ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนภูมิพล - รายเดือน

เขื่อน เลือกปีเพิ่มเติม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
น้ำมากที่สุด 4502441722451,0189291,2942,6463,5812,8131,467616-
P = 0.1 257136971405445807031,5712,4141,8321,0324189,725
P = 0.3 1678457823283794501,0851,7571,3577132966,757
ค่าเฉลี่ย 1235937542212803258451,4321,122555236-
P = 0.7 783317261141812016041,1078873971753,820
P = 0.9 30600073653437546322251102,237
น้ำน้อยที่สุด 0000041904471376936-
2559 23217311503694981,342866491933,865
2560 7922141543138933983