ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม (ล้าน ลบ.ม.)
01 มกราคม - 07 มีนาคม 2564

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
ภูมิพล สิริกิติ์ ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ อุบลรัตน์ จุฬาภรณ์ สิรินธร น้ำพุง รัชชประภา บางลาง
ปริมาณน้ำสะสม ณ ปีน้ำต่ำสุด 136 (2541) 166 (2530) 149 (2541) 53 (2541) 37 (2562) 2 (2536) 21 (2541) 2 (2520) 55 (2530) 221 (2559)
ปริมาณน้ำสะสมต่ำสุด ณ ช่วงเวลานี้ 3 (2547) 122 (2563) 105 (2559) 32 (2548) 0 (2515) 0 (2542) 0 (2516) 0 (2513) 55 (2530) 107 (2548)
ปริมาณน้ำสะสม ณ ปีน้ำสูงสุด 35 (2554) 250 (2554) 294 (2554) 58 (2537) 20 (2521) 2 (2543) 56 (2557) 2 (2560) 171 (2561) 461 (2560)
ปริมาณน้ำสะสมสูงสุด ณ ช่วงเวลานี้ 612 (2546) 395 (2555) 305 (2543) 129 (2543) 104 (2519) 14 (2562) 76 (2558) 11 (2561) 243 (2555) 729 (2564)
1 ม.ค. - 07 มี.ค. 62 146 234 217 85 37 14 7 5 162 192
1 ม.ค. - 07 มี.ค. 63 40 122 173 47 14 2 41 3 143 181
1 ม.ค. - 07 มี.ค. 64 28 181 162 48 43 3 30 4 105 729
ค่าเฉลี่ย 197 247 206 79 47 4 26 4 131 278
เทียบกับค่าเฉลี่ย -86%-27%-21%-39%-8%-22%14%-5%-20%163%