เลือกสถานีกรอกข้อมูลฝนคาดการณ์

ลำดับที่
ว/ด/ป : เวลา
ฝน (มม.)
1
18-02-2019
2
19-02-2019
3
20-02-2019