ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม (ล้าน ลบ.ม.)
01 มกราคม - 22 ตุลาคม 2564

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
ภูมิพล สิริกิติ์ ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ อุบลรัตน์ จุฬาภรณ์ สิรินธร น้ำพุง รัชชประภา บางลาง
ปริมาณน้ำสะสม ณ ปีน้ำต่ำสุด 1,339 (2541) 2,614 (2530) 1,608 (2541) 1,494 (2541) 374 (2562) 45 (2536) 772 (2541) 53 (2520) 1,071 (2530) 453 (2559)
ปริมาณน้ำสะสมต่ำสุด ณ ช่วงเวลานี้ 1,339 (2541) 2,610 (2535) 1,608 (2541) 1,494 (2541) 374 (2562) 45 (2536) 772 (2541) 53 (2520) 1,071 (2530) 453 (2559)
ปริมาณน้ำสะสม ณ ปีน้ำสูงสุด 11,324 (2554) 10,479 (2554) 6,823 (2554) 8,560 (2537) 5,804 (2521) 343 (2543) 2,567 (2557) 301 (2560) 3,359 (2561) 1,799 (2560)
ปริมาณน้ำสะสมสูงสุด ณ ช่วงเวลานี้ 11,324 (2554) 10,479 (2554) 6,823 (2554) 8,560 (2537) 5,804 (2521) 343 (2543) 2,567 (2557) 301 (2560) 3,359 (2561) 1,799 (2560)
1 ม.ค. - 22 ต.ค. 62 2,528 3,611 3,851 5,523 374 53 1,754 102 1,826 822
1 ม.ค. - 22 ต.ค. 63 2,040 4,246 2,586 2,120 1,154 165 1,031 83 1,727 1,288
1 ม.ค. - 22 ต.ค. 64 4,174 3,154 5,920 5,617 3,114 324 1,100 99 2,468 1,661
ค่าเฉลี่ย 4,452 5,092 3,971 5,107 2,192 147 1,562 126 2,300 1,020
เทียบกับค่าเฉลี่ย -6%-38%49%10%42%121%-30%-21%7%63%