ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม
01 มกราคม - 22 มกราคม 2561

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
ภูมิพล สิริกิติ์ ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ อุบลรัตน์ สิรินธร รัชชประภา บางลาง
รายปีน้ำต่ำที่สุด 57 (2541) 62 (2530) 57 (2541) 28 (2541) 14 (2536) 1 (2541) 7 (2539) 77 (2559)
ต่ำสุดในช่วงเวลานี้ 2 (2542) 49 (2542) 6 (2545) 17 (2542) 0 (2514) 0 (2516) 7 (2539) 56 (2548)
รายปีน้ำสูงที่สุด 21 (2554) 83 (2554) 102 (2554) 36 (2537) 9 (2521) 12 (2557) 87 (2559) 228 (2560)
สูงสุดในช่วงเวลานี้ 380 (2518) 178 (2555) 136 (2553) 59 (2528) 46 (2555) 30 (2558) 115 (2555) 303 (2550)
1 ม.ค. - 22 ม.ค. 59 10 75 42 30 11 21 87 77
1 ม.ค. - 22 ม.ค. 60 69 137 96 47 28 8 105 228
1 ม.ค. - 22 ม.ค. 61 103 131 102 47 24 11 66 214
ค่าเฉลี่ย 107 97 82 38 16 9 48 135
เทียบกับค่าเฉลี่ย -3%35%24%26%46%27%38%59%