สถิติปริมาณน้ำเก็บกัก

เขื่อน วันที่ เดือน


ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
ปริมาตรน้ำ 5,134 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 38%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ 1,334 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 10%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้เฉลี่ย ณ วันเดียวกัน 4,832 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 36%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้สูงสุด ณ วันเดียวกัน 8,886 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 66% ปี 2519
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ต่ำสุด ณ วันเดียวกัน 859 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 6% ปี 2559