ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม
01 มกราคม - 15 พฤศจิกายน 2561

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
ภูมิพล สิริกิติ์ ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ อุบลรัตน์ สิรินธร รัชชประภา บางลาง
รายปีน้ำต่ำที่สุด 1,400 (2541) 2,825 (2530) 1,726 (2541) 729 (2527) 545 (2536) 796 (2541) 104 (2539) 513 (2559)
ต่ำสุดในช่วงเวลานี้ 1,400 (2541) 2,789 (2535) 1,726 (2541) 1,596 (2541) 545 (2536) 796 (2541) 104 (2539) 513 (2559)
รายปีน้ำสูงที่สุด 12,071 (2554) 10,856 (2554) 7,254 (2554) 8,670 (2537) 5,845 (2521) 2,532 (2557) 3,357 (2559) 1,970 (2560)
สูงสุดในช่วงเวลานี้ 12,071 (2554) 10,856 (2554) 7,254 (2554) 8,670 (2537) 5,845 (2521) 2,532 (2557) 3,508 (2561) 1,970 (2560)
1 ม.ค. - 15 พ.ย. 59 3,608 5,693 3,539 3,649 2,683 1,613 3,357 513
1 ม.ค. - 15 พ.ย. 60 6,197 5,349 4,617 4,725 5,595 1,997 2,593 1,970
1 ม.ค. - 15 พ.ย. 61 4,887 6,928 5,664 7,908 1,309 1,357 3,508 1,463
ค่าเฉลี่ย 5,162 5,454 4,386 5,376 2,476 1,644 2,406 1,167
เทียบกับค่าเฉลี่ย -5%27%29%47%-47%-17%46%25%