สถิติปริมาณน้ำเก็บกัก

เขื่อน วันที่ เดือน


ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561
ปริมาตรน้ำ 7,463 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 55%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ 3,663 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 27%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้เฉลี่ย ณ วันเดียวกัน 3,100 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 23%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้สูงสุด ณ วันเดียวกัน 6,789 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 50% ปี 2519
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ต่ำสุด ณ วันเดียวกัน 270 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 2% ปี 2559