ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลการใช้ระบบโทรมาตรของ กฟผ. ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2017 (ณ วันที่ 23 ต.ค. 2017)
ลำดับ โครงการ จำนวน (สถานี) ปกติ (สถานี) ขัดข้อง (สถานี) รายชื่อสถานีที่ขัดข้อง
1 โทรมาตรเขื่อนภูมิพล (15 สถานี)
R 12 9 3 BBPU03, BBPU05, BBWD01
WL 12 10 2 BBPU01, BBPU06
2 โทรมาตรเขื่อนสิริกิติ์ (20 สถานี)
R 19 14 5 SKTD06, SKTD08, SKTD09, SKTD11, SKTU10
WL 13 10 3 SKTD08, SKTD10, SKTD11
3 โทรมาตรลุ่มน้ำแม่กลอง (25 สถานี)
R 24 14 10 MKAU01, MKAU02, MKAU03, MKAU04, MKAU05, MKTD01, MKTD13, MKTD15, MKTD16, MKTD17
WL 11 10 1 MKTD01
4 โทรมาตรเขื่อนรัชชประภา (17 สถานี)
R 16 13 3 RPBTD02, RPBTD10, RPBTU02
WL 11 10 1 RPBTD14
5 โทรมาตรเขื่อนอุบลรัตน์ (17 สถานี)
R 16 15 1 URTD04
WL 12 11 1 URTD04
6 โทรมาตรเขื่อนปากมูล (20 สถานี)
R 18 14 4 PMTS10, PMTS18, PMTS19, PMTS20
WL 15 11 4 PMTS16, PMTS18, PMTS19, PMTS20
7 โทรมาตรเขื่อนน้ำพุง (4 สถานี)
R - - -
WL - - -
8 โทรมาตรเหมืองแม่เมาะ (5 สถานี)
R 5 5 0
WL - - -
ตารางสรุปสถานะระบบโทรมาตรเขื่อน กฟผ.
ลำดับ โครงการ จำนวน (สถานี) ปกติ (สถานี) ผิดปกติ (สถานี)
1 โทรมาตรเขื่อนภูมิพล 15 10 5
2 โทรมาตรเขื่อนสิริกิติ์ 20 14 6
3 โทรมาตรลุ่มน้ำแม่กลอง 25 15 10
4 โทรมาตรเขื่อนรัชชประภา 17 13 4
5 โทรมาตรเขื่อนอุบลรัตน์ 17 16 1
6 โทรมาตรเขื่อนปากมูล 20 15 5
7 โทรมาตรเขื่อนน้ำพุง 4 4 0
8 โทรมาตรเหมืองแม่เมาะ 5 5 0