ตารางสรุปการติดตามและตรวจสอบการส่งข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัดของระบบโทรมาตร กฟผ. ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2018 (ณ วันที่ 21 มิ.ย. 2018)
ลำดับ ระบบโทรมาตร จำนวน (สถานี) อุปกรณ์ตรวจวัด จำนวน (อุปกรณ์) ขัดข้อง (%) รายชื่อสถานีที่ขัดข้อง
ทั้งหมด ปกติ ขัดข้อง
1 เขื่อนภูมิพล 15 R 12 9 3 25 BBPU03, BBPU05, BBWD01
WL 12 10 2 17 BBPU01, BBPU06
2 เขื่อนสิริกิติ์ 20 R 19 13 6 32 SKTD06, SKTD08, SKTD09, SKTD11, SKTU08, SKTU10
WL 13 8 5 38 SKTD08, SKTD09, SKTD10, SKTD11, SKTU04
3 ลุ่มน้ำแม่กลอง 25 R 24 8 16 67 MKAU01, MKAU02, MKAU03, MKAU04, MKAU05, MKTD01, MKTD04, MKTD09, MKTD10, MKTD11, MKTD12, MKTD13, MKTD14, MKTD15, MKTD16, MKTD17
WL 11 3 8 73 MKTD01, MKTD04, MKTD09, MKTD10, MKTD11, MKTD12, MKTD14, MKTD15
4 เขื่อนรัชชประภา 17 R 16 13 3 19 RPBTD02, RPBTU01, RPBTU02
WL 11 11 0 0
5 เขื่อนอุบลรัตน์ 17 R 16 13 3 19 URCD02, URTD04, URTU03
WL 12 9 3 25 URCD02, URTD04, URTU03
6 เขื่อนปากมูล 20 R 18 15 3 17 PMTS18, PMTS19, PMTS20
WL 15 10 5 33 PMSD02, PMSD07, PMTS18, PMTS19, PMTS20
7 เขื่อนน้ำพุง 4 R - - - - NPNPU01
WL - - - - NPNPU01
8 เหมืองแม่เมาะ 5 R 5 5 0 0
WL - - - -
ตารางสรุปสถานะสถานีตรวจวัดของระบบโทรมาตร กฟผ.
ลำดับ ระบบโทรมาตร จำนวน (สถานี) ผิดปกติ (%)
ทั้งหมด ปกติ ผิดปกติ
1 เขื่อนภูมิพล 15 10 5 33
2 เขื่อนสิริกิติ์ 20 12 8 40
3 ลุ่มน้ำแม่กลอง 25 9 16 64
4 เขื่อนรัชชประภา 17 14 3 18
5 เขื่อนอุบลรัตน์ 17 14 3 18
6 เขื่อนปากมูล 20 15 5 25
7 เขื่อนน้ำพุง 4 3 1 25
8 เหมืองแม่เมาะ 5 5 0 0