ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนภูมิพล - รายเดือน

เขื่อน เลือกปีเพิ่มเติม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
น้ำมากที่สุด 4502441722451,0189291,2942,6463,5812,8131,467616-
P = 0.1 257136971405445807121,5632,4011,8821,0254189,756
P = 0.3 1678457823283794611,0811,7491,3867072966,778
ค่าเฉลี่ย 1235937542212803368431,4261,141549236-
P = 0.7 783317261141812126051,1038963911753,832
P = 0.9 30600073783467526302201102,245
น้ำน้อยที่สุด 00000419174447137690-
2560 792214154313896227921,1422,37328506,164
2561 0