สถิติปริมาณน้ำใช้งานได้

เขื่อน วันที่ เดือน


ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
ปริมาตรน้ำ 10,445 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 78%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ 6,645 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 69%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้เฉลี่ย ณ วันเดียวกัน 5,721 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 59%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้สูงสุด ณ วันเดียวกัน 9,600 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 99% ปี 2545
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ต่ำสุด ณ วันเดียวกัน 1,224 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 13% ปี 2536