ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม (ล้าน ลบ.ม.)
01 มกราคม - 22 ตุลาคม 2562

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
ภูมิพล สิริกิติ์ ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ อุบลรัตน์ สิรินธร รัชชประภา บางลาง
ปริมาณน้ำสะสม ณ ปีน้ำต่ำสุด 1,339 (2541) 2,614 (2530) 1,608 (2541) 486 (2527) 532 (2536) 772 (2541) 98 (2539) 453 (2559)
ปริมาณน้ำสะสมต่ำสุด ณ ช่วงเวลานี้ 1,339 (2541) 2,610 (2535) 1,608 (2541) 1,494 (2541) 374 (2562) 772 (2541) 98 (2539) 453 (2559)
ปริมาณน้ำสะสม ณ ปีน้ำสูงสุด 11,324 (2554) 10,479 (2554) 6,823 (2554) 8,560 (2537) 5,804 (2521) 2,469 (2557) 3,359 (2561) 1,799 (2560)
ปริมาณน้ำสะสมสูงสุด ณ ช่วงเวลานี้ 11,324 (2554) 10,479 (2554) 6,823 (2554) 8,560 (2537) 5,804 (2521) 2,469 (2557) 3,359 (2561) 1,799 (2560)
1 ม.ค. - 22 ต.ค. 60 5,388 5,014 4,165 4,477 5,126 1,963 2,431 1,799
1 ม.ค. - 22 ต.ค. 61 4,106 6,683 5,293 7,734 1,247 1,330 3,359 1,279
1 ม.ค. - 22 ต.ค. 62 2,528 3,611 3,855 5,523 374 1,754 1,826 822
ค่าเฉลี่ย 4,508 5,152 3,957 5,184 2,200 1,592 2,230 994
เทียบกับค่าเฉลี่ย -44%-30%-3%7%-83%10%-18%-17%