สถิติปริมาณน้ำเก็บกัก

เขื่อน วันที่ เดือน


ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2562
ปริมาตรน้ำ 4,617 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 34%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ 817 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 6%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้เฉลี่ย ณ วันเดียวกัน 3,218 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 24%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้สูงสุด ณ วันเดียวกัน 6,249 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 46% ปี 2544
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ต่ำสุด ณ วันเดียวกัน 212 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 2% ปี 2536