ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม (ล้าน ลบ.ม.)
01 มกราคม - 25 กรกฎาคม 2564

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
ภูมิพล สิริกิติ์ ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ อุบลรัตน์ จุฬาภรณ์ สิรินธร น้ำพุง รัชชประภา บางลาง
ปริมาณน้ำสะสม ณ ปีน้ำต่ำสุด 259 (2541) 630 (2530) 514 (2541) 386 (2541) 194 (2562) 11 (2536) 186 (2541) 12 (2520) 430 (2530) 375 (2559)
ปริมาณน้ำสะสมต่ำสุด ณ ช่วงเวลานี้ 191 (2563) 630 (2530) 514 (2541) 284 (2563) 109 (2563) 11 (2536) 158 (2520) 12 (2520) 430 (2530) 340 (2541)
ปริมาณน้ำสะสม ณ ปีน้ำสูงสุด 3,134 (2554) 3,790 (2554) 2,037 (2554) 2,499 (2537) 1,039 (2521) 136 (2543) 1,218 (2557) 75 (2560) 1,400 (2561) 1,181 (2560)
ปริมาณน้ำสะสมสูงสุด ณ ช่วงเวลานี้ 3,134 (2554) 3,790 (2554) 2,236 (2549) 3,088 (2549) 2,489 (2543) 136 (2543) 1,296 (2543) 75 (2560) 1,861 (2555) 1,313 (2543)
1 ม.ค. - 25 ก.ค. 62 309 678 844 792 194 37 218 24 867 501
1 ม.ค. - 25 ก.ค. 63 191 876 585 284 109 24 236 22 580 626
1 ม.ค. - 25 ก.ค. 64 584 1,376 1,134 1,450 601 98 306 43 883 1,289
ค่าเฉลี่ย 1,066 1,586 1,113 1,486 528 38 470 37 1,016 680
เทียบกับค่าเฉลี่ย -45%-13%2%-2%14%159%-35%17%-13%89%