ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม (ล้าน ลบ.ม.)
01 มกราคม - 19 เมษายน 2567

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
ภูมิพล สิริกิติ์ ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ อุบลรัตน์ จุฬาภรณ์ สิรินธร น้ำพุง รัชชประภา บางลาง
ปริมาณน้ำสะสม ณ ปีน้ำต่ำสุด 160 (2541) 240 (2530) 211 (2541) 55 (2541) 73 (2562) 4 (2536) 30 (2541) 5 (2520) 97 (2530) 267 (2559)
ปริมาณน้ำสะสมต่ำสุด ณ ช่วงเวลานี้ 3 (2547) 188 (2534) 166 (2559) 34 (2548) 11 (2516) 2 (2548) 0 (2516) 2 (2513) 97 (2530) 168 (2548)
ปริมาณน้ำสะสม ณ ปีน้ำสูงสุด 316 (2554) 429 (2554) 447 (2554) 81 (2537) 44 (2521) 11 (2543) 109 (2557) 7 (2560) 276 (2561) 840 (2565)
ปริมาณน้ำสะสมสูงสุด ณ ช่วงเวลานี้ 786 (2546) 586 (2555) 524 (2565) 233 (2543) 184 (2551) 19 (2565) 126 (2565) 15 (2561) 454 (2554) 870 (2564)
1 ม.ค. - 19 เม.ษ. 65 143 358 524 167 136 19 126 6 434 840
1 ม.ค. - 19 เม.ษ. 66 245 316 357 89 87 16 42 5 220 610
1 ม.ค. - 19 เม.ษ. 67 106 283 299 86 66 9 64 3 216 468
ค่าเฉลี่ย 250 378 315 112 86 8 53 6 255 410
เทียบกับค่าเฉลี่ย -57%-25%-5%-23%-23%13%21%-54%-15%14%