ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม (ล้าน ลบ.ม.)
01 มกราคม - 18 มีนาคม 2562

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
ภูมิพล สิริกิติ์ ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ อุบลรัตน์ สิรินธร รัชชประภา บางลาง
ปริมาณน้ำสะสม ณ ปีน้ำต่ำสุด 147 (2541) 187 (2530) 167 (2541) 54 (2541) 56 (2536) 21 (2541) 35 (2539) 236 (2559)
ปริมาณน้ำสะสมต่ำสุด ณ ช่วงเวลานี้ 6 (2542) 150 (2534) 120 (2559) 52 (2542) 2 (2516) 0 (2516) 31 (2540) 114 (2548)
ปริมาณน้ำสะสม ณ ปีน้ำสูงสุด 100 (2554) 309 (2554) 341 (2554) 67 (2537) 24 (2521) 55 (2557) 189 (2561) 482 (2560)
ปริมาณน้ำสะสมสูงสุด ณ ช่วงเวลานี้ 714 (2546) 434 (2555) 341 (2554) 149 (2543) 129 (2519) 83 (2558) 290 (2555) 583 (2555)
1 ม.ค. - 18 มี.ค. 60 115 306 206 101 78 53 242 482
1 ม.ค. - 18 มี.ค. 61 183 372 297 118 74 58 189 438
1 ม.ค. - 18 มี.ค. 62 150 255 230 86 43 7 185 207
ค่าเฉลี่ย 222 286 232 92 59 34 152 293
เทียบกับค่าเฉลี่ย -32%-11%-1%-7%-27%-79%22%-29%