ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม (ล้าน ลบ.ม.)
01 มกราคม - 02 กรกฎาคม 2563

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
ภูมิพล สิริกิติ์ ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ อุบลรัตน์ จุฬาภรณ์ สิรินธร น้ำพุง รัชชประภา บางลาง
ปริมาณน้ำสะสม ณ ปีน้ำต่ำสุด 179 (2541) 546 (2530) 395 (2541) 239 (2541) 185 (2562) 10 (2536) 126 (2541) 9 (2520) 69 (2539) 342 (2559)
ปริมาณน้ำสะสมต่ำสุด ณ ช่วงเวลานี้ 116 (2553) 410 (2535) 366 (2559) 186 (2563) 89 (2515) 10 (2536) 73 (2520) 8 (2559) 67 (2540) 299 (2541)
ปริมาณน้ำสะสม ณ ปีน้ำสูงสุด 2,437 (2554) 2,387 (2554) 1,416 (2554) 785 (2537) 187 (2521) 1,111 (2544) 633 (2557) 44 (2545) 836 (2561) 1,089 (2560)
ปริมาณน้ำสะสมสูงสุด ณ ช่วงเวลานี้ 2,437 (2554) 2,387 (2554) 1,637 (2543) 1,744 (2528) 2,027 (2543) 1,111 (2544) 840 (2546) 188 (2546) 1,560 (2555) 1,280 (2543)
1 ม.ค. - 02 ก.ค. 61 1,133 1,522 1,199 1,219 582 62 256 29 836 800
1 ม.ค. - 02 ก.ค. 62 290 604 598 399 185 32 135 21 666 438
1 ม.ค. - 02 ก.ค. 63 139 613 454 186 90 13 139 18 527 501
ค่าเฉลี่ย 845 1,022 777 767 408 54 317 29 723 608
เทียบกับค่าเฉลี่ย -84%-40%-42%-76%-78%-75%-56%-39%-27%-17%