เขื่อน

ปริมาณน้ำกักเก็บ

ปริมาณน้ำใช้งานได้

น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปีก่อน

น้ำไหลเข้า

น้ำระบาย

MCM

%

MCM

%

MCM

%

MCM

MCM

เขื่อนภูมิพล

5,641

42

1,841

19

-128

-7

0.68

6.45

เขื่อนสิริกิติ์

5,628

59

2,778

42

581

26

3.72

9.11

เขื่อนศรีนครินทร์

13,324

75

3,059

41

-1,941

-39

5.42

7

เขื่อนวชิราลงกรณ

4,825

54

1,813

31

-2,512

-58

0

6.96

เขื่อนอุบลรัตน์

1,586

65

1,005

54

1,005

0

0

0.3

เขื่อนสิรินธร

1,742

89

910

80

-68

-7

0

2.08

เขื่อนจุฬาภรณ์

157

96

119

94

110

1129

0.13

0

เขื่อนห้วยกุ่ม

20

98

18

98

16

937

0.01

0

เขื่อนน้ำพุง

88

53

80

51

-1

-1

0

0.1

เขื่อนรัชชประภา

3,724

66

2,373

55

-96

-4

5.93

0

เขื่อนบางลาง

1,047

72

771

65

99

15

11

0

รวม *

37,830

62

14,786

38

-2,935

-17

33

39

    *ปริมาณน้ำกักเก็บรวมเขื่อนท่าทุ่งนา

เขื่อน

ความจุ

ปริมาณน้ำกักเก็บ

ปริมาณน้ำใช้งานได้

น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปีก่อน

MCM

MCM

%

MCM

%

MCM

%

เขื่อนภูมิพล

13,462

5,641

42

1841

19

-128

-7

เขื่อนสิริกิติ์

9,510

5,628

59

2778

42

581

26

เขื่อนศรีนครินทร์

17,745

13,324

75

3059

41

-1,941

-39

เขื่อนวชิราลงกรณ

8,860

4,825

54

1813

31

-2,512

-58

เขื่อนอุบลรัตน์

2,431

1,586

65

1005

54

1,005

0

เขื่อนสิรินธร

1,966

1,742

89

910

80

-68

-7

เขื่อนจุฬาภรณ์

164

157

96

119

94

110

1,129

เขื่อนห้วยกุ่ม

20

20

98

18

98

16

937

เขื่อนน้ำพุง

165

88

53

80

51

-1

-1

เขื่อนรัชชประภา

5,639

3,724

66

2373

55

-96

-4

เขื่อนบางลาง

1,454

1,047

72

771

65

99

15

รวม

61,417

37,830

62

14,786

38

-2,935

-17


สถานการณ์อ่างเก็บน้ำ เขื่อน กฟผ.ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 00:00 น.

ไม่มีอ่างที่มีปริมาณน้ำสูงกว่า URC

ปริมาณน้ำอยู่ระหว่าง URC-LRC    7    แห่ง

ปริมาณน้ำอยู่ต่ำกว่า LRC    4     แห่ง

ไม่มีอ่างฯที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่า Dead Storage

กองจัดการทรัพยากรน้ำ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โทร. 68170

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
 ขณะนี้มีผู้ Online พร้อมกัน จำนวน : 2 ท่าน