แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูแล้ง ปี2561/62
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี (2561/62) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 17 ก.พ. 2562
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 17 ก.พ. 2562 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูแล้ง ช่วงฤดูแล้ง
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 6,500 3,000 1,968 2,224 256 113% 74% 1,032 4,213 3,181 1 พ.ย. 61 - 30 เม.ย. 62
สิริกิติ์ 3,500 2,367 2,605 237 110% 74% 1,132 3,398 2,265
รวม 6,500 4,335 4,829 493 111% 74% 2,164 7,611 5,447
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 5,700 3,135 742 603 -140 81% 19% 2,393 5,382 2,989 1 ม.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62
วชิราลงกรณ 2,565 607 593 -14 98% 23% 1,958 3,663 1,705
รวม 5,700 1,349 1,196 -153 89% 21% 4,350 9,044 4,694
หนองหวาย อุบลรัตน์ 1,200 189 82 59 -23 72% 31% 107 126 18 1 พ.ย. 61 - 15 พ.ค. 62
ลำโดมน้อย สิรินธร 195 203 119 121 1 101% 59% 84 179 95 8 ธ.ค. 61 - 12 เม.ย. 62
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 39 22 10 19 8 179% 85% 12 53 41 20 ธ.ค. 61 - 24 เม.ย. 62
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 48 33 18 27 9 150% 83% 15 11 - 20 ธ.ค. 61 - 17 เม.ย. 62
ปัตตานี บางลาง 623 657 0 0 0 0% 0% 657 863 207 27 มี.ค.62 - 1 ต.ค. 62
- รัชชประภา 1,300 1,300 755 674 -81 89% 52% 545 3,117 2,573 1 พ.ย. 61 - 30 เม.ย. 62
- น้ำพุง 40 40 16 8 -9 46% 19% 24 100 76 28 ธ.ค. 61 - 2 พ.ค. 62
**หมายเหตุ สีแดง คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูแล้งแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง