ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลการใช้ระบบโทรมาตรของ กฟผ.
ลำดับ โครงการ จำนวนสถานี ปกติ ขัดข้อง รายชื่อสถานีที่ขัดข้องประจำเดือน สิงหาคม ปี 2017 (ณ วันที่ 17 ส.ค. 2017)
1 โทรมาตรเขื่อนภูมิพล (15 สถานี)
R 12 9 3 BBPU03, BBPU05, BBWD01
WL 12 9 3 BBPD07, BBPU01, BBPU06
2 โทรมาตรเขื่อนสิริกิติ์ (20 สถานี)
R 19 15 4 SKTD06, SKTD09, SKTD11, SKTU10
WL 13 11 2 SKTD10, SKTD11
3 โทรมาตรลุ่มน้ำแม่กลอง (25 สถานี)
R 24 13 11 MKAU01, MKAU02, MKAU03, MKAU04, MKAU05, MKTD01, MKTD04, MKTD13, MKTD15, MKTD16, MKTD17
WL 11 10 1 MKTD01
4 โทรมาตรเขื่อนรัชชประภา (17 สถานี)
R 16 14 2 RPBTD02, RPBTU02
WL 11 9 2 RPBTD09, RPBTD14
5 โทรมาตรเขื่อนอุบลรัตน์ (17 สถานี)
R 16 15 1 URTU09
WL 12 10 2 URTD04, URTU09
6 โทรมาตรเขื่อนปากมูล (20 สถานี)
R 18 3 15 PMTS11, PMTS12, PMTS13, PMTS14, PMTS15, PMTS18, PMTS19, PMTS2, PMTS20, PMTS4, PMTS5, PMTS6, PMTS7, PMTS8, PMTS9
WL 15 1 14 PMSD02, PMTS12, PMTS14, PMTS15, PMTS16, PMTS17, PMTS18, PMTS19, PMTS2, PMTS20, PMTS4, PMTS5, PMTS6, PMTS7
7 โทรมาตรเขื่อนน้ำพุง (4 สถานี)
R - - -
WL - - -
8 โทรมาตรเหมืองแม่เมาะ (5 สถานี)
R 5 5 0
WL - - -
ตารางสรุปสถานะระบบโทรมาตรเขื่อน กฟผ.
ลำดับ โครงการ จำนวนสถานี(สถานี) ปกติ (สถานี) ผิดปกติ (สถานี)
1 โทรมาตรเขื่อนภูมิพล 15 9 6
2 โทรมาตรเขื่อนสิริกิติ์ 20 15 5
3 โทรมาตรลุ่มน้ำแม่กลอง 25 14 11
4 โทรมาตรเขื่อนรัชชประภา 17 13 4
5 โทรมาตรเขื่อนอุบลรัตน์ 17 15 2
6 โทรมาตรเขื่อนปากมูล 20 2 18
7 โทรมาตรเขื่อนน้ำพุง 4 4 0
8 โทรมาตรเหมืองแม่เมาะ 5 5 0