สถิติปริมาณน้ำใช้งานได้

เขื่อน วันที่ เดือน


ณ วันที่ 07 มีนาคม 2564
ปริมาตรน้ำ 4,937 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 37%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ 1,137 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 12%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้เฉลี่ย ณ วันเดียวกัน 4,428 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 46%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้สูงสุด ณ วันเดียวกัน 8,618 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 89% ปี 2519
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ต่ำสุด ณ วันเดียวกัน 748 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 8% ปี 2542