สถิติปริมาณน้ำเก็บกัก

เขื่อน วันที่ เดือน


ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2560
ปริมาตรน้ำ 6,657 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 49%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ 2,857 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 21%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้เฉลี่ย ณ วันเดียวกัน 3,093 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 23%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้สูงสุด ณ วันเดียวกัน 5,914 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 44% ปี 2544
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ต่ำสุด ณ วันเดียวกัน 247 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 2% ปี 2536