เขื่อน

ปริมาณน้ำกักเก็บ

ปริมาณน้ำใช้งานได้

น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปีก่อน

น้ำไหลเข้า

น้ำระบาย

MCM

%

MCM

%

MCM

%

MCM

MCM

เขื่อนภูมิพล

4,644

34

844

8.73

54

7

1.48

5.94

เขื่อนสิริกิติ์

3,851

40

1,001

15

67

7

6.09

13

เขื่อนศรีนครินทร์

11,749

66

1,484

20

-1,336

-47

2.65

13

เขื่อนวชิราลงกรณ

3,766

43

754

13

-1,040

-58

0

7.07

เขื่อนอุบลรัตน์

902

37

320

17

320

0

3.25

4.03

เขื่อนสิรินธร

1,152

59

320

28

31

11

0

0

เขื่อนจุฬาภรณ์

72

44

35

28

33

1573

0.54

0

เขื่อนห้วยกุ่ม

8

39

6

34

6

949

0.52

0

เขื่อนน้ำพุง

66

40

58

37

1

2

0.03

0.2

เขื่อนรัชชประภา

3,375

60

2,024

47

331

20

7.43

6.92

เขื่อนบางลาง

1,140

78

863

73

119

16

2.83

6.02

รวม *

30,774

50

7,729

20

-1,414

-15

31

62

    *ปริมาณน้ำกักเก็บรวมเขื่อนท่าทุ่งนา

เขื่อน

ความจุ

ปริมาณน้ำกักเก็บ

ปริมาณน้ำใช้งานได้

น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปีก่อน

MCM

MCM

%

MCM

%

MCM

%

เขื่อนภูมิพล

13,462

4,644

34

844

8.73

54

7

เขื่อนสิริกิติ์

9,510

3,851

40

1001

15

67

7

เขื่อนศรีนครินทร์

17,745

11,749

66

1484

20

-1,336

-47

เขื่อนวชิราลงกรณ

8,860

3,766

43

754

13

-1,040

-58

เขื่อนอุบลรัตน์

2,431

902

37

320

17

320

0

เขื่อนสิรินธร

1,966

1,152

59

320

28

31

11

เขื่อนจุฬาภรณ์

164

72

44

35

28

33

1,573

เขื่อนห้วยกุ่ม

20

8

39

6.4

34

6

949

เขื่อนน้ำพุง

165

66

40

58

37

1

2

เขื่อนรัชชประภา

5,639

3,375

60

2024

47

331

20

เขื่อนบางลาง

1,454

1,140

78

863

73

119

16

รวม

61,417

30,774

50

7,729

20

-1,414

-15


สถานการณ์อ่างเก็บน้ำ เขื่อน กฟผ.ณ วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 00:00 น.

ไม่มีอ่างที่มีปริมาณน้ำสูงกว่า URC

ปริมาณน้ำอยู่ระหว่าง URC-LRC    5    แห่ง

ปริมาณน้ำอยู่ต่ำกว่า LRC    6     แห่ง

ไม่มีอ่างฯที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่า Dead Storage

กองจัดการทรัพยากรน้ำ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โทร. 68170

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
 ขณะนี้มีผู้ Online พร้อมกัน จำนวน : 3 ท่าน