แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูแล้ง ปี2561/62
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี (2561/62) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 25 เม.ย. 2562
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 25 เม.ย. 2562 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูแล้ง ช่วงฤดูแล้ง
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 6,500 3,000 2,943 3,433 490 117% 114% 57 2,836 2,779 1 พ.ย. 61 - 30 เม.ย. 62
สิริกิติ์ 3,500 3,444 4,008 565 116% 115% 56 2,101 2,045
รวม 6,500 6,387 7,441 1,054 117% 114% 113 4,937 4,824
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 5,700 2,666 1,786 1,738 -48 97% 65% 881 4,128 3,248 1 ม.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62
วชิราลงกรณ 3,034 1,906 1,910 4 100% 63% 1,127 2,197 1,070
รวม 5,700 3,692 3,648 -44 99% 64% 2,008 6,325 4,318
หนองหวาย อุบลรัตน์ 189 189 162 125 -37 77% 66% 27 9 -18 1 พ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62
ลำโดมน้อย สิรินธร 203 203 203 224 21 111% 111% 0 39 39 8 ธ.ค. 61 - 12 เม.ย. 62
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 22 22 22 26 4 117% 117% 0 41 41 20 ธ.ค. 61 - 24 เม.ย. 62
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 33 33 33 34 2 105% 105% 0 9 - 20 ธ.ค. 61 - 17 เม.ย. 62
ปัตตานี บางลาง 835 835 105 109 4 103% 13% 730 743 14 1 เม.ษ.62 - 30 ก.ย. 62
- รัชชประภา 1,300 1,300 1,273 1,341 68 105% 103% 27 2,605 2,578 1 พ.ย. 61 - 30 เม.ย. 62
- น้ำพุง 40 40 38 40 2 105% 100% 2 61 59 28 ธ.ค. 61 - 2 พ.ค. 62
**หมายเหตุ สีแดง คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูแล้งแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง