ข้อมูลน้ำ เขื่อน กฟผ.
วันที่ 26 กรกฏาคม 2564
0
0
0
0
0
0
0
27,900
0
27,900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(%)
0
0
(ปิงล่าง 0.00)

(%)
0
0
(%)
0
0
(%)
0
0 (TTN 0)
(%)
0
0
(%)
0
0
(%)
0
0
(%)
0
0
(%)
0
0
(%)
0
0
(%)
0
0
11 เขื่อน
0 เขื่อน
0 เขื่อน
0 เขื่อน