เขื่อน

ปริมาณน้ำกักเก็บ

ปริมาณน้ำใช้งานได้

น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปีก่อน

น้ำไหลเข้า

น้ำระบาย

MCM

%

MCM

%

MCM

%

MCM

MCM

เขื่อนภูมิพล

4,154

31

354

3.67

-1,601

-82

0

8.14

เขื่อนสิริกิติ์

3,395

36

545

8.19

-702

-56

6.9

10

เขื่อนศรีนครินทร์

12,292

69

2,027

27

-1,553

-43

0.61

15

เขื่อนวชิราลงกรณ

4,035

46

1,023

17

-491

-32

1.74

13

เขื่อนอุบลรัตน์

328

13

-254

-13.74

-272

-1478

0.32

0.5

เขื่อนสิรินธร

1,010

51

179

16

145

429

0

1.51

เขื่อนจุฬาภรณ์

42

25

4

3.51

-39

-90

0.14

0

เขื่อนห้วยกุ่ม

4

19

2

12

-9

-80

0.05

0

เขื่อนน้ำพุง

39

24

31

19

-17

-36

0.02

0.41

เขื่อนรัชชประภา

2,809

50

1,458

34

-877

-38

3.94

6.01

เขื่อนบางลาง

983

68

707

60

26

4

6.69

3.93

รวม *

29,137

47

6,093

16

-5,392

-47

28

67

    *ปริมาณน้ำกักเก็บรวมเขื่อนท่าทุ่งนา

เขื่อน

ความจุ

ปริมาณน้ำกักเก็บ

ปริมาณน้ำใช้งานได้

น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปีก่อน

MCM

MCM

%

MCM

%

MCM

%

เขื่อนภูมิพล

13,462

4,154

31

354

3.67

-1,601

-82

เขื่อนสิริกิติ์

9,510

3,395

36

545

8.19

-702

-56

เขื่อนศรีนครินทร์

17,745

12,292

69

2027

27

-1,553

-43

เขื่อนวชิราลงกรณ

8,860

4,035

46

1023

17

-491

-32

เขื่อนอุบลรัตน์

2,431

328

13

-254.05

-13.74

-272

-1,478

เขื่อนสิรินธร

1,966

1,010

51

179

16

145

429

เขื่อนจุฬาภรณ์

164

42

25

4.44

3.51

-39

-90

เขื่อนห้วยกุ่ม

20

4

19

2.3

12

-9

-80

เขื่อนน้ำพุง

165

39

24

31

19

-17

-36

เขื่อนรัชชประภา

5,639

2,809

50

1458

34

-877

-38

เขื่อนบางลาง

1,454

983

68

707

60

26

4

รวม

61,417

29,137

47

6,093

16

-5,392

-47


สถานการณ์อ่างเก็บน้ำ เขื่อน กฟผ.ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 00:00 น.

ไม่มีอ่างที่มีปริมาณน้ำสูงกว่า URC

ปริมาณน้ำอยู่ระหว่าง URC-LRC    4    แห่ง

ปริมาณน้ำอยู่ต่ำกว่า LRC    6     แห่ง

ปริมาณน้ำอยู่ต่ำกว่า Dead Storage    1     แห่ง

กองจัดการทรัพยากรน้ำ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โทร. 68170

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
 ขณะนี้มีผู้ Online พร้อมกัน จำนวน : 3 ท่าน