ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม
01 มกราคม - 18 พฤศจิกายน 2560

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
ภูมิพล สิริกิติ์ ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ อุบลรัตน์ สิรินธร รัชชประภา บางลาง
รายปีน้ำต่ำที่สุด 1,408 (2541) 2,847 (2530) 1,734 (2541) 747 (2527) 547 (2536) 799 (2541) 105 (2539) 518 (2559)
ต่ำสุดในช่วงเวลานี้ 1,408 (2541) 2,809 (2535) 1,734 (2541) 1,600 (2541) 547 (2536) 799 (2541) 105 (2539) 518 (2559)
รายปีน้ำสูงที่สุด 12,131 (2554) 10,891 (2554) 7,294 (2554) 8,675 (2537) 5,845 (2521) 2,532 (2557) 3,376 (2559) 1,834 (2542)
สูงสุดในช่วงเวลานี้ 12,131 (2554) 10,891 (2554) 7,294 (2554) 8,675 (2537) 5,845 (2521) 2,532 (2557) 3,387 (2554) 1,993 (2560)
1 ม.ค. - 18 พ.ย. 58 1,813 3,578 2,318 4,341 607 877 2,176 1,354
1 ม.ค. - 18 พ.ย. 59 3,659 5,712 3,569 3,666 2,794 1,618 3,376 518
1 ม.ค. - 18 พ.ย. 60 6,245 5,375 4,655 4,746 5,604 2,001 2,612 1,993
ค่าเฉลี่ย 5,228 5,447 4,331 5,313 2,513 1,654 2,388 1,178
เทียบกับค่าเฉลี่ย 19%-1%7%-11%123%21%9%69%