ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
ข้อมูลจากระบบโทรมาตร
ปริมาณน้ำ
น้ำใช้งานได้
1,083
ล้าน ลบ.ม.
806
ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรกักเก็บปกติ 1,454 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรกักเก็บต่ำสุด 276 ล้าน ลบ.ม.
ระดับน้ำในอ่างฯ
107.62
ม. รทก.
ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวานนี้
4
เซนติเมตร
รองรับน้ำได้อีก (25.6%)
371.76
ล้าน ลบ.ม.
หน่วย: ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลจากระบบโทรมาตร ณ เวลา 06.00 น.
TD01 ท้ายเขื่อนบางลาง
TD02 (X.77) สะพานหัวสะพาน
TD03 (X.40A) สะพานท่าสาป
TD04 อาคารสูบน้ำดิบ กปภ.
TD05 (X.40A) สะพานเมืองปัตตานี