แผน/ผล การระบายน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ


ช่วงฤดูแล้ง (ม.ค. - มิ.ย.) ปริมาณน้ำต้นทุน แผนการระบายน้ำ ระบายน้ำจริง มาก/น้อยกว่าแผน
2545 10,569 4,000 5,131 1,131
2546 11,764 4,000 6,165 2,165
2547 9,549 4,500 5,142 -642
2548 7,589 4,500 5,074 574
2549 9,437 5,250 5,243 -7
2550 10,984 5,600 5,867 267
2551 10,593 5,600 6,054 454
2552 9,498 5,600 5,419 -181
2553 9,667 5,600 6,191 591
2554 5,405 4,300 4,201 -99
2555 9,357 7,500 6,501 -999
2556 9,436 7,000 6,673 -327
2557 9,257 6,000 6,191 191
2558 4,900 1,975 2,887 912
2559 4,748 2,950 3,148 198
2560 6,016 2,950 3,296 346
2561 9,052 5,000 4,393 -607
2562 10,179 5,700 5,896 196
2563 8,688 6,100 6,151 51
2564 4,590 3,800 4,041 241
หมายเหตุ  
                  ** น้ำที่ระบายจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนท่าทุ่งนาเป็นน้ำก้อนเดียวกัน
                  - ช่วงฤดูแล้ง :   มกราคม - มิถุนายน
                  - ปริมาณน้ำต้นทุน :   สิ้นเดือนธันวาคม