เขื่อน

ปริมาณน้ำกักเก็บ

ปริมาณน้ำใช้งานได้

น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปีก่อน

น้ำไหลเข้า

น้ำระบาย

MCM

%

MCM

%

MCM

%

MCM

MCM

เขื่อนภูมิพล

5,776

43

1,976

20

1,651

508

1.8

17

เขื่อนสิริกิติ์

3,568

38

718

11

180

33

8.32

15

เขื่อนศรีนครินทร์

14,076

79

3,811

51

2,885

312

7.94

15

เขื่อนวชิราลงกรณ

4,628

52

1,616

28

1,046

183

10

20

เขื่อนอุบลรัตน์

881

36

299

16

-6

-2

2.16

5.03

เขื่อนสิรินธร

1,020

52

188

17

-153

-45

3.19

2.51

เขื่อนจุฬาภรณ์

85

52

47

37

-23

-33

0.28

0.53

เขื่อนห้วยกุ่ม

12

58

10

54

-2

-14

0.12

0.8

เขื่อนน้ำพุง

50

30

42

27

-1

-3

0.05

0.51

เขื่อนรัชชประภา

3,040

54

1,688

39

-192

-10

4.88

5.78

เขื่อนบางลาง

1,098

76

822

70

144

21

8.78

8.16

รวม *

34,283

56

11,237

29

5,528

97

65

107

    *ปริมาณน้ำกักเก็บรวมเขื่อนท่าทุ่งนา

เขื่อน

ความจุ

ปริมาณน้ำกักเก็บ

ปริมาณน้ำใช้งานได้

น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปีก่อน

MCM

MCM

%

MCM

%

MCM

%

เขื่อนภูมิพล

13,462

5,776

43

1976

20

1,651

508

เขื่อนสิริกิติ์

9,510

3,568

38

718

11

180

33

เขื่อนศรีนครินทร์

17,745

14,076

79

3811

51

2,885

312

เขื่อนวชิราลงกรณ

8,860

4,628

52

1616

28

1,046

183

เขื่อนอุบลรัตน์

2,431

881

36

299

16

-6

-2

เขื่อนสิรินธร

1,966

1,020

52

188

17

-153

-45

เขื่อนจุฬาภรณ์

164

85

52

47

37

-23

-33

เขื่อนห้วยกุ่ม

20

12

58

10

54

-2

-14

เขื่อนน้ำพุง

165

50

30

42

27

-1

-3

เขื่อนรัชชประภา

5,639

3,040

54

1688

39

-192

-10

เขื่อนบางลาง

1,454

1,098

76

822

70

144

21

รวม

61,417

34,283

56

11,237

29

5,528

97


สถานการณ์อ่างเก็บน้ำ เขื่อน กฟผ.ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น.

อ่างฯ ที่อยู่ในเกณฑ์สูงกว่า URC    1     แห่ง
ปริมาณน้ำอยู่ระหว่าง URC-LRC    9    แห่ง
ปริมาณน้ำอยู่ต่ำกว่า LRC    1     แห่ง
ไม่มีอ่างฯที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่า Dead Storage

กองจัดการทรัพยากรน้ำ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โทร. 68186

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
 ขณะนี้มีผู้ Online พร้อมกัน จำนวน : 2 ท่าน