แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูฝน ปี2563
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูฝน ปี (2562/63) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 21 ก.ย. 2563
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 21 ก.ย. 2563 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูฝน * ช่วงฤดูฝน
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 2,550 1,100 980 894
-86
91%
81%
120 895 775 1 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
สิริกิติ์ 1,450 1,260 1,609
349
128%
111%
190 2,507 2,317
รวม 2,550 2,240 2,503
263
112%
98%
310 3,401 3,091
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 4,000 1,600 850 813
-37
96%
51%
750 1,708 957 1 ส.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
วชิราลงกรณ 2,400 1,274 848
-427
67%
35%
1,126 1,059 -66
รวม 4,000 2,124 1,660
-464
78%
42%
1,876 2,767 891
หนองหวาย อุบลรัตน์ 139 139 108 49
-60
45%
35%
30 -86 -116 1 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
ลำโดมน้อย สิรินธร 890 890 596 0
-596
0%
0%
294 647 353 1 พ.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 15 15 12.2 9.6
-2.6
79%
63%
2.9 51 48 1 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 34 34 23.1 31.9
8.7
138%
93%
11 12 - 1 ส.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
- น้ำพุง 60 60 56.1 36.3
-20
65%
60%
3.9 61 57 1 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
- รัชชประภา 0 0 747
747
0%
0%
0.0 1,675 1,675 1 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
ปัตตานี บางลาง 0 0 0
0
0%
0%
0.0 726 726 1 ต.ค. 63 - 3 พ.ค. 64
หมายเหตุ *ไม่รวมปริมาณน้ำไหลเข้าและความสูญเสียอื่นๆ
**แถบสีแดง คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูฝนแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง