สถิติปริมาณน้ำใช้งานได้

เขื่อน วันที่ เดือน


ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
ปริมาตรน้ำ 4,602 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 34%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ 802 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 8%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้เฉลี่ย ณ วันเดียวกัน 3,058 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 32%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้สูงสุด ณ วันเดียวกัน 6,968 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 72% ปี 2519
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ต่ำสุด ณ วันเดียวกัน 313 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 3% ปี 2559