ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม (ล้าน ลบ.ม.)
01 มกราคม - 04 ธันวาคม 2563

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
ภูมิพล สิริกิติ์ ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ อุบลรัตน์ จุฬาภรณ์ สิรินธร น้ำพุง รัชชประภา บางลาง
ปริมาณน้ำสะสม ณ ปีน้ำต่ำสุด 1,447 (2541) 2,928 (2530) 1,805 (2541) 1,643 (2541) 379 (2562) 47 (2536) 809 (2541) 54 (2520) 1,324 (2530) 581 (2559)
ปริมาณน้ำสะสมต่ำสุด ณ ช่วงเวลานี้ 1,447 (2541) 2,886 (2535) 1,805 (2541) 1,643 (2541) 379 (2562) 47 (2536) 809 (2541) 54 (2520) 1,324 (2530) 581 (2559)
ปริมาณน้ำสะสม ณ ปีน้ำสูงสุด 12,403 (2554) 11,037 (2554) 7,434 (2554) 8,707 (2537) 5,863 (2521) 369 (2543) 2,650 (2557) 306 (2560) 3,590 (2561) 2,413 (2560)
ปริมาณน้ำสะสมสูงสุด ณ ช่วงเวลานี้ 12,403 (2554) 11,037 (2554) 7,434 (2554) 8,707 (2537) 5,863 (2521) 369 (2543) 2,650 (2557) 306 (2560) 3,590 (2561) 2,413 (2560)
1 ม.ค. - 04 ธ.ค. 61 5,041 7,060 5,809 7,983 1,320 195 1,380 185 3,590 1,556
1 ม.ค. - 04 ธ.ค. 62 2,783 3,811 4,150 5,672 379 54 1,789 105 2,015 1,152
1 ม.ค. - 04 ธ.ค. 63 2,492 4,499 3,146 2,454 1,582 187 1,213 92 2,042 1,706
ค่าเฉลี่ย 5,333 5,528 4,505 5,363 2,452 160 1,637 132 2,563 1,358
เทียบกับค่าเฉลี่ย -53%-19%-30%-54%-35%17%-26%-31%-20%26%