สถิติปริมาณน้ำเก็บกัก

เขื่อน วันที่ เดือน


ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562
ปริมาตรน้ำ 5,925 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 44%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ 2,125 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 16%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้เฉลี่ย ณ วันเดียวกัน 5,389 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 40%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้สูงสุด ณ วันเดียวกัน 9,650 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 72% ปี 2554
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ต่ำสุด ณ วันเดียวกัน 1,147 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 9% ปี 2558