สถิติปริมาณน้ำใช้งานได้

เขื่อน วันที่ เดือน


ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2563
ปริมาตรน้ำ 3,986 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 30%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ 186 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 2%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้เฉลี่ย ณ วันเดียวกัน 2,858 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 30%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้สูงสุด ณ วันเดียวกัน 5,652 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 59% ปี 2519
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ต่ำสุด ณ วันเดียวกัน 99 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 1% ปี 2535