ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม (ล้าน ลบ.ม.)
01 มกราคม - 25 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
ภูมิพล สิริกิติ์ ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ อุบลรัตน์ สิรินธร รัชชประภา บางลาง
ปริมาณน้ำสะสม ณ ปีน้ำต่ำสุด 172 (2541) 342 (2530) 276 (2541) 98 (2541) 125 (2536) 55 (2541) 60 (2539) 306 (2559)
ปริมาณน้ำสะสมต่ำสุด ณ ช่วงเวลานี้ 54 (2559) 305 (2535) 211 (2559) 98 (2541) 56 (2516) 41 (2516) 57 (2540) 230 (2548)
ปริมาณน้ำสะสม ณ ปีน้ำสูงสุด 1,309 (2554) 881 (2554) 723 (2554) 174 (2537) 95 (2521) 144 (2557) 421 (2561) 915 (2560)
ปริมาณน้ำสะสมสูงสุด ณ ช่วงเวลานี้ 1,309 (2554) 978 (2549) 957 (2543) 617 (2545) 1,045 (2543) 320 (2551) 776 (2551) 1,104 (2543)
1 ม.ค. - 25 พ.ค. 60 443 621 440 248 417 184 589 915
1 ม.ค. - 25 พ.ค. 61 388 799 652 227 286 137 421 667
1 ม.ค. - 25 พ.ค. 62 259 428 385 128 120 77 445 325
ค่าเฉลี่ย 476 600 478 236 186 121 415 502
เทียบกับค่าเฉลี่ย -45%-29%-19%-46%-35%-37%7%-35%