สถิติปริมาณน้ำใช้งานได้

เขื่อน วันที่ เดือน


ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2564
ปริมาตรน้ำ 4,223 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 31%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ 423 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 4%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้เฉลี่ย ณ วันเดียวกัน 2,740 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 28%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้สูงสุด ณ วันเดียวกัน 5,483 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 57% ปี 2518
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ต่ำสุด ณ วันเดียวกัน 109 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 1% ปี 2535