สถิติปริมาณน้ำเก็บกัก

เขื่อน วันที่ เดือน


ณ วันที่ 22 มกราคม 2561
ปริมาตรน้ำ 10,152 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 75%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ 6,352 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 47%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้เฉลี่ย ณ วันเดียวกัน 5,437 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 40%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้สูงสุด ณ วันเดียวกัน 9,291 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 69% ปี 2519
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ต่ำสุด ณ วันเดียวกัน 1,014 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 8% ปี 2559