สถิติปริมาณน้ำเก็บกัก

เขื่อน วันที่ เดือน


ณ วันที่ 25 เมษายน 2562
ปริมาตรน้ำ 6,636 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 49%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ 2,836 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 21%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้เฉลี่ย ณ วันเดียวกัน 3,433 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 25%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้สูงสุด ณ วันเดียวกัน 7,290 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 54% ปี 2519
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ต่ำสุด ณ วันเดียวกัน 377 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 3% ปี 2542