ระดับน้ำลำน้ำมูล ช่วงจังหวัดอุบลราชธานี ถึงเขื่อนปากมูล
ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 น.
Q = 324 ลบ.ม./วินาที
Q = 44 ลบ.ม./วินาที
107.73 ม.รทก
107.13 ม.รทก
107.07 ม.รทก
93.18 ม.รทก