สถิติปริมาณน้ำเก็บกัก

เขื่อน วันที่ เดือน


ณ วันที่ 18 มีนาคม 2561
ปริมาตรน้ำ 8,618 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 64%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ 4,818 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 36%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้เฉลี่ย ณ วันเดียวกัน 4,292 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 32%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้สูงสุด ณ วันเดียวกัน 8,351 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 62% ปี 2519
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ต่ำสุด ณ วันเดียวกัน 645 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 5% ปี 2542