สถิติปริมาณน้ำเก็บกัก

เขื่อน วันที่ เดือน


ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
ปริมาตรน้ำ 8,013 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 60%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ 4,213 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 31%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้เฉลี่ย ณ วันเดียวกัน 4,958 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 37%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้สูงสุด ณ วันเดียวกัน 8,929 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 66% ปี 2519
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ต่ำสุด ณ วันเดียวกัน 875 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 7% ปี 2559