แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูแล้ง ปี2560/61
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี (2560/61) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 18 มี.ค. 2561
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 18 มี.ค. 2561 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูแล้ง ช่วงฤดูแล้ง
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 6,150 3,333 2,538 2,597 59 102% 78% 795 4,818 4,023 1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61
สิริกิติ์ 3,816 2,875 2,898 23 101% 76% 941 3,362 2,421
รวม 7,150 5,414 5,495 81 102% 77% 1,736 8,180 6,444
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 5,000 2,354 765 823 58 108% 35% 1,589 4,611 3,022 1 ม.ค. 61 - 30 มิ.ย. 61
วชิราลงกรณ 2,654 999 1,013 14 101% 38% 1,655 2,729 1,074
รวม 5,008 1,764 1,835 71 104% 37% 3,244 7,340 4,096
หนองหวาย อุบลรัตน์ 1,200 1,268 864 940 76 109% 74% 404 779 375 1 ธ.ค. 60 - 15 พ.ค. 61
ลำโดมน้อย สิรินธร 195 195 157 0 -157 0% 0% 38 408 370 8 ธ.ค. 60 - 12 เม.ย. 61
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 39 33 24 28 4 118% 85% 9 80 70 15 ธ.ค. 60 - 20 เม.ย. 61
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 48 48 43 29 -14 68% 61% 5 12 - 15 ธ.ค. 58 - 12 เม.ย. 59
ปัตตานี บางลาง 623 690 53 42 -11 79% 6% 636 1,074 438 5 มี.ค.61 - 2 ก.ย.61
- รัชชประภา 1,300 1,300 990 626 -364 63% 48% 310 2,810 2,499 1 พ.ย. 60 - 29 เม.ย. 61
- น้ำพุง 40 40 26 37 11 142% 93% 14 85 71 28 ธ.ค. 60- 1 พ.ค. 61
**หมายเหตุ สีแดง คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูแล้งแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง