ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม (ล้าน ลบ.ม.)
01 มกราคม - 26 มกราคม 2565

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
ภูมิพล สิริกิติ์ ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ อุบลรัตน์ จุฬาภรณ์ สิรินธร น้ำพุง รัชชประภา บางลาง
ปริมาณน้ำสะสม ณ ปีน้ำต่ำสุด 67 (2541) 68 (2530) 65 (2541) 30 (2541) 13 (2562) 1 (2536) 2 (2541) 1 (2520) 26 (2530) 91 (2559)
ปริมาณน้ำสะสมต่ำสุด ณ ช่วงเวลานี้ 3 (2542) 47 (2565) 45 (2542) 22 (2542) 0 (2514) 0 (2564) 0 (2516) 0 (2513) 26 (2548) 63 (2548)
ปริมาณน้ำสะสม ณ ปีน้ำสูงสุด 22 (2554) 101 (2554) 79 (2554) 37 (2537) 10 (2521) 2 (2543) 25 (2557) 1 (2560) 87 (2561) 291 (2560)
ปริมาณน้ำสะสมสูงสุด ณ ช่วงเวลานี้ 416 (2518) 196 (2555) 151 (2525) 67 (2528) 52 (2535) 6 (2562) 45 (2558) 3 (2555) 126 (2555) 556 (2564)
1 ม.ค. - 26 ม.ค. 63 22 63 82 34 3 1 8 1 51 71
1 ม.ค. - 26 ม.ค. 64 7 58 70 24 16 0 8 1 38 556
1 ม.ค. - 26 ม.ค. 65 44 47 146 52 29 3 34 2 72 165
ค่าเฉลี่ย 114 108 95 42 18 2 10 1 57 160
เทียบกับค่าเฉลี่ย -61%-57%54%24%61%81%233%16%27%3%