สถิติปริมาณน้ำใช้งานได้

เขื่อน วันที่ เดือน


ณ วันที่ 21 กันยายน 2563
ปริมาตรน้ำ 0 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 0%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ 0 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 0%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้เฉลี่ย ณ วันเดียวกัน 4,246 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 44%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้สูงสุด ณ วันเดียวกัน 8,195 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 85% ปี 2554
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ต่ำสุด ณ วันเดียวกัน 737 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 8% ปี 2536