สถิติปริมาณน้ำใช้งานได้

เขื่อน วันที่ เดือน


ณ วันที่ 03 เมษายน 2563
ปริมาตรน้ำ 4,751 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 35%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ 951 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 7%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้เฉลี่ย ณ วันเดียวกัน 3,853 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 29%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้สูงสุด ณ วันเดียวกัน 7,885 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 59% ปี 2519
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ต่ำสุด ณ วันเดียวกัน 520 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 4% ปี 2542