เลือกสถานีกรอกข้อมูลฝนคาดการณ์

ลำดับที่
ว/ด/ป : เวลา
ฝน (มม.)
1
25-08-2019
2
26-08-2019
3
27-08-2019