เขื่อน

ปริมาณน้ำกักเก็บ

ปริมาณน้ำใช้งานได้

น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปีก่อน

น้ำไหลเข้า

น้ำระบาย

น้ำระบายเทียบ
กับวันก่อนหน้า

MCM

%

MCM

%

MCM

%

MCM

MCM

MCM

เขื่อนภูมิพล

0

0

-3800

-39.33

-9,788.01

-163.46

0

0

ลดลง

เขื่อนสิริกิติ์

0

0

-2850

-42.79

-8,289.33

-152.40

0

0

ลดลง

เขื่อนศรีนครินทร์

0

0

-10265

-137.24

-16,430.05

-266.50

0

0

ลดลง

เขื่อนวชิราลงกรณ

0

0

-3012

-51.5

-7,708.36

-164.13

0

0

ลดลง

เขื่อนอุบลรัตน์

0

0

-581.67

-31.45

-841.00

-324.30

0

0

คงที่

เขื่อนสิรินธร

0

0

-831.38

-73.24

-1,362.35

-256.58

0

0

คงที่

เขื่อนจุฬาภรณ์

0

0

-37.22

-29.42

-110.39

-150.87

0

0

คงที่

เขื่อนห้วยกุ่ม

0

0

-1.51

-8.08

-16.76

-109.92

0

0

คงที่

เขื่อนน้ำพุง

0

0

-8.68

-5.54

-128.31

-107.26

0

0

คงที่

เขื่อนรัชชประภา

0

0

-1351.54

-31.52

-4,797.81

-139.22

0

0

ลดลง

เขื่อนบางลาง

0

0

-276.28

-23.45

-963.15

-140.22

0

0

ลดลง

รวม *

0

0

-23,045

-60

-50,482.30

-183.94

0

0

    *ปริมาณน้ำกักเก็บรวมเขื่อนท่าทุ่งนา

เขื่อน

ความจุ

ปริมาณน้ำกักเก็บ

ปริมาณน้ำใช้งานได้

น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปีก่อน

MCM

MCM

%

MCM

%

MCM

%

เขื่อนภูมิพล

13,462

0

0

-3800

-39.33

-9,788.01

-163.46

เขื่อนสิริกิติ์

9,510

0

0

-2850

-42.79

-8,289.33

-152.40

เขื่อนศรีนครินทร์

17,745

0

0

-10265

-137.24

-16,430.05

-266.50

เขื่อนวชิราลงกรณ

8,860

0

0

-3012

-51.5

-7,708.36

-164.13

เขื่อนอุบลรัตน์

2,431

0

0

-581.67

-31.45

-841.00

-324.30

เขื่อนสิรินธร

1,966

0

0

-831.38

-73.24

-1,362.35

-256.58

เขื่อนจุฬาภรณ์

164

0

0

-37.22

-29.42

-110.39

-150.87

เขื่อนห้วยกุ่ม

20

0

0

-1.51

-8.08

-16.76

-109.92

เขื่อนน้ำพุง

165

0

0

-8.68

-5.54

-128.31

-107.26

เขื่อนรัชชประภา

5,639

0

0

-1351.54

-31.52

-4,797.81

-139.22

เขื่อนบางลาง

1,454

0

0

-276.28

-23.45

-963.15

-140.22

รวม

61,417

0

0

-23,045

-60

-50,435.52

-183.94


สถานการณ์อ่างเก็บน้ำ เขื่อน กฟผ.ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 00:00 น.

ไม่มีอ่างฯ ที่อยู่ในเกณฑ์สูงกว่า URC

ไม่มีอ่างฯ ที่อยู่ในเกณฑ์ควบคุม

ไม่มีอ่างฯที่อยู่ในเกณฑ์ต่่ำกว่า LRC

อ่างฯที่อยู่ในเกณฑ์ต่่ำกว่า Dead Storage    11     แห่ง

กองจัดการทรัพยากรน้ำ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โทร. 68170