สถิติปริมาณน้ำเก็บกัก

เขื่อน วันที่ เดือน


ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
ปริมาตรน้ำ 0 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 0%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ 0 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 0%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้เฉลี่ย ณ วันเดียวกัน 2,876 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 21%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้สูงสุด ณ วันเดียวกัน 5,523 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 41% ปี 2509
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ต่ำสุด ณ วันเดียวกัน 105 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 1% ปี 2535