ข้อมูล ณ วันนี้ - สิ้นเดือน กรกฎาคม 2558
ปริมาณน้ำขั้นต่ำที่ต้องระบายและสำรองไว้ในเขื่อนเพื่อรองรับวิกฤตภัยแล้ง ปริมาณน้ำสำรองในเขื่อนเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตภัยแล้ง
(ปริมาณน้ำใช้งานได้ - ล้าน ลบ.ม.)
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ปริมาณน้ำระเหย
(ล้าน ลบ.ม./วัน)
ระดับ 1
น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ, อุปโภค-บริโภค, พลังงาน
(ล้าน ลบ.ม.)
ระดับ 2
น้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค, พลังงาน
(ล้าน ลบ.ม.)
ระดับ 3
น้ำเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบายเพื่อรักษาระบบนิเวศ, อุปโภค-บริโภค, พลังงาน
(ล้าน ลบ.ม./วัน)
น้ำระบายเพื่ออุปโภค-บริโภค, พลังงาน
(ล้าน ลบ.ม./วัน)
น้ำระบายเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า
น้ำระบายเพื่อรองรับระบบไฟฟ้า N-1
(ล้าน ลบ.ม./วัน)
ปริมาณสำรองในเดือนสำหรับใช้ Black Start
(ล้าน ลบ.ม./1 ครั้ง)
เขื่อนภูมิพล 7 5 0.55 121 0.52 -7114 -5190 -909
เขื่อนสิริกิติ์ 8 5.5 1.4 37 0.7 -8333 -5928 -1984
เขื่อนศรีนครินทร์ 7 1.5 0 33 1 -7663 -2372 -929
เขื่อนวชิรากรณ 7 2 0 23 2.7 -9309 -4499 -2575
เขื่อนอุบลรัตน์ 0.8 0.346 0 9 1 -1723 -1286 -953
เขื่อนสิรินธร 0 0 0 5 0.6 -573 -573 -592
เขื่อนจุฬาภรณ์ 0 0 0 0.4 0.02 -19 -19 -19
เขื่อนน้ำพุง 0 0 0 0 0.02 -20 -20 -20
เขื่อนรัชชประภา 0.86 0.86 3 19 0.2 -1001 -1001 -3060
เขื่อนบางลาง 1.73 0.43 0 5 0.15 -1804 -553 -140