สถิติปริมาณน้ำใช้งานได้

เขื่อน วันที่ เดือน


ณ วันที่ 04 ธันวาคม 2563
ปริมาตรน้ำ 5,641 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 42%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ 1,841 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 19%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้เฉลี่ย ณ วันเดียวกัน 5,667 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 59%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้สูงสุด ณ วันเดียวกัน 9,581 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 99% ปี 2545
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ต่ำสุด ณ วันเดียวกัน 1,199 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 12% ปี 2536