ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนภูมิพล - รายเดือน

เขื่อน เลือกปีเพิ่มเติม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
น้ำมากที่สุด 4502441722451,0189291,2942,6463,5812,8131,467616-
P = 0.1 256135961385435887171,5562,3891,8781,0224159,734
P = 0.3 1678456823283854661,0791,7351,3877022956,765
ค่าเฉลี่ย 1235837532222853428421,4111,1445442355,296
P = 0.7 793317251161852176061,0879013861753,828
P = 0.9 31500176823507366372141102,243
น้ำน้อยที่สุด 000004191744471376936-
2560 792214154313896227921,1422,3735102026,591
2561 1303428232905976578427121,311964,720