ตารางสรุปการติดตามและตรวจสอบการส่งข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัดของระบบโทรมาตร กฟผ. ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2017 (ณ วันที่ 04 ธ.ค. 2017)
ลำดับ ระบบโทรมาตร จำนวน (สถานี) อุปกรณ์ตรวจวัด จำนวน (อุปกรณ์) ขัดข้อง (%) รายชื่อสถานีที่ขัดข้อง
ทั้งหมด ปกติ ขัดข้อง
1 เขื่อนภูมิพล 15 R 12 9 3 25 BBPU03, BBPU05, BBWD01
WL 12 9 3 25 BBPD07, BBPU01, BBPU06
2 เขื่อนสิริกิติ์ 20 R 19 13 6 32 SKTD06, SKTD08, SKTD09, SKTD11, SKTU04, SKTU10
WL 13 8 5 38 SKTD08, SKTD09, SKTD10, SKTD11, SKTU04
3 ลุ่มน้ำแม่กลอง 25 R 24 9 15 63 MKAU01, MKAU02, MKAU03, MKAU04, MKAU05, MKTD01, MKTD09, MKTD10, MKTD11, MKTD12, MKTD13, MKTD14, MKTD15, MKTD16, MKTD17
WL 11 4 7 64 MKTD01, MKTD09, MKTD10, MKTD11, MKTD12, MKTD14, MKTD15
4 เขื่อนรัชชประภา 17 R 16 13 3 19 RPBTD02, RPBTD11, RPBTU02
WL 11 10 1 9 RPBTD11
5 เขื่อนอุบลรัตน์ 17 R 16 16 0 0
WL 12 11 1 8 URTD04
6 เขื่อนปากมูล 20 R 18 12 6 33 PMTS10, PMTS12, PMTS18, PMTS19, PMTS20, PMTS3
WL 15 8 7 47 PMSD03, PMTS12, PMTS16, PMTS18, PMTS19, PMTS20, PMTS3
7 เขื่อนน้ำพุง 4 R - - - -
WL - - - -
8 เหมืองแม่เมาะ 5 R 5 5 0 0
WL - - - -
ตารางสรุปสถานะสถานีตรวจวัดของระบบโทรมาตร กฟผ.
ลำดับ ระบบโทรมาตร จำนวน (สถานี) ผิดปกติ (%)
ทั้งหมด ปกติ ผิดปกติ
1 เขื่อนภูมิพล 15 9 6 40
2 เขื่อนสิริกิติ์ 20 13 7 35
3 ลุ่มน้ำแม่กลอง 25 10 15 60
4 เขื่อนรัชชประภา 17 14 3 18
5 เขื่อนอุบลรัตน์ 17 16 1 6
6 เขื่อนปากมูล 20 12 8 40
7 เขื่อนน้ำพุง 4 4 0 0
8 เหมืองแม่เมาะ 5 5 0 0