ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม (ล้าน ลบ.ม.)
01 มกราคม - 17 มกราคม 2562

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
ภูมิพล สิริกิติ์ ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ อุบลรัตน์ สิรินธร รัชชประภา บางลาง
ปริมาณน้ำสะสม ณ ปีน้ำต่ำสุด 49 (2541) 46 (2530) 44 (2541) 23 (2541) 12 (2536) 1 (2541) 5 (2539) 59 (2559)
ปริมาณน้ำสะสมต่ำสุด ณ ช่วงเวลานี้ 2 (2542) 39 (2542) 27 (2530) 10 (2542) 0 (2514) 0 (2533) 5 (2539) 44 (2536)
ปริมาณน้ำสะสม ณ ปีน้ำสูงสุด 19 (2554) 67 (2554) 55 (2554) 31 (2537) 9 (2521) 12 (2557) 52 (2561) 155 (2560)
ปริมาณน้ำสะสมสูงสุด ณ ช่วงเวลานี้ 319 (2518) 139 (2555) 103 (2543) 48 (2553) 41 (2535) 24 (2558) 91 (2560) 271 (2550)
1 ม.ค. - 17 ม.ค. 60 59 100 85 41 22 6 91 155
1 ม.ค. - 17 ม.ค. 61 84 101 79 38 21 10 52 182
1 ม.ค. - 17 ม.ค. 62 86 93 70 38 8 1 50 83
ค่าเฉลี่ย 88 77 66 30 13 7 38 109
เทียบกับค่าเฉลี่ย -2%20%7%26%-38%-89%31%-24%