ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม (ล้าน ลบ.ม.)
01 มกราคม - 21 กันยายน 2563

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
ภูมิพล สิริกิติ์ ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ อุบลรัตน์ จุฬาภรณ์ สิรินธร น้ำพุง รัชชประภา บางลาง
ปริมาณน้ำสะสม ณ ปีน้ำต่ำสุด 1,130 (2541) 2,076 (2530) 1,140 (2541) 1,039 (2541) 366 (2562) 29 (2536) 627 (2541) 50 (2520) 89 (2539) 431 (2559)
ปริมาณน้ำสะสมต่ำสุด ณ ช่วงเวลานี้ 1,130 (2541) 2,017 (2535) 1,140 (2541) 1,039 (2541) 220 (2515) 29 (2536) 560 (2558) 31 (2525) 89 (2539) 422 (2529)
ปริมาณน้ำสะสม ณ ปีน้ำสูงสุด 8,053 (2554) 8,937 (2554) 5,291 (2554) 7,936 (2537) 2,903 (2521) 291 (2543) 2,360 (2557) 289 (2545) 2,975 (2561) 1,606 (2560)
ปริมาณน้ำสะสมสูงสุด ณ ช่วงเวลานี้ 8,053 (2554) 8,937 (2554) 5,291 (2554) 7,936 (2537) 3,933 (2523) 291 (2543) 2,360 (2557) 289 (2545) 2,975 (2561) 1,606 (2560)
1 ม.ค. - 21 ก.ย. 61 3,140 6,065 4,594 7,265 1,081 146 1,231 171 2,975 947
1 ม.ค. - 21 ก.ย. 62 1,992 3,316 3,156 5,052 366 50 1,544 97 1,633 629
1 ม.ค. - 21 ก.ย. 63 1,287 3,586 1,373 1,317 363 80 706 67 1,148 1,087
ค่าเฉลี่ย 3,084 4,351 2,880 4,397 1,361 93 1,306 109 1,814 840
เทียบกับค่าเฉลี่ย -58%-18%-52%-70%-73%-14%-46%-39%-37%29%