แผนที่ที่ตั้งสถานีวัดน้ำ
เลือกข้อมูล
ชื่อสถานี
เลือกช่วงวันที่แสดงผล
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
แสดงรายการข้อมูล
ลำดับที่
ว/ด/ป : เวลา
ระดับน้ำตรวจวัด ม.(รทก.)
ระดับน้ำพยากรณ์ ม.(รทก.)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
คำนวณค่าความคลาดเคลื่อน
Mean Absolute Error (MAE) : 0.0000
กราฟแสดงผล