ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม
01 มกราคม - 20 กันยายน 2560

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
ภูมิพล สิริกิติ์ ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ อุบลรัตน์ สิรินธร รัชชประภา บางลาง
รายปีน้ำต่ำที่สุด 1,113 (2541) 2,054 (2530) 1,119 (2541) 1,018 (2541) 347 (2536) 605 (2541) 89 (2539) 430 (2559)
ต่ำสุดในช่วงเวลานี้ 1,113 (2541) 1,987 (2535) 1,119 (2541) 1,018 (2541) 219 (2515) 553 (2558) 89 (2539) 420 (2529)
1 ม.ค. - 20 ก.ย. 58 1,182 2,572 1,503 3,314 302 553 1,566 919
1 ม.ค. - 20 ก.ย. 59 1,856 4,594 1,654 2,492 865 1,094 2,315 430
1 ม.ค. - 20 ก.ย. 60 3,169 4,063 2,760 3,724 2,945 1,652 2,038 1,597
ค่าเฉลี่ย 3,085 4,311 2,794 4,348 1,375 1,287 1,788 832
เทียบกับค่าเฉลี่ย 3%-6%-1%-14%114%28%14%92%