สถิติปริมาณน้ำเก็บกัก

เขื่อน วันที่ เดือน


ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ปริมาตรน้ำ 9,783 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 73%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ 5,983 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 44%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้เฉลี่ย ณ วันเดียวกัน 5,805 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 43%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้สูงสุด ณ วันเดียวกัน 9,659 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 72% ปี 2518
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ต่ำสุด ณ วันเดียวกัน 1,219 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 9% ปี 2558