สถิติปริมาณน้ำใช้งานได้

เขื่อน วันที่ เดือน


ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564
ปริมาตรน้ำ 7,558 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 56%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ 3,758 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 39%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้เฉลี่ย ณ วันเดียวกัน 5,249 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 54%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้สูงสุด ณ วันเดียวกัน 9,653 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 100% ปี 2554
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ต่ำสุด ณ วันเดียวกัน 1,140 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 12% ปี 2558