ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม
01 มกราคม - 20 พฤษภาคม 2561

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
ภูมิพล สิริกิติ์ ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ อุบลรัตน์ สิรินธร รัชชประภา บางลาง
รายปีน้ำต่ำที่สุด 170 (2541) 332 (2530) 260 (2541) 90 (2541) 117 (2536) 50 (2541) 59 (2539) 298 (2559)
ต่ำสุดในช่วงเวลานี้ 48 (2523) 296 (2535) 159 (2545) 90 (2541) 49 (2516) 31 (2516) 55 (2540) 204 (2548)
รายปีน้ำสูงที่สุด 1,135 (2554) 794 (2554) 683 (2554) 165 (2537) 90 (2521) 142 (2557) 303 (2559) 872 (2560)
สูงสุดในช่วงเวลานี้ 1,153 (2550) 866 (2555) 818 (2543) 564 (2545) 715 (2543) 251 (2550) 737 (2551) 1,073 (2543)
1 ม.ค. - 20 พ.ค. 59 54 390 208 117 65 96 303 298
1 ม.ค. - 20 พ.ค. 60 347 588 415 234 273 168 556 872
1 ม.ค. - 20 พ.ค. 61 347 745 591 202 241 129 399 635
ค่าเฉลี่ย 423 556 446 206 162 107 384 487
เทียบกับค่าเฉลี่ย -18%34%32%-2%49%21%4%30%