สถิติปริมาณน้ำเก็บกัก

เขื่อน วันที่ เดือน


ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
ปริมาตรน้ำ 10,889 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 81%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ 7,089 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 53%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้เฉลี่ย ณ วันเดียวกัน 5,825 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 43%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้สูงสุด ณ วันเดียวกัน 9,648 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 72% ปี 2518
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ต่ำสุด ณ วันเดียวกัน 1,230 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 9% ปี 2558