ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม (ล้าน ลบ.ม.)
01 มกราคม - 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
ภูมิพล สิริกิติ์ ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ อุบลรัตน์ สิรินธร รัชชประภา บางลาง
ปริมาณน้ำสะสม ณ ปีน้ำต่ำสุด 246 (2541) 605 (2530) 494 (2541) 365 (2541) 201 (2536) 173 (2541) 73 (2539) 358 (2559)
ปริมาณน้ำสะสมต่ำสุด ณ ช่วงเวลานี้ 181 (2553) 490 (2535) 486 (2536) 342 (2553) 131 (2515) 140 (2520) 72 (2540) 328 (2541)
ปริมาณน้ำสะสม ณ ปีน้ำสูงสุด 2,862 (2554) 3,323 (2554) 1,728 (2554) 1,906 (2537) 848 (2521) 839 (2557) 1,253 (2561) 1,165 (2560)
ปริมาณน้ำสะสมสูงสุด ณ ช่วงเวลานี้ 2,862 (2554) 3,323 (2554) 2,012 (2549) 2,795 (2549) 2,380 (2543) 1,212 (2543) 1,803 (2555) 1,310 (2543)
1 ม.ค. - 18 ก.ค. 60 1,095 1,262 949 1,040 1,167 725 1,197 1,165
1 ม.ค. - 18 ก.ค. 61 1,249 1,907 1,514 1,983 656 405 1,253 835
1 ม.ค. - 18 ก.ค. 62 303 652 789 704 193 163 742 475
ค่าเฉลี่ย 1,009 1,380 1,004 1,241 502 419 911 649
เทียบกับค่าเฉลี่ย -70%-53%-21%-43%-62%-61%-19%-27%