม 19,393 84 12,743 78 8,241 50 4,50230 24 6.49 191 39 140 3,579
ภาคตะวันตก
ศรีนครินทร์ 174.55 15,550 88 5,285 71 3,384 45 1,90114 14 15 89 92 -3.86 2,195
ท่าทุ่งนา 59.31 52 100 23 100 14 59 9.5122 12 11 82 77 4.38 -0.05
วชิราลงกรณ 149.89 6,999 79 3,987 68 2,807 48 1,18020 8.42 11 49 77 -33.99 1,861
รวม 22,601 85 9,295 70 6,205 46 3,09116 23 22 138 154 -33.46 4,055
ภาคอีสาน
อุบลรัตน์ 182.31 2,556 105 1,975 107 1,942 105 321.29 0.00 15 31 127 -113.70 -125.18
สิรินธร 141.03 1,647 84 815 72 828 73 -12.99-0.78 0.00 0.00 8.34 0.64 2.59 320
จุฬาภรณ์ 758.65 160 98 123 97 121 96 1.520.96 0.27 0.14 3.02 3.91 -1.09 3.85
ห้วยกุ่ม 312.21 21 103 18 103 17 100 0.482.37 0.17 0.00 0.50 0.41 0.05 -0.51
น้ำพุง 283.54 156 94 147 94 56 36 91140 0.00 0.67 0.80 3.36 -3.35 9.74
รวม 4,540 96 3,078 94 2,966 90 1122.54 0.45 16 43 135 -115.50 208
ภาคใต้
รัชชประภา 87.64 4,389 78 3,037 71 3,526 82 -488.56-10.02 4.24 8.55 79 32 45 1,250
บางลาง 100.41 778 53 502 43 128 11 37493 6.10 2.98 62 13 48 676
รวม 5,167 73 3,539 65 3,654 67 -114.73-2.17 10 12 141 45 93 1,926
รวมทุกแห่ง 51,701 84 28,655 75 21,065 55 7,59017 58 56 513 373 85 9,768