ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม
01 มกราคม - 18 กันยายน 2561

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
ภูมิพล สิริกิติ์ ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ อุบลรัตน์ สิรินธร รัชชประภา บางลาง
รายปีน้ำต่ำที่สุด 1,067 (2541) 2,011 (2530) 1,078 (2541) 984 (2541) 333 (2536) 564 (2541) 89 (2539) 429 (2559)
ต่ำสุดในช่วงเวลานี้ 1,067 (2541) 1,917 (2535) 1,078 (2541) 984 (2541) 217 (2515) 543 (2558) 89 (2539) 417 (2529)
รายปีน้ำสูงที่สุด 7,823 (2554) 8,600 (2554) 5,093 (2554) 7,841 (2537) 2,656 (2521) 2,250 (2557) 2,271 (2559) 1,576 (2560)
สูงสุดในช่วงเวลานี้ 7,823 (2554) 8,600 (2554) 5,093 (2554) 7,841 (2537) 3,611 (2543) 2,250 (2557) 2,863 (2561) 1,576 (2560)
1 ม.ค. - 18 ก.ย. 59 1,738 4,507 1,601 2,440 799 1,051 2,271 429
1 ม.ค. - 18 ก.ย. 60 3,022 3,998 2,717 3,688 2,889 1,640 2,025 1,576
1 ม.ค. - 18 ก.ย. 61 3,009 5,858 4,495 7,164 1,042 1,205 2,863 939
ค่าเฉลี่ย 2,971 4,266 2,805 4,361 1,302 1,254 1,789 828
เทียบกับค่าเฉลี่ย 1%37%60%64%-20%-4%60%13%