สถิติปริมาณน้ำใช้งานได้

เขื่อน วันที่ เดือน


ณ วันที่ 26 มกราคม 2565
ปริมาตรน้ำ 7,439 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 55%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ 3,639 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 38%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้เฉลี่ย ณ วันเดียวกัน 5,201 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 54%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้สูงสุด ณ วันเดียวกัน 9,238 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 96% ปี 2519
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ต่ำสุด ณ วันเดียวกัน 993 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 10% ปี 2559