ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนภูมิพล - รายเดือน

เขื่อน เลือกปีเพิ่มเติม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
น้ำมากที่สุด 4502441722451,0189291,2942,6463,5812,8131,467616-
เกณฑ์น้ำมาก 1979449813544315021,1241,8011,4337803287,174
เกณฑ์น้ำเฉลี่ย 1135231492463093398111,3521,1806782515,411
เกณฑ์น้ำน้อย 542221211431902176281,0809494731683,966
น้ำน้อยที่สุด 000004191744471376934-
2566 11173613121131004651,8882,7867882026,611
2567 6227144106