ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม (ล้าน ลบ.ม.)
01 มกราคม - 28 พฤศจิกายน 2566

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
ภูมิพล สิริกิติ์ ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ อุบลรัตน์ จุฬาภรณ์ สิรินธร น้ำพุง รัชชประภา บางลาง
ปริมาณน้ำสะสม ณ ปีน้ำต่ำสุด 1,429 (2541) 2,906 (2530) 1,778 (2541) 1,630 (2541) 379 (2562) 46 (2536) 808 (2541) 54 (2520) 1,288 (2530) 542 (2559)
ปริมาณน้ำสะสมต่ำสุด ณ ช่วงเวลานี้ 1,429 (2541) 2,865 (2535) 1,778 (2541) 1,630 (2541) 379 (2562) 46 (2536) 808 (2541) 54 (2520) 1,288 (2530) 542 (2559)
ปริมาณน้ำสะสม ณ ปีน้ำสูงสุด 12,308 (2554) 10,987 (2554) 7,377 (2554) 8,696 (2537) 5,854 (2521) 368 (2543) 2,635 (2557) 306 (2560) 3,571 (2561) 2,360 (2565)
ปริมาณน้ำสะสมสูงสุด ณ ช่วงเวลานี้ 12,308 (2554) 10,987 (2554) 7,377 (2554) 8,696 (2537) 5,854 (2521) 368 (2543) 2,635 (2557) 306 (2560) 3,571 (2561) 2,360 (2565)
1 ม.ค. - 28 พ.ย. 64 5,143 3,444 6,900 6,045 3,936 363 1,194 107 2,828 2,011
1 ม.ค. - 28 พ.ย. 65 8,155 5,271 5,841 4,251 5,513 234 2,314 117 2,611 2,360
1 ม.ค. - 28 พ.ย. 66 6,387 4,340 4,081 5,809 2,925 112 1,575 175 2,471 1,550
ค่าเฉลี่ย 5,333 5,423 4,542 5,348 2,538 164 1,637 132 2,543 1,344
เทียบกับค่าเฉลี่ย 20%-20%-10%9%15%-32%-4%33%-3%15%