ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม (ล้าน ลบ.ม.)
01 มกราคม - 13 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
ภูมิพล สิริกิติ์ ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ อุบลรัตน์ จุฬาภรณ์ สิรินธร น้ำพุง รัชชประภา บางลาง
ปริมาณน้ำสะสม ณ ปีน้ำต่ำสุด 168 (2541) 303 (2530) 247 (2541) 80 (2541) 89 (2562) 5 (2536) 45 (2541) 7 (2520) 153 (2530) 282 (2559)
ปริมาณน้ำสะสมต่ำสุด ณ ช่วงเวลานี้ 48 (2523) 274 (2563) 172 (2559) 44 (2548) 39 (2516) 4 (2548) 26 (2545) 3 (2513) 153 (2530) 193 (2548)
ปริมาณน้ำสะสม ณ ปีน้ำสูงสุด 803 (2554) 657 (2554) 588 (2554) 152 (2537) 76 (2521) 47 (2543) 141 (2557) 10 (2560) 367 (2561) 820 (2560)
ปริมาณน้ำสะสมสูงสุด ณ ช่วงเวลานี้ 897 (2546) 803 (2555) 756 (2543) 324 (2543) 516 (2543) 47 (2543) 199 (2550) 20 (2531) 605 (2554) 1,030 (2543)
1 ม.ค. - 13 พ.ค. 62 222 397 347 113 89 22 70 10 399 294
1 ม.ค. - 13 พ.ค. 63 77 274 328 90 44 6 79 7 358 309
1 ม.ค. - 13 พ.ค. 64 200 506 499 222 198 27 75 9 302 970
ค่าเฉลี่ย 344 496 405 155 131 13 82 9 355 466
เทียบกับค่าเฉลี่ย -42%2%23%43%51%109%-8%-9%-15%108%