สถิติปริมาณน้ำเก็บกัก

เขื่อน วันที่ เดือน


ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561
ปริมาตรน้ำ 9,398 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 70%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ 5,598 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 42%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้เฉลี่ย ณ วันเดียวกัน 5,792 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 43%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้สูงสุด ณ วันเดียวกัน 9,559 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 71% ปี 2545
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ต่ำสุด ณ วันเดียวกัน 1,189 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 9% ปี 2536