สถิติปริมาณน้ำเก็บกัก

เขื่อน วันที่ เดือน


ณ วันที่ 18 กันยายน 2561
ปริมาตรน้ำ 0 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 0%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ 0 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 0%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้เฉลี่ย ณ วันเดียวกัน 4,128 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 31%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้สูงสุด ณ วันเดียวกัน 8,067 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 60% ปี 2554
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ต่ำสุด ณ วันเดียวกัน 642 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 5% ปี 2536