ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม
01 มกราคม - 15 กรกฎาคม 2561

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
ภูมิพล สิริกิติ์ ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ อุบลรัตน์ สิรินธร รัชชประภา บางลาง
รายปีน้ำต่ำที่สุด 235 (2541) 600 (2530) 482 (2541) 351 (2541) 197 (2536) 168 (2541) 73 (2539) 350 (2559)
ต่ำสุดในช่วงเวลานี้ 177 (2553) 454 (2535) 452 (2536) 317 (2553) 131 (2515) 126 (2520) 71 (2540) 322 (2541)
รายปีน้ำสูงที่สุด 2,764 (2554) 2,937 (2554) 1,689 (2554) 1,637 (2537) 720 (2521) 789 (2557) 1,014 (2559) 1,156 (2560)
สูงสุดในช่วงเวลานี้ 2,764 (2554) 2,937 (2554) 1,933 (2549) 2,566 (2549) 2,307 (2543) 1,123 (2543) 1,775 (2555) 1,305 (2543)
1 ม.ค. - 15 ก.ค. 59 341 1,229 517 727 197 550 1,014 350
1 ม.ค. - 15 ก.ค. 60 1,052 1,069 892 851 1,150 666 1,142 1,156
1 ม.ค. - 15 ก.ค. 61 1,214 1,810 1,398 1,746 634 355 1,166 830
ค่าเฉลี่ย 988 1,318 955 1,165 489 401 883 647
เทียบกับค่าเฉลี่ย 23%37%46%50%30%-11%32%28%