ตารางสรุปการติดตามและตรวจสอบการส่งข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัดของระบบโทรมาตร กฟผ. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2018 (ณ วันที่ 20 ก.พ. 2018)
ลำดับ ระบบโทรมาตร จำนวน (สถานี) อุปกรณ์ตรวจวัด จำนวน (อุปกรณ์) ขัดข้อง (%) รายชื่อสถานีที่ขัดข้อง
ทั้งหมด ปกติ ขัดข้อง
1 เขื่อนภูมิพล 15 R 12 9 3 25 BBPU03, BBPU05, BBWD01
WL 12 10 2 17 BBPU01, BBPU06
2 เขื่อนสิริกิติ์ 20 R 19 13 6 32 SKTD06, SKTD08, SKTD09, SKTD11, SKTU04, SKTU10
WL 13 8 5 38 SKTD01, SKTD08, SKTD10, SKTD11, SKTU04
3 ลุ่มน้ำแม่กลอง 25 R 24 14 10 42 MKAU01, MKAU02, MKAU03, MKAU04, MKAU05, MKTD01, MKTD13, MKTD15, MKTD16, MKTD17
WL 11 10 1 9 MKTD01
4 เขื่อนรัชชประภา 17 R 16 13 3 19 RPBTD02, RPBTD10, RPBTU02
WL 11 11 0 0
5 เขื่อนอุบลรัตน์ 17 R 16 15 1 6 URTU02
WL 12 10 2 17 URTD04, URTU02
6 เขื่อนปากมูล 20 R 18 13 5 28 PMTS10, PMTS12, PMTS18, PMTS19, PMTS20
WL 15 9 6 40 PMSD03, PMTS12, PMTS17, PMTS18, PMTS19, PMTS20
7 เขื่อนน้ำพุง 4 R - - - -
WL - - - -
8 เหมืองแม่เมาะ 5 R 5 5 0 0
WL - - - -
ตารางสรุปสถานะสถานีตรวจวัดของระบบโทรมาตร กฟผ.
ลำดับ ระบบโทรมาตร จำนวน (สถานี) ผิดปกติ (%)
ทั้งหมด ปกติ ผิดปกติ
1 เขื่อนภูมิพล 15 10 5 33
2 เขื่อนสิริกิติ์ 20 12 8 40
3 ลุ่มน้ำแม่กลอง 25 15 10 40
4 เขื่อนรัชชประภา 17 14 3 18
5 เขื่อนอุบลรัตน์ 17 15 2 12
6 เขื่อนปากมูล 20 13 7 35
7 เขื่อนน้ำพุง 4 4 0 0
8 เหมืองแม่เมาะ 5 5 0 0