สถิติปริมาณน้ำเก็บกัก

เขื่อน วันที่ เดือน


ณ วันที่ 20 กันยายน 2560
ปริมาตรน้ำ 7,904 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 59%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ 4,104 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 30%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้เฉลี่ย ณ วันเดียวกัน 4,228 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 31%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้สูงสุด ณ วันเดียวกัน 8,150 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 61% ปี 2554
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ต่ำสุด ณ วันเดียวกัน 699 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 5% ปี 2536