แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูแล้ง ปี2561/62
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี (2561/62) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 15 มิ.ย. 2562
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 15 มิ.ย. 2562 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูแล้ง ช่วงฤดูแล้ง
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 6,500 3,000 3,000 3,521 521 117% 117% 0 1,717 1,717 1 พ.ย. 61 - 30 เม.ย. 62
สิริกิติ์ 3,500 3,500 4,126 626 118% 118% 0 1,079 1,079
รวม 6,500 6,500 7,647 1,147 118% 118% 0 2,796 2,796
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 5,700 2,666 2,492 2,459 -34 99% 92% 174 3,480 3,306 1 ม.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62
วชิราลงกรณ 3,034 2,799 2,731 -68 98% 90% 234 1,418 1,184
รวม 5,700 5,292 5,190 -101 98% 91% 408 4,898 4,490
หนองหวาย อุบลรัตน์ 189 189 189 135 -54 72% 72% 0 20 20 1 พ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62
ลำโดมน้อย สิรินธร 203 203 203 224 21 111% 111% 0 34 34 8 ธ.ค. 61 - 12 เม.ย. 62
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 22 22 22 26 4 117% 117% 0 39 39 20 ธ.ค. 61 - 24 เม.ย. 62
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 33 33 33 34 2 105% 105% 0 8 - 20 ธ.ค. 61 - 17 เม.ย. 62
ปัตตานี บางลาง 835 835 432 306 -126 71% 37% 403 680 278 1 เม.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
- รัชชประภา 1,300 1,300 1,300 1,386 86 107% 107% 0 2,299 2,299 1 พ.ย. 61 - 30 เม.ย. 62
- น้ำพุง 40 40 40 42 2 106% 106% 0 43 43 28 ธ.ค. 61 - 2 พ.ค. 62
**หมายเหตุ สีแดง คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูแล้งแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง