ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม (ล้าน ลบ.ม.)
01 มกราคม - 03 เมษายน 2563

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
ภูมิพล สิริกิติ์ ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ อุบลรัตน์ จุฬาภรณ์ สิรินธร น้ำพุง รัชชประภา บางลาง
ปริมาณน้ำสะสม ณ ปีน้ำต่ำสุด 159 (2541) 216 (2530) 187 (2541) 55 (2541) 61 (2562) 3 (2541) 22 (2539) 3 (2559) 42 (2536) 252 (2520)
ปริมาณน้ำสะสมต่ำสุด ณ ช่วงเวลานี้ 7 (2542) 164 (2534) 150 (2542) 55 (2541) 5 (2516) 0 (2516) 0 (2540) 1 (2548) 38 (2542) 145 (2516)
ปริมาณน้ำสะสม ณ ปีน้ำสูงสุด 195 (2554) 361 (2554) 379 (2554) 76 (2537) 34 (2521) 2 (2557) 67 (2561) 6 (2560) 239 (2543) 557 (2545)
ปริมาณน้ำสะสมสูงสุด ณ ช่วงเวลานี้ 794 (2546) 516 (2546) 415 (2546) 173 (2528) 236 (2546) 17 (2558) 91 (2554) 94 (2555) 400 (2562) 663 (2546)
1 ม.ค. - 03 เม.ษ. 61 194 429 343 139 85 14 76 14 239 485
1 ม.ค. - 03 เม.ษ. 62 175 312 269 98 61 17 14 6 239 232
1 ม.ค. - 03 เม.ษ. 63 48 173 217 57 25 2 59 4 228 223
ค่าเฉลี่ย 238 330 269 104 75 6 45 7 204 333
เทียบกับค่าเฉลี่ย -80%-48%-20%-45%-66%-65%33%-39%12%-33%