เขื่อน

ปริมาณน้ำกักเก็บ

ปริมาณน้ำใช้งานได้

น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปีก่อน

น้ำไหลเข้า

น้ำระบาย

น้ำระบายเทียบ
กับวันก่อนหน้า

MCM

%

MCM

%

MCM

%

MCM

MCM

MCM

เขื่อนภูมิพล

4,617

34

817

8.45

-3,440.51

-80.82

30

7

คงที่

เขื่อนสิริกิติ์

4,223

44

1373

21

-2,816.86

-67.24

67

4.03

คงที่

เขื่อนศรีนครินทร์

14,108

80

3843

51

-1,760.22

-31.41

37

12

คงที่

เขื่อนวชิราลงกรณ

6,318

71

3306

57

-1,773.16

-34.91

79

7.98

คงที่

เขื่อนอุบลรัตน์

533

22

-48.95

-2.65

-143.64

-151.70

1.41

0.5

คงที่

เขื่อนสิรินธร

1,202

61

371

33

65

21

33

0.28

คงที่

เขื่อนจุฬาภรณ์

41

25

3.95

3.12

-56.03

-93.41

0.2

0

คงที่

เขื่อนห้วยกุ่ม

5

26

3.83

20

0.90

31

0

0

คงที่

เขื่อนน้ำพุง

50

30

41

26

-67.03

-61.91

4.57

0

คงที่

เขื่อนรัชชประภา

3,606

64

2254

53

-1,318.45

-36.90

9.85

3.99

คงที่

เขื่อนบางลาง

783

54

506

43

33

6.91

3.93

3.06

คงที่

รวม *

35,537

58

12,492

33

-11,271.86

-47.49

266

39

    *ปริมาณน้ำกักเก็บรวมเขื่อนท่าทุ่งนา

เขื่อน

ความจุ

ปริมาณน้ำกักเก็บ

ปริมาณน้ำใช้งานได้

น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปีก่อน

MCM

MCM

%

MCM

%

MCM

%

เขื่อนภูมิพล

13,462

4,617

34

817

8.45

-3,440.51

-80.82

เขื่อนสิริกิติ์

9,510

4,223

44

1373

21

-2,816.86

-67.24

เขื่อนศรีนครินทร์

17,745

14,108

80

3843

51

-1,760.22

-31.41

เขื่อนวชิราลงกรณ

8,860

6,318

71

3306

57

-1,773.16

-34.91

เขื่อนอุบลรัตน์

2,431

533

22

-48.95

-2.65

-143.64

-151.70

เขื่อนสิรินธร

1,966

1,202

61

371

33

65

21

เขื่อนจุฬาภรณ์

164

41

25

3.95

3.12

-56.03

-93.41

เขื่อนห้วยกุ่ม

20

5

26

3.83

20

0.90

31

เขื่อนน้ำพุง

165

50

30

41

26

-67.03

-61.91

เขื่อนรัชชประภา

5,639

3,606

64

2254

53

-1,318.45

-36.90

เขื่อนบางลาง

1,454

783

54

506

43

33

6.91

รวม

61,417

35,486

58

12,492

32

-11,277.21

-47.49


สถานการณ์อ่างเก็บน้ำ เขื่อน กฟผ.ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 00:00 น.

ไม่มีอ่างฯ ที่อยู่ในเกณฑ์สูงกว่า URC

อ่างฯ ที่อยู่ในเกณฑ์ควบคุม    6    แห่ง

อ่างฯที่อยู่ในเกณฑ์ต่่ำกว่า LRC    4     แห่ง

อ่างฯที่อยู่ในเกณฑ์ต่่ำกว่า Dead Storage    1     แห่ง

กองจัดการทรัพยากรน้ำ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โทร. 68170