สถิติปริมาณน้ำใช้งานได้

เขื่อน วันที่ เดือน


ณ วันที่ 19 เมษายน 2567
ปริมาตรน้ำ 7,034 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 52%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ 3,234 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 33%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้เฉลี่ย ณ วันเดียวกัน 3,464 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 36%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้สูงสุด ณ วันเดียวกัน 7,469 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 77% ปี 2519
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ต่ำสุด ณ วันเดียวกัน 408 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 4% ปี 2542