สถิติปริมาณน้ำเก็บกัก

เขื่อน วันที่ เดือน


ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2561
ปริมาตรน้ำ 7,269 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 54%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ 3,469 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 26%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้เฉลี่ย ณ วันเดียวกัน 2,882 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 21%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้สูงสุด ณ วันเดียวกัน 5,552 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 41% ปี 2509
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ต่ำสุด ณ วันเดียวกัน 104 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 1% ปี 2535