ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม (ล้าน ลบ.ม.)
01 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
ภูมิพล สิริกิติ์ ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ อุบลรัตน์ สิรินธร รัชชประภา บางลาง
ปริมาณน้ำสะสม ณ ปีน้ำต่ำสุด 119 (2541) 124 (2530) 125 (2541) 49 (2541) 27 (2562) 12 (2541) 21 (2539) 187 (2559)
ปริมาณน้ำสะสมต่ำสุด ณ ช่วงเวลานี้ 4 (2542) 93 (2563) 81 (2559) 36 (2542) 0 (2514) 0 (2516) 19 (2540) 90 (2548)
ปริมาณน้ำสะสม ณ ปีน้ำสูงสุด 26 (2554) 192 (2554) 217 (2554) 54 (2537) 13 (2521) 38 (2557) 143 (2561) 409 (2560)
ปริมาณน้ำสะสมสูงสุด ณ ช่วงเวลานี้ 562 (2546) 322 (2555) 253 (2532) 109 (2532) 79 (2535) 53 (2558) 185 (2555) 433 (2555)
1 ม.ค. - 20 ก.พ. 61 160 235 203 87 43 28 143 357
1 ม.ค. - 20 ก.พ. 62 140 198 182 75 27 6 125 169
1 ม.ค. - 20 ก.พ. 63 33 93 136 47 11 28 100 149
ค่าเฉลี่ย 180 201 170 70 36 20 99 227
เทียบกับค่าเฉลี่ย -82%-54%-20%-34%-69%40%1%-35%