ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม
01 มกราคม - 18 มีนาคม 2561

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
ภูมิพล สิริกิติ์ ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ อุบลรัตน์ สิรินธร รัชชประภา บางลาง
รายปีน้ำต่ำที่สุด 147 (2541) 187 (2530) 167 (2541) 54 (2541) 56 (2536) 21 (2541) 35 (2539) 236 (2559)
ต่ำสุดในช่วงเวลานี้ 6 (2542) 150 (2534) 50 (2545) 52 (2542) 2 (2516) 0 (2516) 31 (2540) 114 (2548)
รายปีน้ำสูงที่สุด 100 (2554) 309 (2554) 334 (2554) 67 (2537) 24 (2521) 55 (2557) 164 (2559) 482 (2560)
สูงสุดในช่วงเวลานี้ 714 (2546) 434 (2555) 334 (2554) 149 (2543) 129 (2519) 83 (2558) 290 (2555) 583 (2555)
1 ม.ค. - 18 มี.ค. 59 50 244 120 86 30 52 164 236
1 ม.ค. - 18 มี.ค. 60 115 306 206 101 78 53 242 482
1 ม.ค. - 18 มี.ค. 61 183 372 297 118 74 58 189 438
ค่าเฉลี่ย 223 287 230 93 59 35 151 295
เทียบกับค่าเฉลี่ย -18%30%29%27%26%66%25%48%