ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม (ล้าน ลบ.ม.)
01 มกราคม - 24 สิงหาคม 2562

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
ภูมิพล สิริกิติ์ ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ อุบลรัตน์ สิรินธร รัชชประภา บางลาง
ปริมาณน้ำสะสม ณ ปีน้ำต่ำสุด 423 (2541) 1,229 (2530) 772 (2541) 650 (2541) 242 (2536) 431 (2541) 83 (2539) 400 (2559)
ปริมาณน้ำสะสมต่ำสุด ณ ช่วงเวลานี้ 423 (2541) 1,229 (2530) 768 (2526) 650 (2541) 157 (2515) 346 (2553) 83 (2539) 384 (2529)
ปริมาณน้ำสะสม ณ ปีน้ำสูงสุด 5,337 (2554) 6,690 (2554) 3,565 (2554) 6,309 (2537) 2,103 (2521) 1,813 (2557) 2,432 (2561) 1,348 (2560)
ปริมาณน้ำสะสมสูงสุด ณ ช่วงเวลานี้ 5,337 (2554) 6,690 (2554) 3,848 (2537) 6,309 (2537) 2,711 (2543) 1,813 (2557) 2,432 (2561) 1,436 (2543)
1 ม.ค. - 24 ส.ค. 60 2,081 2,731 2,071 2,881 2,137 1,408 1,840 1,348
1 ม.ค. - 24 ส.ค. 61 2,414 4,600 3,396 5,642 931 906 2,432 892
1 ม.ค. - 24 ส.ค. 62 868 1,983 1,940 2,891 214 538 1,221 569
ค่าเฉลี่ย 1,841 2,981 2,040 3,329 798 872 1,423 740
เทียบกับค่าเฉลี่ย -53%-33%-5%-13%-73%-38%-14%-23%